Профил на купувача

Възложител

Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Публикувани поръчки 2015

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Публикуван Номер Име Фаза Срок за участие

Публикувана

21428 "Стопанисване на недвижими имоти, представляващи бази за обучение и квалификация, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 4 фев 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Стопанисване и поддръжка на недвижим имот, представляващ база за обучение и квалификация „Батак“ /сграда и дворно място/
  Обособена позиция 2 - Стопанисване, поддръжка и охрана на недвижим имот, представляващ база за обучение и квалификация „Боровец“

Публикувана

21525 Диагностика и ремонт на специализирана апаратура за изпитания и откриване на кабелни повреди в разпределителната мрежа за ниско и средно напрежение, както и за изпитване на лични предпазни средства Избор на изпълнител 5 фев 2015 16:00

Публикувана

21643 Ремонт и сервизно обслужване на пътни превозни средства от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, доставка на автомобилни гуми и акумулатори за тях Избор на изпълнител 18 май 2015 16:00

Публикувана

21931 PPD 15 - 006 "Доставка на балансови електромери, комуникиращи и функциониращи с използваните в "ЧЕЗ Разпределение България" АД комуникационни устройства (рутер) тип RTR512.7-6L/Y за изграждане на балансово мерене" Избор на изпълнител 16 фев 2015 16:00

Публикувана

22117 реф. № РРС 14-070 "Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 16 апр 2015 16:00

Публикувана

22494 Компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания в областта на информатиката и информационните технологии за служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 4 мар 2015 16:00

Публикувана

22496 Обща гражданска отговорност към трети лица и Отговорност на продукта Избор на изпълнител 9 мар 2015 16:00

Публикувана

22886 Доставка на летни/зимни обувки с/без бомбе Планиране 7 авг 2015 22:09

Публикувана

22903 Изграждане на системи за сигурност Планиране 15 апр 2015 9:26

Публикувана

22906 Обслужване от служба по трудова медицина Планиране 23 яну 2016 0:30

Публикувана

22908 Доставка на горива чрез системата за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти на автомобилния парк на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 4 яну 2016 16:00

Публикувана

22928 Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на регионални звена Мерене НН гр. София на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 28 яну 2016 15:00

Публикувана

22929 Реконструкция на П/Ст Младост Планиране 23 окт 2015 21:26

Публикувана

22930 Реконструкция на П/Ст "Фестивална Планиране 27 окт 2015 15:36

Публикувана

22952 Физическа охрана на обекти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 1 май 2015 4:00

Публикувана

22953 СМР свързани с реконструкция на ТП, изкопно-възстановителни дейности при полагане на кабели СрН и НН, при изпълнение на обекти от ремонтната и инвестиционната програма на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛEНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД; Планиране 3 окт 2015 9:39

Публикувана

22954 Извършване на СМР по АС части и хидроизолация на трафопостове Планиране 18 сеп 2015 9:42

Публикувана

22957 Изграждане на СОТ на ел. табла за дистанционно отчитане на електромери на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 8 май 2015 16:00

Публикувана

22958 Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/ Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22960 Доставка на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/ Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22962 Доставка на трансформаторно масло Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22964 Доставка на статични електромери Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22966 Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София Планиране 5 ное 2015 22:16

Публикувана

22967 Доставка на силови трансформатори Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22968 Доставка на автоматични прекъсвачи НН Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22969 Присъединяване на нови потребители от електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на гр. София,"ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 20 апр 2016 16:18

Публикувана

22970 Доставка на товарови прекъсвачи Ср.Н (ТПЗМ ) Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22971 Доставка на вентилни отводи 10кV и 20кV, СрН Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22972 Доставка на електромери, комуникационни устройства и монтаж за разширяване на използваната в "ЧЕЗ Разпределение България" АД система SMART IMS (SIMS), базирана на ADDAX технология Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22974 Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 20 окт 2015 10:26

Публикувана

22975 Доставка на центрофугални стоманобенонни стълбове Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22977 Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изграденото външно ел.захранване и издаване на удостоверение по чл.175. ал.5 от ЗУТ Планиране 11 ное 2015 10:31

Публикувана

22979 Избор на консултант за упражняване на строителен надзор. оценяване на съответствието на инвестиционни проекти. геодезическо заснемане на изграденото външно ел.захранване и издаване на удостоверение по чл.175. ал.5 от ЗУТ Планиране 10 юни 2015 15:00

Публикувана

22980 Изготвяне на цялостна проектна документация за реконструкция на въздушни и кабелни мрежи с изнасяне на електромерни табла Планиране 25 дек 2015 4:41

