Профил на купувача

Възложител

Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Публикувани поръчки 2016

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Публикуван Номер Име Фаза Срок за участие

Публикувана

34827 PPD15-142_Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена/, след сключени рамкови споразумения_ Избор на изпълнител 3 фев 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - „Електромерни табла НН, за директно измерване с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена/, 0-ПК-1Ф ”
  Обособена позиция 2 - „Електромерни табла НН, за директно измерване с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена/, 1-ПК-1Ф“
  Обособена позиция 3 - „Електромерни табла НН, за директно измерване с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена/, 1-ПК-3Ф“

Публикувана

34866 PPD15-140_Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 15 фев 2016 16:00

Публикувана

34881 PPS16-001_Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване, констатиране и отбелязване на техн. неизправности и въвeжд. им в пренос. терминали на терит. на:Кюстендил,Плевен;София Запад-ГрупаII Избор на изпълнител 25 май 2016 16:00

Публикувана

35012 PPD16-005_Доставка на клемни блокове Избор на изпълнител 1 апр 2016 16:00

Публикувана

35014 PPD16-006_Доставка на кабелна арматура за силови кабели ниско напрежение(НН) Избор на изпълнител 5 апр 2016 16:00

Публикувана

35016 PPD16-007_Доставка на разединители средно напрежение (СрН) Избор на изпълнител 4 апр 2016 16:00

Публикувана

35056 РРС15-134 "Присъед.на нови абонати с реконстр. на възд.,кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудв. в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на терит., обслужв.от "ЧЕЗ Разпред. Бълг."АД-Разлог и ГоцеДелчев" Избор на изпълнител 10 мар 2016 16:00

Публикувана

35057 РРS15-146 "Избор на независим оценител на енергийни обекти - земя, сгради, право на строеж, сервитути, машини и съоръжения за придобиване от "ЧЕЗ Разпределение България" АД и наеми" Избор на изпълнител 10 мар 2016 16:00

Публикувана

35251 PPD16-009_Доставка на галванизиран стоманен ключ за брави на трансформаторни постове и кабелни разпределителни шкафове и брава за трансформаторни постове Избор на изпълнител 27 яну 2016 16:00

Публикувана

35307 РРС15-141 с предмет "Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София и София Област" Избор на изпълнител 17 мар 2016 16:00

Публикувана

35308 PPС15-143"Присъедин. на нови абон. с рекон. на възд., каб.мрежиСрН и НН, ел.обор. в ТП, изн.на имотна гр.мер. на абон. със затр.дост.или по заявл. и др. на терит.,обсл.от ЧЕЗ Разпр. Бълг.АД-по рамк.спораз.след пров.процед.на дог. с об. с реф.№PPС15-001" Избор на изпълнител 11 фев 2016 16:00

Публикувана

35433 PPD15-144 Доставка на тоалетен сапун Избор на изпълнител 8 фев 2016 12:00

Публикувана

35435 PPD15-145 Доставка на прах за пране Избор на изпълнител 12 фев 2016 12:00

Публикувана

35473 РРS16-002 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на Направление София област и Плевен" Избор на изпълнител 24 мар 2016 16:00

Публикувана

35474 РРS16-003 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област" Избор на изпълнител 22 мар 2016 16:00

Публикувана

35475 РРS16-004"Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконстр. и рем.на трафопост., каб. и възд. линии СрН и НН и изнас.на електр. табла на гран.на собств." на терит. обслужв. от"ЧЕЗ Разпр.Бълг."АД-Напр.Соф.град и Соф.обл. Избор на изпълнител 24 мар 2016 16:00

Публикувана

35476 PPS16-008 с предмет "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 31 мар 2016 16:00

Публикувана

35557 PPD16-010_Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 24 фев 2016 16:00

Публикувана

35558 PPD16-012_Доставка на стълбови (мачтови) трансформаторни постове 20 кV след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 25 фев 2016 16:00

Публикувана

35694 PPS15-138 Периодична проверка, зареждане и сервизно обслужване на наличната пожарогасителна техника в обекти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 9 фев 2016 16:00

Публикувана

35722 PPS16-014 Ремонт и сервизно обслужване на пътни превозни средства (ППС) от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за прекратените обособени позиции №№ 4, 5, 7 и 9 от предмета на обществена поръчка с реф. № PPS 15-136 Избор на изпълнител 5 фев 2016 12:00
  Обособена позиция 1 - Ремонт и сервизно обслужване на ППС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Плевен
  Обособена позиция 2 - Ремонт и сервизно обслужване на ППС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Ловеч
  Обособена позиция 3 - Ремонт и сервизно обслужване на ППС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Перник
  Обособена позиция 4 - Ремонт и сервизно обслужване на ППС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Благоевград

