158406 PPD20-079_Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения за обособена позиция № 1: "Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения" въз основа на проведена открита процедура с предмет: "Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение", реф. № PPD 17-118, регистрирана под № 01467-2017-0102 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2017/S 205-423937 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1[1] от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, съвпадаща с обособена позиция № 1 от процедурата за сключване на рамково споразумение, описана по-горе, който вътрешен конкурентен избор е с предмет: "Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-079.   [1] РС е сключено на основание проведена процедура, открита с Решение № 17-118-1/23.10.2017г., поради което на основание § 131, ал.2  от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗОП г. за обществените поръчки, чието възлагане е започнало до 31 декември2019 г. включително, се прилага редът за възлагане,
действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите
споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация. В този смисъл е и МУ на АОП № 1/06.01.2020г. В тази връзка всички посочени правния основания са съгласно редакцията на ЗОП до 1.11.2019г.
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
28 авг 2020 16:33
Подаване на оферти:
28 авг 2020 17:00 — 28 сеп 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 27 ное 2020 15:09

PPD 20-079 Обявление за възложена поръчка
 

икона на файл PPD 20-079 Обявление за възложена поръчка.pdf 550 Kb


Публикувано на: 16 окт 2020 14:38

PPD 20-079  -  Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл Prepis reshenie N 533 ot 14.10.2020 sig.pdf 2518 Kb


Публикувано на: 16 окт 2020 14:35

PPD 20-079  -  Доклад от работата на комисията

икона на файл PPD 20-079_Doklad sig.pdf 1875 Kb


Публикувано на: 28 авг 2020 16:55

PPD 20-079  - Приложения към покана

икона на файл PPD 20-079 Prilojeniq pokana_end.docx 195 Kb


Публикувано на: 28 авг 2020 16:53

PPD 20-079  - Покана за участие

икона на файл Pokana PPD 20-079_z.pdf 526 Kb