Публикувана

22981 Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция, ремонт и нови присъединявания, чрез кабелни линии НН и СрН Планиране 30 окт 2015 10:44

Публикувана

22982 Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изграденото външно ел.захранване и издаване на удостоверение по чл.175. ал.5 от ЗУТ Планиране 14 мар 2016 22:46

Публикувана

22983 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор Планиране 22 юли 2015 22:50

Публикувана

22985 Доставка на арматура за АС проводници Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22986 Доставка на арматура за усукани изолирани проводници (УИП) Планиране 11 юни 2015 15:00

Публикувана

22987 Доставка на АС проводници Планиране 10 сеп 2015 22:59

Публикувана

22990 Рамково споразумение с предмет: Денонощна 24 часова физ. охрана и охрана със СОТ на табла за ел-ри, трафо-ве и прилежащата ел. мрежа на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, в области София Перник Кюстендил Благоевград Плевен Ловеч Монтана Враца Видин Планиране 16 юни 2015 4:00

Публикувана

22991 Доставка на силови кабели НН с алуминиеви жила Планиране 11 сеп 2015 5:30

Публикувана

22992 Доставка на елементи за заключващи системи Планиране 13 юли 2015 11:36

Публикувана

22994 Доставка на дистанционно управляеми мощностни разединители Планиране 11 окт 2015 5:40

Публикувана

22995 Застраховка "Всички рискове на имущество, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Планиране 30 юли 2015 16:00

Публикувана

22996 Доставка на рамки за кабелни шахти Планиране 11 окт 2015 5:42

Публикувана

22997 Доставка на заземителни елементи /колове и шини/ Планиране 18 сеп 2015 5:44

Публикувана

22998 Доставка на високоволтови предпазители и основи Планиране 2 ное 2015 23:46

Публикувана

22999 Доставка на тарифни часовникови превключватели Планиране 11 окт 2015 11:48

Публикувана

23000 Заем за финансиране на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 31 май 2015 16:00

Публикувана

23002 Доставка на стоманорешетъчни стълбове Планиране 19 окт 2015 23:53

Публикувана

23003 Инкасиране-приемане на касови плащания от клиенти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 10 юли 2015 4:00

Публикувана

23005 Доставка на стоманотръбни стълбове Планиране 19 окт 2015 5:57

Публикувана

23006 Доставка на разпределителни табла за НН Планиране 19 окт 2015 5:58

Публикувана

23007 Доставка на мачтови трансформаторни постове 20kVA Планиране 11 сеп 2015 0:00

Публикувана

23008 Доставка на трифазни статични електромери с клас на точност 0,5,многотарифни, за индиректно свързване и модем за дистанционно отчитане Планиране 19 окт 2015 6:02

Публикувана

23009 Доставка на трифазни статични четириквадрантни електромери за индиректно измерване с дистанционна комуникация с клас на т-ст 1,0 Планиране 19 окт 2015 6:03

Публикувана

23011 Предоставяне на услуги, свързани с идентификация на лица ползващи каналните и въздушни разпределителни ел. мрежи, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Планиране 26 май 2015 4:00

Публикувана

23012 Доставка на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни Планиране 25 фев 2016 12:05

Публикувана

23014 Доставка на арматура за проводници НН (кабелни обувки, съединители и накрайници) Планиране 25 яну 2016 12:10

Публикувана

23015 Извършване на одит на вътрешни и външни инвестиционни проекти, които са закупени от "ЧЕЗ Разпределение България" АД и верификация на процеса по изкупуване на енергийни съоръжения Планиране 27 май 2015 16:00

Публикувана

23019 Доставка на предпазно работно облекло Планиране 7 май 2015 4:00

Публикувана

23021 Доставка на токови измервателни трансформатори Планиране 26 мар 2016 18:55

Публикувана

23022 Доставка на предпазители и основи НН Планиране 19 апр 2016 0:59

Публикувана

23023 Доставка на разединители средно напрежение /СрН/ Планиране 26 май 2016 19:01

Публикувана

23024 Доставка на кабелни глави средно напрежение /СрН/ Планиране 11 май 2016 13:03

Публикувана

23025 Доставка на кабелна арматура за силови кабели НН Планиране 19 апр 2016 1:07

Публикувана

23026 Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търг.измерване, констат. и отбелязв. техн. неизправности и въвеждане в пренос. терминали на територ.: Области Кюстендил и Плевен и ОЦСофия-Запад Планиране 7 юли 2015 1:08

Публикувана

23684 реф. № РРС 15 001 "Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други ..." Избор на изпълнител 27 юли 2015 16:00

