146990 PPS20-017 Провеждане на обучения за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор/и за провеждане на следните обучения:
  • Провеждане на обучения по английски език за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
  • Провеждане на компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания в областта на дигиталните и информационните технологии за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
  • Провеждане на поведенчески обучения за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
Всички изисквания на възложителя са подробно описани в Глава II. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към  изпълнението на предмета на поръчката, от документацията за обществената поръчка.
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
2 апр 2020 14:38
Подаване на оферти:
3 апр 2020 8:00 — 27 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Провеждане на обучения по английски език за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"
Обособена позиция 2 - Провеждане на компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания в областта на дигиталните и информационните технологии за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"
Обособена позиция 3 - Провеждане на поведенчески обучения за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 19 фев 2021 10:30

PPS20-017 - Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

икона на файл PPS20-017_Обявление за възложена поръчка_подпис.fed.pdf 221 Kb


Публикувано на: 26 ное 2020 17:00

Публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № РРS20-017:
1. Решение, взето по т. 5 от Препис-извлечение от Протокол № 536  от 25.11.2020 на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл PPS20-017 Doklad (60 PPZOP)_zlp.pdf 4809 Kb

икона на файл Prepis MINUTES 536_Item5_zlp.pdf 3681 Kb


Публикувано на: 19 окт 2020 10:48

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на участниците:

икона на файл PPS20-017_Saobshtenie otvarqne ceni_zlp.pdf 63 Kb


Публикувано на: 27 авг 2020 13:00

Протокол с констатации относно съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

икона на файл PPS20-017 Protokol 2 -54 (7) PPZOP_final_zlp.pdf 1827 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 11:27

PPS20-017 - Решение за одобряване на обявление за изменение

икона на файл PPS20-017 - Решение за одобряване на обявление за изменение_zlp.pdf 190 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 14:33

Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки МУ-5/14.04.2020 г.

икона на файл Методическо указание на АОП МУ-5-14.04.2020 г..pdf 241 Kb


Публикувано на: 27 апр 2020 16:27

Публикуване на разяснение след постъпило писмено искане от заинтересовано лице по процедурата

икона на файл PPS20-017_Запитване-Разяснение 4_podp.pdf 109 Kb


Публикувано на: 21 апр 2020 15:42

Публикуване на разяснение след постъпило писмено искане от заинтересовано лице по процедурата

икона на файл PPS20-017_Запитване-Разяснение 3_zlp.pdf 336 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 16:41

Публикуване на разяснение след постъпило писмено искане от заинтересовано лице по процедурата.

икона на файл PPS20-017_Запитване-Разяснение 2_zlp.pdf 137 Kb


Публикувано на: 13 апр 2020 16:47

Публикуване на разяснение след постъпило писмено искане от заинтересовано лице по процедурата.

икона на файл PPS20-017_Запитване-Разяснение_zlp.pdf 261 Kb


Публикувано на: 3 апр 2020 16:28

Документи за обществена поръчка, заведена в Регистъра на АОП под № 01467-2020-0031 :
1. Документация за обществена поръчка.
2. Образци на документи към документацията за обществена поръчка.
3. Единен европейски документ, реф. № PPS20-017
4. Технически спецификации. Изисквания и условия на Възложителя към изпълнението на предмета на поръчката.
5. Методика за оценка и класиране на офертите.

икона на файл PPS20-017_Методика за оценка.pdf 136 Kb

икона на файл PPS20-017_Техническа спецификация.pdf 112 Kb

икона на файл PPS20-017_ЕЕДОП.doc 210 Kb

икона на файл PPS20-017_espd-request.zip 92 Kb

икона на файл PPS20-017_Образци на документи.docx 224 Kb

икона на файл PPS20-017_Документация.pdf 1037 Kb


Публикувано на: 2 апр 2020 12:35

1. Решение за откриване.
2. Обявление.

икона на файл PPS20-017_Обявление.pdf 226 Kb

икона на файл PPS20-017_Решение за откриване_zlp.pdf 454 Kb