Публикувана

36073 PPD 16-013_Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове Избор на изпълнител 11 апр 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове НН
  Обособена позиция 2 - Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове СрН

Публикувана

36111 PPS16-011 Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период Избор на изпълнител 11 апр 2016 16:00

Публикувана

36298 PPС16-016 "Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 - 003А". Избор на изпълнител 7 мар 2016 16:00

Публикувана

36348 PPS15-135 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на системи за контрол на достъп и абонаментна поддръжка на изградени системи в обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 15 фев 2016 16:00

Публикувана

36612 РРС16-019 с предмет: "Избор на изпълнител за обект от инвестиционната програма с Разрешение за строеж, изграждане на БКТП 20/2х800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, IC-33-08-10013 и IC-33-12-10462» Избор на изпълнител 24 фев 2016 16:00

Публикувана

36654 PPS15-127 Услуги свързани със снабдяване на документи за недвижими имоти и осъществяване на рекламна дейност и посредничество при продажба на недвижими имоти собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 25 май 2016 15:00

Публикувана

36656 PPD16-021_Доставка на стоманорешетъчни стълбове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 16 мар 2016 16:00

Публикувана

36665 PPD16-022_Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 18 мар 2016 16:00

Публикувана

36688 PPD16-023_Доставка на вертикални заземители и стоманена поцинкована шина, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 21 мар 2016 16:00

Публикувана

36690 PPD16-020_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев/меден екран средно напрежение /СрН/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 17 мар 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/
  Обособена позиция 2 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/

Публикувана

36711 PPD16-018_Доставка на арматура за АС проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 22 мар 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Стоманени куки за изолатори за стоманобетонни стълбове (СБС)
  Обособена позиция 2 - Клеми, кратунки, пеперуди, обици и болтове
  Обособена позиция 3 - Токови и биметални клеми
  Обособена позиция 4 - Кербови съединители за АС проводници

Публикувана

36735 PPD16-024_Доставка на едноканален кварцов часовников тарифен превключвател с електронен дисплей Избор на изпълнител 25 апр 2016 16:00

Публикувана

36910 PPD16-025_Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН) Избор на изпълнител 16 май 2016 16:00

Публикувана

36912 PPD16-026_Доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти, клас В 125,размери (900/600/80) mm Избор на изпълнител 25 юли 2016 15:00

Публикувана

36913 PPD16-027_Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба, кабелни глави и съединителни муфи за кабели средно напрежение (СрН) Избор на изпълнител 30 май 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба
  Обособена позиция 2 - Доставка на кабелни глави за кабели средно напрежение (СрН)
  Обособена позиция 3 - Доставка на съединителни муфи за кабели средно напрежение (СрН)

Публикувана

36917 PPD16-028_Доставка на комплект конзоли за стоманобетонни стълбовe за ВЕЛ 20kV Избор на изпълнител 9 май 2016 16:00

Публикувана

36983 PPS15-119 Осигуряване на автомобилен транспорт за превоз на стоманобетонни електрически стълбове за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 25 апр 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Автомобилен превоз за електрически стълбове на територията на област София“
  Обособена позиция 2 - Автомобилен превоз за електрически стълбове на територията на областите Перник, Кюстендил и Благоевград
  Обособена позиция 3 - Автомобилен превоз за електрически стълбове на територията на областите Плевен и Ловеч
  Обособена позиция 4 - Автомобилен превоз за електрически стълбове на територията на областите Враца, Монтана и Видин

Публикувана

36990 Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (профилактика) на работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 22 юли 2016 16:00

Публикувана

36992 Групова застраховка "Живот" и застраховка "Злополука" на служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 24 авг 2016 16:00

Публикувана

36995 Доставка на терминали Планиране 24 юли 2016 15:00

Публикувана

36996 Доставка на минерална вода Планиране 26 сеп 2016 4:00

Публикувана

37048 Доставка на нови, неупотребявани автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирана техника, услуги по демонтаж, монтаж, ремонт на автомобилни гуми и джанти и изземване и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми Планиране 8 фев 2017 16:00

Публикувана

37049 Здравна (медицинска) застраховка на служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 10 авг 2016 4:00

Публикувана

37050 Ремонт и сервизно обслужване на пътни превозни средства (ППС) от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 1 мар 2017 16:00

Публикувана

37116 Охрана на обекти с изградена СОТ система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 31 авг 2016 4:00