Публикувана

23689 реф. № РРС 15-003 "Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 13 юли 2015 16:00

Публикувана

23708 Доставка на предпазно работно облекло Избор на изпълнител 25 май 2015 16:00

Публикувана

23730 Курсове по чуждоезиково обучение по английски език за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 31 мар 2015 16:00

Публикувана

23731 Организиране и провеждане на поведенчески обучения за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 31 мар 2015 16:00

Публикувана

23765 Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на дейност на «ЧЕЗ Разпределение България» АД Избор на изпълнител 18 май 2015 16:00

Публикувана

23944 PPS 15-017 "Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване, констатиране и отбелязване на техн. неизправности и въвежданe в пренос.терминали в Региони Кюстендил, Плевен, София Запад - Група II " Избор на изпълнител 8 юни 2015 16:00

Публикувана

23945 PPD 15-018 Доставка на свежо минерално трансформаторно масло Избор на изпълнител 15 юни 2015 16:00

Публикувана

24055 Доставка на натурална минерална и трапезна вода за "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 15 апр 2015 16:00

Публикувана

24155 PPD 15-027 Доставка на преносими еталонни трифазни измервателни уреди за проверка на електромери с клас на точност до 0.5 Избор на изпълнител 21 апр 2015 16:00

Публикувана

24216 PPS 15-026 "Ремонт на един брой прекъсвач ММО -126 кV./ 31,5 кА /1600 А комплект и един брой задвижващ механизъм за прекъсвач ЗПМ 70000 - ММО -126 кV" Избор на изпълнител 29 апр 2015 16:00

Публикувана

25133 PPS15-035 Извършване на одит на вътрешни инвестиционни проекти и външни инвестиционни проекти, които са закупени от "ЧЕЗ Разпределение България" АД и верификация на процеса по закупуване на енергийни съоръжения Избор на изпълнител 12 авг 2015 15:00

Публикувана

25366 PPD 15-030 Доставка на кабели НН с медни жила след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 28 май 2015 16:00

Публикувана

25403 реф. № РРС15-021 "Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София" Избор на изпълнител 14 сеп 2015 16:00

Публикувана

25455 Доставка на съдове за чист и замърсен абсорбент, преносими сорбентни комплекти и ефективни абсорбенти за трансформаторно масло за площадките за съхраняване на трансформатори, с цел недопускане замърсяване на околната среда Избор на изпълнител 1 юни 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на пластмасови съдове /контейнери/ за съхраняване на чист и замърсен абсорбент в обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
  Обособена позиция 2 - Доставка на "Преносими сорбентни комплекти" за превозни средства, транспортиращи трансформатори“
  Обособена позиция 3 - Доставка на абсорбент за трансформаторно масло в обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Публикувана

25573 Реф. № PPD 15-031 "Доставка на товарови прекъсвачи средно напрежение" Избор на изпълнител 10 авг 2015 16:00

Публикувана

25574 Реф.№ PPD 15-032 "Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни автоматични прекъсвачи" Избор на изпълнител 23 юли 2015 16:00

Публикувана

25611 реф.№ РРС 15-003А с предмет "Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 14 сеп 2015 16:00

Публикувана

25612 реф. № РРС 15-002 с предмет "Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на гр. София и София Област"." Избор на изпълнител 24 юли 2015 16:00

Публикувана

25692 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 15 юни 2015 16:00

Публикувана

25693 Доставка на тонер касети и консумативи за периферна техника за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 20 юли 2015 16:00

Публикувана

25694 Сключване на медицинска /здравна/ застраховка на работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 20 юли 2015 16:00

Публикувана

25962 РРС 15-019 "Изпълнение на строителни и монтажни рем. работи по сград. фонд и прилеж. му инстал., наети или собств. на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в гр.София и региони София Обл., Перник, Кюстендил, Благоевгр., Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин" Избор на изпълнител 30 сеп 2015 15:00

Публикувана

25964 РРС 15-020 за скл. на рамк. спораз. с предм. "Изпълн. на стр. и монт. рем. работи по сгр. фонд и прилеж. му инстал., наети или собств. на "ЧЕЗ Разпр. Бълг." АД в гр.София и рег. Соф. Обл., Перник, Кюстенд., Благоевгр., Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин" Избор на изпълнител 28 сеп 2015 15:00

Публикувана

26314 PPD 15-034 "Доставка на вентилни отводи СрН" Избор на изпълнител 10 авг 2015 16:00

Публикувана

26321 PPD 15 -033 "Доставка на прекъсвачи ниско напрежение" Избор на изпълнител 10 авг 2015 15:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на автоматични прекъсвачи НН с лят корпус
  Обособена позиция 2 - Доставка на триполюсни товарови прекъсвач-разединители НН с лят корпус
  Обособена позиция 3 - Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни товарови прекъсвачи

