147536 PPS20-030 Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, на територията на регионите София и София Област

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, на територията на регионите София и София Област. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности:
  • Ремонт и сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобил;
  • Извършване на периодични технически прегледи (ПТП) за проверка на техническа изправност на МПС;
  • Ремонт и зареждане на климатични системи на автомобили;
  • Доставка на резервни части и консумативи за автомобили, във връзка и за целите на основната дейност по ремонт и сервизно обслужване.
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
2 апр 2020 14:35
Подаване на оферти:
3 апр 2020 8:00 — 27 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 24 ное 2020 10:38

PPS20-030 - Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

икона на файл PPS20-030_Обявление за възложена поръчка_подп.pdf 198 Kb


Публикувано на: 3 сеп 2020 17:14

Публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № РРS20-030:
1. Решение, взето по т. 6 от Препис-извлечение от Протокол № 528  от 02.09.2020 на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

 

икона на файл PPS20-030 Doklad (60 PPZOP)_zlp.pdf 9467 Kb

икона на файл Prepis MINUTES 528_t 6_zlp.pdf 3570 Kb


Публикувано на: 7 авг 2020 10:43

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на участниците:

икона на файл PPS20-030_Saobshtenie otvarqne ceni.pdf 460 Kb


Публикувано на: 20 юли 2020 16:31

Протокол с констатации относно съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

икона на файл PPS20-030 Protokol 2 -54 (7) PPZOP_zlp.pdf 4779 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 11:29

PPS20-030 - Решение за одобряване на обявление за изменение

икона на файл PPS20-030 - Решение за одобряване на обявление за изменение_zlp.pdf 193 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 14:35

Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки МУ-5/14.04.2020 г.

икона на файл Методическо указание на АОП МУ-5-14.04.2020 г..pdf 241 Kb


Публикувано на: 3 апр 2020 16:15

Документи за обществена поръчка, заведена в Регистъра на АОП под № 01467-2020-0034 :
1. Документация за обществена поръчка.
2. Образци на документи към документацията за обществена поръчка.
3. Единен европейски документ, реф. № PPS20-030
4. Технически спецификации. Изисквания и условия на Възложителя към изпълнението на предмета на поръчката.
5. Методика за оценка и класиране на офертите.

икона на файл PPS20-030_Методика за оценка.pdf 111 Kb

икона на файл PPS20-030_Техническа спецификация.pdf 147 Kb

икона на файл PPS20-030_ЕЕДОП.doc 210 Kb

икона на файл PPS20-030_espd-request.zip 88 Kb

икона на файл PPS20-030_Образци на документи.DOCX 127 Kb

икона на файл PPS20-030_Документация.pdf 934 Kb


Публикувано на: 2 апр 2020 14:56

1. Решение за откриване.
2. Обявление.

икона на файл PPS20-030_Обявление.pdf 215 Kb

икона на файл PPS20-030_Решение за откриване_zlp.pdf 465 Kb