Публикувана

37174 PPS16-015 Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни моторни-превозни средства, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 9 май 2016 12:00
  Обособена позиция 1 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град София
  Обособена позиция 2 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Плевен
  Обособена позиция 3 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Перник
  Обособена позиция 4 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Монтана
  Обособена позиция 5 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Враца
  Обособена позиция 6 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Видин
  Обособена позиция 7 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Благоевград
  Обособена позиция 8 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Кюстендил
  Обособена позиция 9 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Ловеч
  Обособена позиция 10 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Ботевград
  Обособена позиция 11 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Червен бряг
  Обособена позиция 12 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Дупница
  Обособена позиция 13 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Самоков
  Обособена позиция 14 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Сливница
  Обособена позиция 15 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Разлог
  Обособена позиция 16 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Троян
  Обособена позиция 17 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Радомир
  Обособена позиция 18 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Своге
  Обособена позиция 19 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Левски
  Обособена позиция 20 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Лом
  Обособена позиция 21 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Пирдоп
  Обособена позиция 22 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Гулянци
  Обособена позиция 23 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Сандански
  Обособена позиция 24 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Бяла Слатина
  Обособена позиция 25 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Петрич
  Обособена позиция 26 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Тетевен
  Обособена позиция 27 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Гоце Делчев
  Обособена позиция 28 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Козлодуй
  Обособена позиция 29 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Белоградчик
  Обособена позиция 30 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Мездра
  Обособена позиция 31 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Елин Пелин
  Обособена позиция 32 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Костенец
  Обособена позиция 33 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Ихтиман
  Обособена позиция 34 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Белене

Публикувана

37347 Доставка на усукани изолирани проводници Планиране 20 юни 2016 10:42

Публикувана

37349 Доставка на медни PVC кабели ниско напрежение /НН/ Планиране 5 май 2016 15:00

Публикувана

37351 Ремонт на силови трансформатори 10 и 20 кV Планиране 5 май 2016 15:00

Публикувана

37352 Ремонт на силов трансформатор № 2 110/20 кV в ПС Студенски град Планиране 5 май 2016 15:00

Публикувана

37353 Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминали Планиране 20 юни 2016 10:59

Публикувана

37414 РРС16-030 "Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София" - по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 - 021" Избор на изпълнител 4 апр 2016 16:00

Публикувана

37484 PPD16-031 Доставка на нови, неупотребявани автомобилни гуми за автомобилния парк на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и извършване на услуги по демонтаж, монтаж, ремонт на автомобилни гуми и джанти и изземване на излезли от употреба автомобилни гуми Избор на изпълнител 15 мар 2016 14:00

Публикувана

37486 Извършване на просеки по ЕП 20 kV Планиране 30 май 2016 11:13

Публикувана

37493 Проектиране на Технически учебен център на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 5 юни 2016 11:55

Публикувана

37496 Монтаж на сигнализатори за земни и къси съединения, дистанционно управляеми мощностни разединители и реклоузери на тепиториятана области София град, Софийска и Перник, области Кюстендил и Благоевград, области Плевен и Ловеч, области Враца, Монтана и Видин Планиране 16 сеп 2016 0:04

Публикувана

37497 Рехабилитация на колектор на 110 kV "Руски" Планиране 27 юни 2016 0:12

Публикувана

37501 Проектиране и строителни работи по укрепване на помещения на енергийни съоръжения и монолитни сгради на ПС Планиране 6 юли 2016 0:18

Публикувана

37502 Строително ремонтни работи по АС части и хидроизолация на ПС и ВС Планиране 8 юли 2016 0:23

Публикувана

38029 PPD15-078 Доставка на инструменти за обезпечаване на дейността на звената в "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 9 май 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на ръчни инструменти
  Обособена позиция 2 - Доставка на измервателни инструменти
  Обособена позиция 3 - Доставка на електрически и моторни инструменти

Публикувана

38077 PPD16-032 Доставка на мобилни радиостанции за обезпечаване на дейността в "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 24 мар 2016 16:00

Публикувана

38178 PPD16-033_Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 14 апр 2016 16:00

Публикувана

38179 PPD16-036_Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения_ Избор на изпълнител 12 апр 2016 16:00

Публикувана

38180 PPD16-041_Доставка на брава за трансформаторни постове и галванизиран стоманен ключ за брави на трансформаторни постове и кабелни разпределителни шкафове Избор на изпълнител 24 мар 2016 16:00

Публикувана

38224 PPD16-037_Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение /НН/ след сключени рамкови споразумения Прекратена 18 апр 2016 16:00

Публикувана

38330 PPD16-034_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев/меден екран средно напрежение /СрН/ Прекратена 30 май 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/
  Обособена позиция 2 - Силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/

Публикувана

38347 PPS16-042 "Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконстр., ремонт и нови присъедин., чрез кабелни и възд. линии СрН и НН на терит. на Направл. София област и Плевен"-по рамк.спораз. след процед. на догов. с обявл. с реф.№ РРS15-045" Избор на изпълнител 25 апр 2016 16:00