Публикувана

26385 РРС 15-039 "Възстановяване на метални заграждения и елементи на ТП на територията на "ЧЕЗ Разпределение България"АД за гр. София" Избор на изпълнител 16 юни 2015 16:00

Публикувана

26397 Реф.№PPD 15-051 "Доставка на гофрирани неметални, гъвкави тръби" Избор на изпълнител 23 юни 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø25 mm и Ø 32 mm
  Обособена позиция 2 - Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø125 mm и Ø 160 mm

Публикувана

26459 Реф. № PPD 15-037 Доставка на лостови прекъсвачи Прекратена 17 авг 2015 16:00

Публикувана

26460 Реф.№ PPD 15-048 Доставка на материали, извършване на ремонт на повреден участък и възстановяване на експлоатационните (технически) характеристики на силов маслонапълнен кабел 110 кV Избор на изпълнител 16 окт 2015 16:00

Публикувана

26497 Доставка на натурална минерална и трапезна вода за "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 16 юни 2015 16:00

Публикувана

26511 PPD 15-056 Доставка и монтаж на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV "Енос" в град София Избор на изпълнител 13 юли 2015 16:00

Публикувана

26651 PPS15-040"Избор на консултант за оценяв.съотв.на инв.проекти със съществ.изискв.към строеж.,упражн.на строит.надз,геодез.засн.и изготв.на техн.пасп.съгл.чл.176а отЗУТ,на енерг.обекти на "ЧЕЗ Разпр. Бълг."АД на терит.на обл.:Плевен,Ловеч,Враца,Монт. и Вид." Избор на изпълнител 30 юли 2015 16:00

Публикувана

26656 Подмяна на забранен фреон "R22" с разрешен за ползване фреон за климатици в обекти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 25 юни 2015 16:00

Публикувана

26676 Ref.№ PPD 15-054 Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове Прекратена 25 сеп 2015 12:00
  Обособена позиция 1 - Центрофугални стоманобетонни стълбове НН
  Обособена позиция 2 - Центрофугални стоманобетонни стълбове СрН

Публикувана

26680 PPD 15-052 - Доставка на неизолирани алуминиево стоманени проводници Избор на изпълнител 10 сеп 2015 16:00

Публикувана

26687 Реф. № PPD 15-058 Доставка на шинодържатели и клеми стержен - въже Избор на изпълнител 29 юни 2015 16:00

Публикувана

26688 Реф. № PPD 15-053 Доставка на кабели - 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AL жила Избор на изпълнител 31 авг 2015 16:00

Публикувана

27108 Реф.№ PPD 15-055 Доставка на арматура за АС проводници Избор на изпълнител 11 сеп 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Стоманени куки за изолатори за стоманобетонни стълбове (СБС)
  Обособена позиция 2 - Клеми, кратунки, пеперуди, обици и болтове
  Обособена позиция 3 - Токови и биметални клеми
  Обособена позиция 4 - Кербови съединители за АС проводници

Публикувана

27265 Доставка на защитни ръкавици и зимна шапка под каска Избор на изпълнител 28 юли 2015 16:00

Публикувана

27337 PPS15-014-Изграждане и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД Избор на изпълнител 9 окт 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - „Изграждане и охрана със СОТ на електромерни табла, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. София“
  Обособена позиция 2 - „Изграждане и охрана със СОТ на електромерни табла, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Дупница
  Обособена позиция 3 - „Изграждане и охрана със СОТ на електромерни табла, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Ихтиман (с. Живково и с. Полянци) и гр. Долна Баня
  Обособена позиция 4 - „Изграждане и охрана със СОТ на електромерни табла, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Лом
  Обособена позиция 5 - „Изграждане и охрана със СОТ на електромерни табла, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Плевен (с. Буковлък).
  Обособена позиция 6 - „Изграждане и охрана със СОТ на електромерни табла, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на община Козлодуй.
  Обособена позиция 7 - „Изграждане и охрана със СОТ на електромерни табла, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на община Бяла Слатина.

