160049 PPD20-088_Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения за обособена позиция № 1: "Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус" въз основа на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус", реф. № PPD 19-100, регистрирана под № 01467-2019-0070 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2019/S 192-467446 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1[1] от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка , съвпадаща с обособена позиция № 1 от процедурата за сключване на рамково споразумение, описана по-горе, който вътрешен конкурентен избор е с предмет: "Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-088
[1] РС са сключени на основание проведена процедура, открита с Решение № 19-100-1/01.10.2019 г., поради което на основание § 131, ал. 2  от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (ДВ бр. 102 от 31 декември 2019 г.) за обществените поръчки, чието възлагане е започнало до 31 декември 2019 г. включително, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация. В този смисъл е и МУ на АОП № 1/06.01.2020 г. В тази връзка всички посочени правни основания са съгласно редакцията на ЗОП и ППЗОП до 1.11.2019 г.      
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
1 окт 2020 8:48
Подаване на оферти:
1 окт 2020 13:00 — 27 окт 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 1 фев 2021 11:02

PPD 20-088 Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-088_Обявление за възложена поръчка РОП.pdf 431 Kb


Публикувано на: 27 ное 2020 13:56

PPD 20-088 Препис-решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД
 

икона на файл PPD 20-088 Препис-решение 536_т 2.pdf 2568 Kb


Публикувано на: 27 ное 2020 13:55

PPD 20-088 Доклад от работата на комисията

икона на файл PPD 20-088 Доклад_заличен.pdf 1542 Kb


Публикувано на: 1 окт 2020 13:39

PPD 20-088_Приложения към покана
 

икона на файл PPD 20-088 Prilojeniq pokana_end.docx 234 Kb


Публикувано на: 1 окт 2020 13:30

PPD 20-088_Покана за участие
 

икона на файл PPD 20-088_Покана з.pdf 964 Kb