Публикувана

38351 PPD16-040_Доставка на предпазнипренос. заземители за ВЛ СрНиНН, за уредби за 110kV, за разпред. шкафове НН, операт.щанги 20kV, детектор за напрежение до 35kV, детектор за напрежение за 110kV, указатели за сфазир.20kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 21 апр 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на преносими заземители
  Обособена позиция 2 - Доставка на оперативни щанги 20kV
  Обособена позиция 3 - Доставка на детектори за напрежение
  Обособена позиция 4 - Доставка на указатели за сфазиране

Публикувана

38371 PPС16-043 "Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, направление София област и Плевен - по рамково споразумение след проведена процед. на догов. с обявл. с реф.№ PPС15-046" Избор на изпълнител 5 май 2016 16:00

Публикувана

38523 PPD16-038_Доставка на медни PVC кабели Избор на изпълнител 6 юни 2016 16:00

Публикувана

38611 PPS16-035 Провеждане на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания на служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 6 юни 2016 16:00

Публикувана

38692 PPD16-053 Доставка на измервателни уреди за проверка и качество на доставяната ел. енергия от "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 8 апр 2016 16:00

Публикувана

38773 PPD16-048_Доставка на арматура за усукани изолирани проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 апр 2016 16:00

Публикувана

38792 PPD16-029_Трифазен четириквадрантен електромер за индиректно измерване с дистанционна комуникация, клас на точност 1,0 за активна енергия и 2,0 за реактивна енергия Избор на изпълнител 7 юни 2016 16:00

Публикувана

38794 PPD16-049_Доставка на комплектни комутационни устройства Избор на изпълнител 9 юни 2016 16:00

Публикувана

38796 PPD16-050_Доставка на напреженови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН) Избор на изпълнител 8 юни 2016 16:00

Публикувана

38797 PPD16-052_Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U Избор на изпълнител 6 юни 2016 16:00

Публикувана

38798 PPD16-055_Доставка на монофазни и трифазни електромери и устройства, които осигуряват интегриране с използуваната система за дистанционно отчитане и управление ADD-SMART (SIMS) в "ЧЕЗ Разпределение България"АД Избор на изпълнител 14 юни 2016 16:00

Публикувана

38880 PPD16-051_Доставка на изолатори Избор на изпълнител 13 юни 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на керамични изолатори
  Обособена позиция 2 - Доставка на висящи композитни изолатори
  Обособена позиция 3 - Доставка на носещи композитни изолатори
  Обособена позиция 4 - Доставка на подпорни композитни изолатори

Публикувана

38909 PPS16-046 Ремонт и сервизно обслужване на пътни превозни средства (ППС) от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 6 юни 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Ремонт и сервизно обслужване на ППС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в областиград София и Софийска Област
  Обособена позиция 2 - Ремонт и сервизно обслужване на ППС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в области Перник, Кюстендил и Благоевград
  Обособена позиция 3 - Ремонт и сервизно обслужване на ППС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в области Плевен и Ловеч
  Обособена позиция 4 - Ремонт и сервизно обслужване на ППС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в области Видин, Враца и Монтана

Публикувана

38923 PPС16-044 Присъединяване на нови абонати с реконстр. на възд., кабелни мрежи СрН и НН, ел. оборудв. в ТП, изнасяне на имотна гран. меренето на абонати със затр. достъп или по заявл. и др. на терит., обслужв. от ЧЕЗ Разпредел. България АД-Сандански и Петрич Избор на изпълнител 5 май 2016 16:00

Публикувана

38925 PPS16-039 Упр.стр.надз.,оцен.съотв.на инвест.пр., геод.засн.на изгр.външно електроз. и изд. на удост.за изпълн.на изискв.на чл.175, ал. 5 отЗУТотАГКК на енерг. обекти, собств. на ЧЕЗ Разпр. Бълг. АД, на терит. на гр.Соф. и СофияОбл.-по рамк.спор.РPS15-044 Избор на изпълнител 25 апр 2016 16:00

Публикувана

38934 PPS16-056 Изработване на метални платформи за повдигане на щъркелови гнезда върху стоманобетонни стълбове Избор на изпълнител 19 апр 2016 16:00

Публикувана

38935 PPS15-139 Обслужване от Служба по трудова медицина на персонала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 6 юни 2016 16:00

Публикувана

38936 PPS16-045 Използване на услугите на акредитирани химически лаборатории за независим анализ и контрол на трансформаторни масла Избор на изпълнител 8 апр 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Извършване на независим анализ и контрол на техническите параметри на трансформаторно масло от силови трансформатори от акредитирана химическа лаборатория
  Обособена позиция 2 - Извършване на качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория

Публикувана

38964 PPS16-047_Осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия , констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминали Избор на изпълнител 14 юни 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в прен.терминали за територията на Рег. Перник,София–север,Видин
  Обособена позиция 2 - Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на ел.ектрическа енергия, констатиране и отбелязване на техн. неизправности и въвеждането им в прен. терминали на територията на Рег. Кюстендил; Плевен; София-Запад
  Обособена позиция 3 - Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в прен.терминали за терит. на Рег. Благоевград, София–изток,Монтана
  Обособена позиция 4 - Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средств. за търговско измерване на ел.енергия, констатиране и отбелязване на техн. неизправности и въвеждането им в преносими терминали за територията на Рег. София–юг, Ловеч, Враца, София-Област

Публикувана

39010 PPS16-054 Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД Избор на изпълнител 30 май 2016 12:00
  Обособена позиция 1 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. София"
  Обособена позиция 2 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Перник"
  Обособена позиция 3 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Самоков и комплекс Боровец"
  Обособена позиция 4 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Ихтиман, гр. Костенец и гр. Долна баня"
  Обособена позиция 5 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Пирдоп"
  Обособена позиция 6 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Eлин Пелин и гр. Вакарел, с. Нови Хан"
  Обособена позиция 7 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Ботевград, гр. Правец и гр. Етрополе"
  Обособена позиция 8 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Своге"
  Обособена позиция 9 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на София област, с населени места: гр. Драгоман, гр. Божурище, гр. Костинброд, с Ярджиловци, гр. Годеч, гр. Сливница и с. Хераково"
  Обособена позиция 10 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Радомир"
  Обособена позиция 11 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Брезник и гр. Земен"
  Обособена позиция 12 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Трън"
  Обособена позиция 13 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Кюстендил".
  Обособена позиция 14 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Дупница и гр. Сапарева баня"
  Обособена позиция 15 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Бобов дол"
  Обособена позиция 16 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Рила"
  Обособена позиция 17 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Благоевград".
  Обособена позиция 18 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Разлог и гр. Банско"
  Обособена позиция 19 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Сандански"
  Обособена позиция 20 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Гоце Делчев"
  Обособена позиция 21 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Петрич"
  Обособена позиция 22 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Симитли"
  Обособена позиция 23 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Плевен"
  Обособена позиция 24 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Долни Дъбник"
  Обособена позиция 25 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Червен бряг"
  Обособена позиция 26 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Гулянци"
  Обособена позиция 27 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Левски"
  Обособена позиция 28 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Кнежа"
  Обособена позиция 29 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Белене"
  Обособена позиция 30 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Ловеч"
  Обособена позиция 31 - „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Луковит”
  Обособена позиция 32 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Троян"
  Обособена позиция 33 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Тетевен"
  Обособена позиция 34 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Лом"
  Обособена позиция 35 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Берковица"
  Обособена позиция 36 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Вършец"
  Обособена позиция 37 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Монтана"
  Обособена позиция 38 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Враца"
  Обособена позиция 39 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Козлодуй"
  Обособена позиция 40 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Мездра"
  Обособена позиция 41 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Бяла Слатина"
  Обособена позиция 42 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Видин"
  Обособена позиция 43 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Белоградчик".
  Обособена позиция 44 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Кула"
  Обособена позиция 45 - "Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Батак"

Публикувана

39018 PPS16-058 "Избор на консултант за упражн. на стр. надзор, оценяв. съотв. на инв. проекти със съществ. изискв. към строеж., геод. заснем. и изготв. техн.пасп.,съгл.чл.176а ЗУТ терит. обсл.ЧЕЗ РАЗПР. БЪЛ.АД-по рамк. спор.след процед. на дог.с обявл PPS15-047 Избор на изпълнител 5 май 2016 16:00

Публикувана

39133 PPS16-017 Изготвяне на условия и процедури за типово предложение за предоставяне на достъп до каналната и стълбовата мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за изграждане на електронни съобщителни мрежи, разходен и ценови модел на относимите услуги Избор на изпълнител 15 апр 2016 16:00

Публикувана

39134 PPD16-060 Доставка на мобилни терминали Избор на изпълнител 15 юни 2016 16:00

Публикувана

39336 PPD16-057 Доставка на бутилирана натурална минерална и трапезна вода за "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 25 май 2016 16:00

Публикувана

39514 PPD16-061_Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV Избор на изпълнител 5 окт 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10kV и трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 20kV за склад на Възложителя, находящ се в град София
  Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10kV и трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20kV, за склад на Възложителя, находящ се в град София
  Обособена позиция 3 - Доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20kV, за складове на Възложителя, находящи се в град Враца, град Левски и град Дупница

Публикувана

39526 PPS16-063_Ремонт на силови трансформатори 110kV Избор на изпълнител 10 юни 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - "Ремонт на силов трансформатор тип ТDLF-50 000/110 фабричен №711523 от п/ст „Черни връх”“
  Обособена позиция 2 - Реновиране на силов трансформатор тип ТМТРУ-40/50-110/21/10,5/кV MVA фабричен №112219 от п/ст „Бенковски”
  Обособена позиция 3 - „Ремонт на силов трансформатор № 1 тип ТМРУ 110/10.5/10.5kV - 31.5 MVA с фабричен № 61927 от п/ст „Младост”

Публикувана

39533 PPD16-062 Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 6 юни 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на ...
  Обособена позиция 2 - Доставка на ...