Публикувана

27353 Реф. № PPD 15-062 Доставка на клемни адаптори за трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори Избор на изпълнител 13 юли 2015 16:00

Публикувана

27380 РРS15-044"Упражняване на стр. надзор, оценяване на съответств. на инвест.проекти,геодез. заснемане на изградено външно електрозахр. и издаване на удостовер. за изпълн. на изискв. на чл.175,ал.5 от ЗУТ, от АГКК на гр.София и София Обл." Избор на изпълнител 9 окт 2015 15:00

Публикувана

27382 РРS15-047"Упр.на стр.надзор.,оценяв. на съотв.на инвест.проекти със същ. изискв.към строеж.,геодез.засн. и изготв.на техн.паспорт съгл. чл.176а от ЗУТ на терит.,обсл. от "ЧЕЗ Разпр.Бълг."АД в обл. Плевен, Ловеч,Враца,Монтана,Видин,Перник,Кюст.,Благоевгр." Избор на изпълнител 16 окт 2015 16:00

Публикувана

27520 РРS 15-066 "Избор на независим оценител на земя, сгради, право на строеж, наеми собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" Избор на изпълнител 17 юли 2015 16:00

Публикувана

27738 РРS15-045 "Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция, ремонт и нови присъединявания, чрез кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на Направление София област и Плевен" Избор на изпълнител 2 ное 2015 16:00

Публикувана

27815 PPD15-064 Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти Избор на изпълнител 28 сеп 2015 16:00

Публикувана

27816 PPD15-068 Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване, с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена Избор на изпълнител 28 сеп 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Електромерни табла НН, за директно измерване, с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена, О-ПК- 1Ф
  Обособена позиция 2 - Електромерни табла НН, за директно измерване, с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена, 1-ПК- 1Ф
  Обособена позиция 3 - Електромерни табла НН, за директно измерване, с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена, 1-ПК- 3Ф

Публикувана

27943 PPS15-016: Изграждане и доставка на системи за сигурност (СОТ, видеонаблюдение, периметрова охрана и контрол на достъп), гаранционна поддръжка на новоизрадените системи за сигурност и аварийно обслужване на съществуващите, на обекти на възложителя Избор на изпълнител 17 сеп 2015 16:00

Публикувана

27970 PPD15-060: Доставка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип за монтиране на открито Избор на изпълнител 24 сеп 2015 16:00

Публикувана

27974 PPD15-042: Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/ Избор на изпълнител 21 яну 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на •БКТП с един трансформатор 800(630) kVA, обслужвани отвън, с достъп отпред и отстрани и •БКТП с един трансформатор 800(630) kVA, обслужвани отвън, с достъп отпред
  Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на •БКТП с един трансформатор 800(630) kVA, обслужвани , с достъп отпред и •БКТП с два трансформатора 800(630) kVA настрани, проходими-обслужвани отвътре

Публикувана

28059 PPD15-063: Доставка на вертикални заземители и стоманена поцинкована шина Избор на изпълнител 9 окт 2015 16:00

Публикувана

28072 РРС15-046 "Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, Направление София област и Плевен" Избор на изпълнител 9 ное 2015 16:00

Публикувана

28666 PPD15-069_Доставка на предпазни преносими заземители за въздушни линии Ср.Н и НН, за уредби за 110kV, за разпределителни шкафове НН, оперативни щанги 20kV, детектор за напрежение до 35kV, детектор за напрежение за 110kV, указатели за сфазиране 20kV Избор на изпълнител 26 окт 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на преносими заземители
  Обособена позиция 2 - Доставка на оперативни щанги 20kV
  Обособена позиция 3 - Доставка на детектори за напрежение
  Обособена позиция 4 - Доставка на указатели за сфазиране

Публикувана

28673 PPD15-065_Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове Избор на изпълнител 2 ное 2015 16:00

Публикувана

28677 PPD15-067_Доставка на стълбови (мачтови) трансформаторни постове 20 кV Избор на изпълнител 9 окт 2015 16:00

Публикувана

28750 PPD15-072_Доставка и монтаж на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV "Енос" в град София Избор на изпълнител 31 авг 2015 16:00

Публикувана

28776 PPD15-061_Доставка на сигнализатори за земни и къси съединения с дистанционно предаване на данни за кабелни и въздушни електропроводи СрН Избор на изпълнител 9 окт 2015 16:00

Публикувана

28801 PPS15-070 "Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор" Избор на изпълнител 24 сеп 2015 16:00

Публикувана

28945 PPS15-057-Технически надзор на съоръжения с повишена опасност и товарозахващащи приспособления, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД съгласно НБЕТНПС" Избор на изпълнител 1 сеп 2015 16:00

Публикувана

29066 PPS15-076-Изработване и доставка на контейнери за транспортиране и съхранение на електромери на открито Избор на изпълнител

