147013 PPD20-005 Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, с цел опазване на човешкото здраве и създаване на благоприятни условия за работа на служителите, обслужващи електрическите съоръжения в съответствие с изискванията и техническите спецификации на Глава II "Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката" към документация за обществена поръчка.
За краткост в документацията за обществената поръчка различните видовете артикули работни облекла, които са предмет на поръчката ще бъдат наричани по-нататък "стока".
 
Документи:
Тип:
Договаряне с предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
26 мар 2020 13:18
Подаване на оферти:
25 май 2020 15:00 — 21 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на прахозащитно работно облекло
Обособена позиция 2 - Допълнителни работни облекла за горната и долната част на тялото, защита на главата и ръцете, съгласно списъка по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 19 май 2022 14:13

Обявлението за възложена поръчка след проведен вътрешен конкурентен избор и сключено рамково споразумение за определяне на изпълнител на конкретна обществена поръчка, с предмет: "Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД", референтен № PPD22-016 от предмета на процедура PPD20-005, за Обособена позиция № 1: "Доставка на прахозащитно работно облекло"  е публикувано на следния адрес:
https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=379691


Публикувано на: 5 мар 2021 11:16

Обявление за възложена поръчка след проведен вътрешен конкурентен избор и сключено рамково споразумение за определяне на изпълнител на конкретна обществена поръчка, с предмет: "Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД", референтен № PPD20-112 от предмета на процедура PPD20-005, за Обособена позиция № 1: "Доставка на прахозащитно работно облекло" и за Обособена позиция № 2: "Допълнителни работни облекла за горната и долната част на тялото, защита на главата и ръцете, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)":
https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F06_2014&id=1008681&mode=view


Публикувано на: 5 окт 2020 16:50

на основание чл. 36а, ал.1 от ЗОП публикуваме следните документи:

  1. Решение за избор на изпълнители в обществената поръчка;
  2. Доклад от работата на комисията, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, т.ч. протоколи от работата на комисията, приложения към него.

икона на файл Prepis MINUTES 531 t. 14_зп.pdf 4287 Kb

икона на файл PPD20-005_Doklad_28092020_зп.pdf 13513 Kb


Публикувано на: 3 сеп 2020 16:05

Съобщение отваряне на първоначални цени

икона на файл PPD20-005_Съобщение_отваряне_цени_зп.pdf 165 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 15:22

Разяснения съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗОП

икона на файл PPD20-005_RE_Question_1. РМ.pdf 118 Kb


Публикувано на: 1 юли 2020 10:33

Покани за предоставяне на оферти и участие в договаряне

икона на файл PPD20-005_Покана_оферти_раб_облекло_Бултекс_ОП1_зп.pdf 565 Kb

икона на файл PPD20-005_Покана_оферти_раб_облекло_Военноинвалид_ОП1_зп.pdf 523 Kb

икона на файл PPD20-005_Покана_оферти_раб_облекло_Олимп_ОП1_зп.pdf 528 Kb

икона на файл PPD20-005_Покана_оферти_раб_облекло_Ралица_ОП1_ОП2_зп.pdf 539 Kb

икона на файл PPD20-005_Покана_оферти_раб_облекло_ТПКИ_НЦарев_ОП1_ОП2_зп.pdf 570 Kb


Публикувано на: 4 юни 2020 16:12

Протокол на комисията с резултати от предварителен подбор, изготвен на основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).
Решение за предварителен подбор, взето по т. 2 от Протокол № 517 от 03.06.2020 г. на УС на  "ЧЕЗ  Разпределение България" АД.

икона на файл Prepis MINUTES 517_t. 2_zp.pdf 2948 Kb

икона на файл PPD20-005_Protokol_4_(55 (1) PPZOP_ZP.pdf 2679 Kb


Публикувано на: 22 май 2020 16:22

Протокол с констатации относно съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

икона на файл PPD20-005_Protokol_2_chl_54_al_7_PPZOP_zp.pdf 2048 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 10:36

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

икона на файл 20-005_Rechenie za odobrqvane na obiavlenie za izmenenie_podpisano_зп.pdf 376 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 15:16

Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки МУ-5/14.04.2020 г.

икона на файл MU5_2020.pdf 465 Kb


Публикувано на: 26 мар 2020 12:23

Документи за обществена поръчка с референтен № PPD20-005:

  1. Решение за откриване обществената поръчка;
  2. Обявление за поръчка, заведено в Регистъра на АОП под №  01467-2020-0023;
  3. Документация за обществена поръчка;
  4. Технически спецификации;
  5. Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите.
  6. Образци на документи към документацията за обществена поръчка;
  7. Единен европейски документ за обществени поръчки;

икона на файл PPD20-005_Reshenie_zp.pdf 746 Kb

икона на файл PPD20-005_Obiavlenie.pdf 219 Kb

икона на файл PPD20-005_Dokumentacia_rabotno_obleklo.pdf 3596 Kb

икона на файл PPD20-005_Техническа спецификация_раб_облекло.pdf 2120 Kb

икона на файл PPD20-005_Критерии_показатели_методика_раб_облекло.pdf 421 Kb

икона на файл PPD20-005_Образци_от_Документация_раб_облекло.docx 381 Kb

икона на файл PPD20-005_EEDOP.docx 72 Kb

икона на файл espd-request.zip 86 Kb