Публикувана

39534 PPD16-064_Доставка на усукани изолирани проводници Избор на изпълнител 7 юни 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение /НН/
  Обособена позиция 2 - Доставка на усукани изолирани проводници средно напрежение /СрН/

Публикувана

39615 PPD15-120 Доставка на бетон за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 7 юни 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. София
  Обособена позиция 2 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Ботевград
  Обособена позиция 3 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Самоков
  Обособена позиция 4 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Ихтиман
  Обособена позиция 5 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Пирдоп
  Обособена позиция 6 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Кюстендил
  Обособена позиция 7 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Благоевград
  Обособена позиция 8 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Сандански
  Обособена позиция 9 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Гоце Делчев
  Обособена позиция 10 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Плевен
  Обособена позиция 11 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Левски
  Обособена позиция 12 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Троян
  Обособена позиция 13 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Тетевен
  Обособена позиция 14 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Враца
  Обособена позиция 15 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Мездра
  Обособена позиция 16 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Козлодуй
  Обособена позиция 17 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Монтана
  Обособена позиция 18 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Лом
  Обособена позиция 19 - Доставка на бетон от бетонов възел находящ се на територията на гр. Видин

Публикувана

39765 PPS16-059 Отпечатване и доставка на бланки, дневници, формуляри и протоколи за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 26 апр 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Отпечатване и доставка на констативни протоколи за нуждите на Дирекция „Мерене и управление на данните“
  Обособена позиция 2 - Отпечатване и доставка на бланки и протоколи за нуждите на Дирекция „Експлоатация и поддържане“
  Обособена позиция 3 - Отпечатване и доставка на бланки и протоколи за нуждите на Отдел „Управление на качеството“

Публикувана

41499 PPD16-065_Доставка на предпазители и основи за средно напрежение, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 6 юли 2016 16:00

Публикувана

42693 PPD 16-066_Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 14 юли 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло
  Обособена позиция 2 - Доставка на главни трансформаторни табла
  Обособена позиция 3 - Доставка на разпределителни табла

Публикувана

42799 PPD 16-067_Доставка на кабели НН с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 юли 2016 16:00

Публикувана

43247 PPS16-069 Отпечатване и доставка на бланки, дневници, формуляри и протоколи за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 29 юни 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Отпечатване и доставка на констативни протоколи за нуждите на дирекция "Мерене и управление на данните"
  Обособена позиция 2 - Отпечатване и доставка на бланки и протоколи за нуждите на Дирекция "Експлоатация и поддържане"
  Обособена позиция 3 - Отпечатване и доставка на бланки и протоколи за нуждите на Отдел "Управление на качеството"

Публикувана

43479 PPD16-070_Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение /НН/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 25 юли 2016 16:00

Публикувана

43596 PPD16-068_Доставка на арматура за проводници НН (кабелни обувки, съединители и накрайници), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 31 окт 2016 16:30

Публикувана

44430 PPD 16-071_Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 20 сеп 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Правоъгълен капак от армиран бетон за кабелни шахти
  Обособена позиция 2 - Правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти

Публикувана

45146 PPS16-072 "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 8 сеп 2016 16:30

Публикувана

45824 PPS16-074 "Изготвяне на цялостна проектна документация за реконструкция, изграждане и основен ремонт на въздушни и кабелни мрежи с изнасяне на електромерни табла" - по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРS 15-082" Избор на изпълнител 12 сеп 2016 16:00

Публикувана

45831 РРС16-075"Присъед. на нови абон. с рек. на възд. и каб. мр.СрН и НН и ел.обор. на ТП на терит.на гр.София-ОЦ Изток, Запад, Север и Юг и Соф.Обл.-ОЦ Сам. и Кост., ОЦ Пирдоп и Ботевгр, ОЦ Драг. и Своге-по рамк. спораз. откр. пр. реф.№РРС15-093" Избор на изпълнител 12 сеп 2016 16:00

Публикувана

45931 PPS16-073-Сключване на задължителна застраховка на риска "Трудаова злополука" на работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 24 окт 2016 16:00

Публикувана

46089 PPD16-077_Доставка на метални eлектромерни табла за монтаж на открито, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 21 сеп 2016 16:00

