155975 PPD20-072_"Доставка на полиестерни електромерни табла НН, за директно измерване, за жилищни сгради с голям брой потребители, след сключени рамкови споразумения"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Въз основа на сключени рамкови споразумения с предмет: "Доставка на полиестерни електромерни табла НН, за директно измерване, за жилищни сгради с голям брой потребители" след проведена "открита" процедура с предмет: "Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване", реф. № PPD 17-032, регистрирана под № 01467-2017-0044 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2018/S 225 - 515695 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, попадаща в обхвата от предмета на описаната по-горе процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: "Доставка на полиестерни електромерни табла НН, за директно измерване, за жилищни сгради с голям брой потребители, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-072. Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда за обхвата на проведена предходна процедура със същия предмет и с реф. № PPD 17-032, в резултат на която са сключени рамковите споразумения.
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
27 юли 2020 11:00
Подаване на оферти:
27 юли 2020 11:00 — 10 авг 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 19 окт 2020 13:36

Обявление за възлагане

икона на файл PPD 20-072_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 190 Kb


Публикувано на: 4 сеп 2020 10:55

Решение и Доклад

икона на файл Prepis reshni 528_t.3 sig pr.pdf 645 Kb

икона на файл PPD20-072 DOCLD sig pr.pdf 565 Kb


Публикувано на: 27 юли 2020 10:30

PPD 20-072_Покана за участие с приложения

икона на файл end PPD 20-072 Prilojeniq pokana.DOCX 218 Kb

икона на файл PPD 20-072_Покана.pdf 641 Kb