Публикувана

29180 PPD15-029_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев/меден екран средно напрежение /СрН/ Избор на изпълнител 2 ное 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/
  Обособена позиция 2 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/

Публикувана

29248 PPD15-077_Доставка на цифрови мултифункционални релейни защити и активни съпротивления за заземяване на неутрала 20 кV на силов двунамотъчен трифазен трансформатор 110/20 кV Избор на изпълнител 3 сеп 2015 16:00

Публикувана

29605 PPD15-085_Доставка на арматура за усукани изолирани проводници Избор на изпълнител 14 дек 2015 16:00

Публикувана

29607 PPD15-080_Доставка на галванизиран стоманен ключ и халф цилиндър тип "Полумесец" Избор на изпълнител

Публикувана

29609 PPS15-087_Демонтаж и монтаж на трансформатори за подстанция "Яна" и подстанция "Верила" Избор на изпълнител 23 сеп 2015 16:00

Публикувана

29632 PPD15-071_Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10kV и 20kV Прекратена 26 апр 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Трифазни сухи разпред. капсуловани трансформатори 10 и 20 kV, Трифазни маслонапълнени разпред. херм. тр-ри 10 kV и Трифазни маслонапълнени разпред. херметизирани тр-ри 20 kV, за склад в град София
  Обособена позиция 2 - трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за складове на Възложителя, находящи се в град Враца, град Левски и град Дупница

Публикувана

29804 PPS15-084 Сключване на застраховка "Имущество" на дълготрайни и краткотрайни активи, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 19 окт 2015 12:00

Публикувана

29810 PPD15-028 Доставка на летни и зимни предпазни работни обувки Избор на изпълнител 13 ное 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на летни предпазни работни обувки
  Обособена позиция 2 - Доставка на зимни предпазни работни обувки

Публикувана

29898 PPD15-091 Доставка на шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав Избор на изпълнител 28 сеп 2015 16:00

Публикувана

29970 PPD15-089 Доставка на защитни ръкавици и зимни шапки под каска за нуждата на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 28 сеп 2015 16:00

Публикувана

29973 PPS15-073 Използване на услугите на акредитирани химически лаборатории за независим анализ и контрол на трансформаторни масла Избор на изпълнител 28 сеп 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Извършване на независим анализ и контрол на техническите параметри на трансформаторно масло от силови трансформатори от акредитирана химическа лаборатория
  Обособена позиция 2 - Извършване на качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория

Публикувана

30058 PPS15-083 Осигуряване на таксиметрови услуги, чрез безналично плащане с ваучери от служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител

Публикувана

30070 PPD15-096_Доставка на предпазители и основи за средно напрежение Избор на изпълнител 4 яну 2016 16:00

Публикувана

30071 PPD15-097_Доставка на едноканален кварцов часовников тарифен превключвател с електронен дисплей Прекратена 16 дек 2015 16:00

Публикувана

30151 PPD15-049 Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V Избор на изпълнител 30 сеп 2015 16:00

Публикувана

30202 PPD 15-090_Доставка на стоманорешетъчни стълбове Избор на изпълнител 27 ное 2015 16:00

Публикувана

30220 PPS15-098 с предмет "Избор на независим оценител на земя, сгради, право на строеж, наеми собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 1 окт 2015 16:00

Публикувана

30231 РРС15-081"Частична реконструкция на разпределителна понижаваща подстанция "Фестивална" 110/20/10,5 кV въз основа на одобрен инв. проект и издадено разреш. за строеж, включително демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови съоръжения и оборудване" Избор на изпълнител 18 фев 2016 16:00

Публикувана

30232 РРS15-082 с предмет "Изготвяне на цялостна проектна документация за реконструкция, изграждане и основен ремонт на въздушни и кабелни мрежи с изнасяне на електромерни табла" Избор на изпълнител 26 ное 2015 16:00

Публикувана

30267 PPD15-103 Доставка на натурална минерална и трапезна вода за "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 6 окт 2015 16:00

Публикувана

30494 PPD15-099_Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение /НН/ Избор на изпълнител 3 дек 2015 16:00

Публикувана

30495 PPD15-101Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/_ Избор на изпълнител 17 дек 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло
  Обособена позиция 2 - Доставка на главни трансформаторни табла
  Обособена позиция 3 - Доставка на разпределителни табла