Публикувана

46193 PPD16-076_Доставка на разединители средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 26 сеп 2016 16:00

Публикувана

46216 PPD16-080_Доставка на кабелни разпределителни шкафове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 26 сеп 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, високи
  Обособена позиция 2 - Кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, ниски

Публикувана

46232 PPD16-078_ "Доставка на токови трансформатори 10 и 20kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 21 сеп 2016 16:30

Публикувана

47167 PPD16-086_Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 17 окт 2016 16:30
  Обособена позиция 1 - БКТП с един трансформатор 800(630) kVA, обслужвани отвън, с достъп отпред и отстрани по техническа спецификация TS1 и
  Обособена позиция 2 - БКТП с един трансформатор 800(630) kVA, проходими-обслужвани отвътре, с достъп отпред, малки по техническа спецификация T51;

Публикувана

47292 PPD16-081_ Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 19 окт 2016 16:30

Публикувана

47327 PPD 16-085_Доставка на напреженови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Прекратена 18 окт 2016 16:30

Публикувана

47350 PPD16-084_Доставка на медни PVC кабели, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 20 окт 2016 16:30

Публикувана

47475 PPD16-083_Доставка на клемни блокове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 2 ное 2016 16:30

Публикувана

48405 PPD16-088_Доставка на комплект конзоли за стоманобетонни стълбовe за ВЕЛ 20kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 24 ное 2016 16:30

Публикувана

48458 PPS16-079 Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 3 ное 2016 16:30
  Обособена позиция 1 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Пирдоп
  Обособена позиция 2 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Ботевград, гр. Правец и гр. Етрополе
  Обособена позиция 3 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Своге
  Обособена позиция 4 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на София област, с населени места: гр. Драгоман, гр. Божурище, гр. Костинброд, с Ярджиловци, гр. Годеч, гр. Сливница и с. Хераково
  Обособена позиция 5 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Гулянци
  Обособена позиция 6 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Левски
  Обособена позиция 7 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Кнежа
  Обособена позиция 8 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Белене
  Обособена позиция 9 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Ловеч
  Обособена позиция 10 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Луковит
  Обособена позиция 11 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Тетевен
  Обособена позиция 12 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Лом
  Обособена позиция 13 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Берковица
  Обособена позиция 14 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Вършец
  Обособена позиция 15 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Монтана
  Обособена позиция 16 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Мездра
  Обособена позиция 17 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Бяла Слатина
  Обособена позиция 18 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Белоградчик
  Обособена позиция 19 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Кула
  Обособена позиция 20 - Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Батак

Публикувана

48530 PPD16-092_Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 25 ное 2016 16:30

Публикувана

48556 PPD16-090_Доставка на кабелна арматура за силови кабели ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 7 ное 2016 16:30

Публикувана

48821 PPD16-101 Доставка на необходимото оборудване и специализиран софтуер, инсталация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на "Система за дистанционно отчитане на електромери Избор на изпълнител 9 фев 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Пускане в експлоатация и поддръжка на система за дистанционно отчитане на електромери на територията на София-град и област Перник;
  Обособена позиция 2 - Пускане в експлоатация и поддръжка на система за дистанционно отчитане на електромери на територията на Софийска област и областите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

Публикувана

48906 PPD16-089_Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 21 ное 2016 16:30

Публикувана

49655 PPD 16-082_Доставка на стоманорешетъчни стълбове и основи Избор на изпълнител 10 яну 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Стоманорешетъчни стълбове за ВЛ 20 kV за една и две тройки проводници
  Обособена позиция 2 - Основи за стоманорешетъчни стълбове за ВЛ 20 kV за една и две тройки проводници

Публикувана

49838 PPS16-093 Осигуряване на представители на сдружения на потребителите, с цел гарантиране интересите на клиентите, при съставяне на констативни протоколи за неточно измерване и/или неизмерване на използваната електрическа енергия Избор на изпълнител 15 дек 2016 16:30

Публикувана

50521 PPD16-094_Доставка на разединители Избор на изпълнител 26 яну 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Триполюсни разединители
  Обособена позиция 2 - Вертикални разединители ниско напрежение (НН)

Публикувана

50524 PPD16-099_Токови и напреженови измервателни трансформатори за открит монтаж" Избор на изпълнител 9 яну 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Токови измервателни трансформатори СрН
  Обособена позиция 2 - Напреженови измервателни трансформатори - еднополюсни
  Обособена позиция 3 - Напреженови измервателни трансформатори - двуполюсни

Публикувана

50686 PPС16-097 "Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София" Избор на изпълнител 3 яну 2017 16:30

Публикувана

50960 PPD16-091 Доставка на автомобилни гуми за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и услуги по демонтаж, монтаж и ремонт на автомобилни гуми и джанти Избор на изпълнител 4 яну 2017 16:30

