163701 РРС20-105 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура за сключване на рамкови споразумения с реф. № РРC 20-002 и предмет: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област", регистрирана под № 01467-2020-0015 в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и публикувана под № 2020/S 044-105106 в Официален вестник на Европейския съюз, Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД с адрес: гр. София 1784, Столична община, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес център, в качеството си на представителен орган на дружеството и в тази връзка Възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, Ви кани да подадете оферта за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществената поръчка, индивидуализирана по-горе, при следните условия:
 
Предмет на обществената поръчка: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област", реф. № РРС 20-105. Предметът на вътрешния конкурентен избор е разделен на 7 (седем) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ "Изток".
Обособена позиция № 2: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ "Запад".
Обособена позиция № 3: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ  "Север".
Обособена позиция № 4: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ "Юг".
Обособена позиция № 5: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на София област - ОЦ "Самоков и Костенец".
Обособена позиция № 6: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на София област -ОЦ  "Пирдоп и Ботевград".
Обособена позиция № 7: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на София област - ОЦ "Сливница и Своге".
 
Обемът на строително-монтажните работи по всяка една от посочените по-горе обособени позиции от предмета на поръчката е съгласно количествено-стойностната сметка (КСС) за съответната обособена позиция, приложена към образеца на първоначалното ценово предложение, което е част от документите по настоящия вътрешен конкурентен избор
Документи:

икона на файл PPС 20-105-Документи.docx 563 Kb

икона на файл PPC 20-105 - Покана.pdf 815 Kb

икона на файл PPС 20-105-Документи.pdf 2814 Kb

Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
18 ное 2020 12:20
Подаване на оферти:
18 ное 2020 15:00 — 7 дек 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 29 апр 2021 10:45

Обявление за възложена поръчка.

икона на файл РРС 20-105_Обявление за възложена поръчка.pdf 414 Kb


Публикувано на: 19 фев 2021 16:06

Публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № РРC 20-105:
1. Решение, взето по т. 11 от Препис-извлечение протокол № 544 от 17.02.2021г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.
 
 

икона на файл PPC20-105 - Доклад.pdf 1715 Kb

икона на файл Приложение № 1 към доклада.pdf 166 Kb

икона на файл Приложение № 4 към доклада.pdf 278 Kb

икона на файл Приложение № 5 към доклада.pdf 323 Kb

икона на файл Приложение № 6 към доклада.pdf 288 Kb

икона на файл Приложение № 2 към доклада.pdf 800 Kb

икона на файл Приложение № 3 към доклада.pdf 652 Kb

икона на файл Приложение № 7 към доклада.pdf 11784 Kb

икона на файл Приложение № 8 към доклада.pdf 13875 Kb

икона на файл Приложение № 9 към доклада.pdf 12131 Kb

икона на файл Приложение № 11 към доклада.pdf 3110 Kb

икона на файл Приложение № 10 към доклада.pdf 14019 Kb

икона на файл Приложение № 13 към доклада.pdf 5438 Kb

икона на файл Приложение № 12 към доклада.pdf 10884 Kb

икона на файл Приложение № 14 към доклада.pdf 9189 Kb

икона на файл Приложение № 15 към доклада.pdf 11387 Kb

икона на файл Приложение № 16 към доклада.pdf 9302 Kb

икона на файл Приложение № 17 към доклада.pdf 11051 Kb

икона на файл Приложение № 18 към доклада.pdf 2324 Kb

икона на файл Приложение № 21 към доклада.pdf 293 Kb

икона на файл Приложение № 20 към доклада.pdf 4969 Kb

икона на файл Приложение № 19 към доклада.pdf 11525 Kb

икона на файл PPC20-105 - Решение на УС на ЧЕЗ Разпределение България АД.pdf 3610 Kb


Публикувано на: 11 дек 2020 14:03

Съобщение за отваряне на ценови предложения за PPC 20-105.

икона на файл PPC 20-105 -Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 85 Kb