Публикувана

30777 PPD15-086_Доставка на метални eлектромерни табла за монтаж на открито Избор на изпълнител 11 дек 2015 16:00

Публикувана

30784 РРС15-093 "Присъединяване на нови абонати с реконстр.на възд. и кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудв. на ТП на терит. на гр.София-ОЦ"Изток",ОЦ"Запад",ОЦ "Север" и ОЦ"Юг" и Соф.Обл.-ОЦ"Самоков и Костенец",ОЦ "Пирдоп и Ботевград",ОЦ"Драгоман и Своге" Избор на изпълнител 3 дек 2015 16:00

Публикувана

30787 PPD15-100_Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН) Избор на изпълнител 11 дек 2015 16:00

Публикувана

30799 PPD15-092_Доставка на трифазни реактори за ниско и средно напрежение Избор на изпълнител 28 окт 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на трифазни реактори НН
  Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни реактори СрН

Публикувана

30808 PPD15-075 Доставка на предпазни колани Избор на изпълнител

Публикувана

31136 РРS15-104 с предмет "Извършване на проектантски и геодезически услуги за съществуващи сгради и имоти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, собственост на дружеството" Избор на изпълнител 29 фев 2016 16:00

Публикувана

31238 PPD15-074 Доставка на гумени ботуши за нуждата на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 22 окт 2015 16:00

Публикувана

31298 PPS15-088"Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110кV"Захарна фабрика" от линеен ножов разед.110кV на ПС"Орион" до линеен ножов разедин.110кV в ПС"Боримечка" и частична реконстр.на разпредел.уредби 110 кV в двете подстанции" Избор на изпълнител 22 фев 2016 16:00

Публикувана

31494 PPD15-110 Доставка на гумени ботуши за нуждата на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 29 окт 2015 16:00

Публикувана

31552 PPD15-094 Доставка на горива чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти на автомобилния парк на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 3 дек 2015 16:00

Публикувана

31612 PPS15-105 с предмет «Извършване на последваща проверка на електромери, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, съгласно изискванията на член 43 и член 44 от Закона за измерванията» Избор на изпълнител 24 фев 2016 16:00

Публикувана

31614 PPS15-106"Избор на консулт.за оцен.съответств.на инв.проекти със същ.изискв.към стр., упр.на стр. надз., геод. засн. и изготв. на техн.пасп.съгл. чл.176а от ЗУТ, на енерг.обекти на "ЧЕЗ Разпр.Бълг." АД на терит. на Регион "Враца-Ловеч"-Врач. и Лов. обл." Избор на изпълнител 16 ное 2015 16:00

Публикувана

31615 PPС15-107 с предмет "Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ "Сливница и Своге" в София Област" Избор на изпълнител 19 ное 2015 16:00

Публикувана

31616 РРС15-108 с предмет "Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София и София Област" Избор на изпълнител 21 дек 2015 16:00

Публикувана

31813 PPD 15-111_Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни автоматични прекъсвачи, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 19 ное 2015 16:00

Публикувана

31924 PPD15-112_Доставка на кабелни разпределителни шкафове Избор на изпълнител 16 фев 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Кабелни разпределителни шкафове, ниски
  Обособена позиция 2 - Кабелни разпределителни шкафове, високи

Публикувана

31929 PPD15-113_Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти Избор на изпълнител 15 фев 2016 16:00

Публикувана

31937 PPD15-114_Доставка на арматура за проводници НН (кабелни обувки, съединители и накрайници) Избор на изпълнител 15 фев 2016 16:00

Публикувана

32064 PPS15-022 Услуги, свързани с идентификация на лица, ползващи разпределителните електрически мрежи собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, посредничество и администриране на договори за наем с оператори на електронно - съобщителни услуги Избор на изпълнител 15 фев 2016 14:00

Публикувана

32394 PPS15-102 Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на «ЧЕЗ Разпределение България» АД Избор на изпълнител 6 яну 2016 16:00

Публикувана

32478 PPD15-079_Доставка на елементи за заключващи системи Избор на изпълнител 13 яну 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на kлючалка със секрет (патрон халф цилиндър), мастер ключ
  Обособена позиция 2 - Доставка на брави за врати на електромерни табла и ключалка едностранна със секрет

Публикувана

32842 PPD15-115_Доставка на телеуправляеми триполюсни двупозиционни прекъсвачи за монтиране на открито Избор на изпълнител 28 яну 2016 16:00

Публикувана

32877 PPD15-122_Доставка на товарови прекъсвачи средно напрежение, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 23 дек 2015 16:00

Публикувана

32885 PPD15-121_Доставка на лостови товaрови прекъсвачи Избор на изпълнител 3 фев 2016 16:00

Публикувана

33169 РРD15-109 с предмет "Доставка и монтаж на композиция от офис контейнери модулен тип, по индивидуален проект, като сграда на допълващо застрояване на територията на имот, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България"АД в гр.София" Избор на изпълнител 28 яну 2016 16:00

