153469 PPD20-066_Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения за Обособена позиция № 3 "Доставка  на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада", след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на полимерни  електромерни табла  и обвивки за електромерни табла ", реф. № PPD 18-120, регистрирана под № 01467-2018-0108 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2018/S 225 - 515695 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП, обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, попадаща в обхвата на Обособена позиция № 3 от предмета на описаната по-горе процедура за сключване на рамково споразумение
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
18 юни 2020 13:06
Подаване на оферти:
18 юни 2020 15:00 — 8 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 1 окт 2020 11:13

Обявление за възлагане

икона на файл PPD20-066 Obqvlenie za vazlagane.pdf 190 Kb


Публикувано на: 7 авг 2020 12:24

Решение и Доклад

икона на файл Prepis MINUTES 525 t. 9 sig pr.pdf 1994 Kb

икона на файл PPD20-066 DOCLAD sig pr.pdf 1420 Kb


Публикувано на: 18 юни 2020 13:41

Покана и приложения

икона на файл PPD20-066 Pokana sig pr.pdf 342 Kb

икона на файл PPD 20-066 Prilojeniq pokana.DOCX 235 Kb