Публикувана

50967 PPD16-095_Доставка на арматура за АС проводници, а именно: клеми, кратунки, пеперуда, обици и болтове Прекратена 24 яну 2017 16:30

Публикувана

51011 PPD16-105_Доставка на кабели НН с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 3 яну 2017 16:30

Публикувана

51206 PPS16-098 Извършване на технически прегледи, поддръжка и ремонт на съоръжения с повишена опасност, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения Избор на изпълнител 9 яну 2017 16:30

Публикувана

51334 PPD16-103_Доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти, клас В125, размери (900/600/80) Избор на изпълнител 30 яну 2017 16:30

Публикувана

51342 PPD16-106_Доставка на телеуправляеми триполюсни двупозиционни прекъсвачи за монтиране на открито, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 5 яну 2017 16:30

Публикувана

51493 PPD16-109_Доставка на напреженови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 яну 2017 16:30

Публикувана

51567 PPD16-104 Доставка на PVC наметала (дъждобрани) за нуждите на персонала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 20 дек 2016 23:59

Публикувана

52183 PPS16-096 Сключване на медицинска /здравна/ застраховка на работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 23 май 2017 14:00

Публикувана

52187 PPS16-102 Ремонт и сервизно обслужване на пътни превозни средства (ППС) от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за прекратените обособени позиции №№ 2 и 3 от предмета на обществена поръчка с реф. № PPS 16-046 Избор на изпълнител 9 яну 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Ремонт и сервизно обслужване на ППС от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД в области Перник, Кюстендил и Благоевград
  Обособена позиция 2 - Ремонт и сервизно обслужване на ППС от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД в области Плевен и Ловеч

Публикувана

52264 РРС16-108 с предмет "Стр.-монт. работи за реконстр. и ново изгражд. на възд. и каб. мрежи НН с изнас.на ел.табла на имотна гран. на терит. обсл. от "ЧЕЗ Разпределе. Бълг." АД - Направл. София обл. и Плевен"-по РС след пров. откр. пр. с реф. № PPС 15-116" Избор на изпълнител 11 яну 2017 16:30

Публикувана

52265 РРС16-107 с предмет "Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 кV "Енос" от линеен ножов разединител 110 кV на ПС "Димитър Димитров" до линеен ножов разединител 110 кV в ПС "Хиподрума" Избор на изпълнител 19 яну 2017 16:30

Публикувана

52944 PPD16-122_Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба, кабелни глави и съединителни муфи за кабели средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 1 фев 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба
  Обособена позиция 2 - Доставка на кабелни глави за кабели средно напрежение (СрН)
  Обособена позиция 3 - Доставка на съединителни муфи за кабели средно напрежение (СрН)

Публикувана

52952 PPD16-125_Доставка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип за монтиране на открито, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 2 фев 2017 16:30

Публикувана

52960 PPD16-120_Доставка на усукани изолирани проводници/кабели, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 7 фев 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение /НН/
  Обособена позиция 2 - Доставка на трижилни кабели с номинално напрежение 12/20 kV, усукани около носещо стоманено въже

Публикувана

52976 PPС16-113 "Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и идроизолация на трафопостове на територията на "ЧЕЗ Разпред. Бълг." АД, гр.София и Соф. Обл."-по рамк.спораз. след провед. откр. пр. с реф.№PPС15-108" Избор на изпълнител 31 яну 2017 16:30

Публикувана

52979 РРS16-115 "Изготвяне на цял. проектна документ. за присъед. на нови потребит., реконстр., обнов. и изгражд.на нови трафопост., каб. и възд.линии СрН и НН на терит. на гр.София и София обл.-по рамк. спораз. след провед. откр. проц. с реф.№PPS16-003 Избор на изпълнител 25 яну 2017 16:30

Публикувана

52989 РРS16-116 и предмет: "Изготвяне на цялостна проектна документ. за изгражд., реконстр. и ремонт на трафоп., каб. и възд. линии СрН и НН и изнасяне на електром. табла на гран. на собств. на терит. обслужв. от"ЧЕЗ Разпр.Бълг."АД-направл. София-град" Избор на изпълнител 27 яну 2017 16:30

Публикувана

53009 PPD16-117 Доставка на педпазен щит за лице (лицев екран) Избор на изпълнител 17 яну 2017 16:30

Публикувана

53076 PPD16-127_Доставка на изолатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 яну 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на керамични изолатори
  Обособена позиция 2 - Доставка на висящи композитни изолатори
  Обособена позиция 3 - Доставка на носещи композитни изолатори
  Обособена позиция 4 - Доставка на подпорни композитни изолатори