Публикувана

33170 PPS15-095 Стопанисване на недвижими имоти, представляващи бази за обучение и квалификация, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 3 дек 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - База за обучение и квалификация "Батак"
  Обособена позиция 2 - База за обучение и квалификация "Боровец"

Публикувана

33175 РРС15-116-за сключв. на рамк. споразум. с предмет "Строит.-монт. работи за реконстр. и ново изграждане на възд. и каб.мрежи НН с изн.на ел.табла на имотна граница на терит., обслужв. от "ЧЕЗ Разпределение България"АД-Направл. Соф.област и Плевен Избор на изпълнител 29 яну 2016 16:00

Публикувана

33178 РРС15-118 - открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 11 фев 2016 16:00

Публикувана

33459 PPD15-124_Доставка на токови трансформатори 10 и 20kV Избор на изпълнител 29 апр 2016 16:00

Публикувана

33460 PPD15-125_Доставка на вентилни отводи СрН след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 6 яну 2016 16:00

Публикувана

33518 PPD15-126_Доставка на кабели ниско напрежение с медни жила след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 яну 2016 16:00

Публикувана

33526 PPD 15-130_Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV Прекратена 31 май 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10 kV и трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 20 kV
  Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV и трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за склад на Възложителя, находящ се в град София
  Обособена позиция 3 - Доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за складове на Възложителя, находящи се в град Враца, град Левски и град Дупница

Публикувана

33735 PPS15-123 Сключване на застраховка "Електронно оборудване" на преносимо електронно оборудване, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 14 дек 2015 12:00

Публикувана

33925 PPD15-131_Доставка на прекъсвачи ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 фев 2016 16:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на автоматични прекъсвачи НН с лят корпус
  Обособена позиция 2 - Доставка на триполюсни товарови прекъсвач-разединители НН с лят корпус
  Обособена позиция 3 - Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни товарови прекъсвачи

Публикувана

34001 PPD15-129_Доставка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип за монтиране на открито, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 8 яну 2016 16:00

Публикувана

34080 PPS15-117 Услуги по дератизация и дезинсекция в обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 17 дек 2015 16:00

Публикувана

34251 РРС15-128 "Подмяна на маслонапълнена кабелна електропров.линия 110кV"Захарна фабрика" от лин.ножов разедин.110кV на ПС"Орион"до лин.нож.разединит.110кV в ПС"Боримечка",дост. на матер., оборудв. и част.реконстр.на разпредел.уредби 110кV в двете подстанции" Избор на изпълнител 8 фев 2016 16:00

Публикувана

34252 РРS15-132 Избор на лиценз. консулт. за упражн.на незав. стр.надзор за обект:"Част.реконстр. на разпредел.пониж.подст."Фестивална"110/20/10кV въз осн.на одобр.инв.проект и издад. разреш.за стр., вкл. демонт.на съществ., дост. и монт.на нови съоръж.и обор." Избор на изпълнител 12 фев 2016 16:00

Публикувана

34253 РРS15-133 Избор на лиц.конс.за оцен.съотв.на инв.пр. и упр. на незав.стр.надз. за об."Подм.на масл.каб.ел.лин.110kV"Зах.фабр."от лин.нож.разед.110kVнаПС"Орион"до лин.нож.разед.110kV в ПС"Борим.",дост.на мат.,об.и част.рек.на разпр.ур.110kV в дв.подст.", Избор на изпълнител 12 фев 2016 16:00

Публикувана

34255 Приемане на данни, обработка, групиране, печат, пликоване на документи и доставката им като пощенски пратки до клиенти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, пощенски и куриерски услуги Избор на изпълнител 1 фев 2016 16:00

Публикувана

34426 PPS15-136 Ремонт и сервизно обслужване на пътни превозни средства (ППС) от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 23 дек 2015 10:00
  Обособена позиция 1 - "Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Видин"
  Обособена позиция 2 - "Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Враца"
  Обособена позиция 3 - "Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Монтана";
  Обособена позиция 4 - "Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Плевен"
  Обособена позиция 5 - "Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Ловеч"
  Обособена позиция 6 - "Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град София и София област"
  Обособена позиция 7 - "Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Перник"
  Обособена позиция 8 - "Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Кюстендил"
  Обособена позиция 9 - "Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в град Благоевград"

Публикувана

34672 Доставка на лекарствени и превързочни средства за окомплектоване на аптечки и аптечни чанти за "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД Избор на изпълнител 11 яну 2016 16:00