153124 PPD20-061_Доставка на измервателни прибори и еталони

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с потенциални изпълнители за доставка и покупка на измервателни прибори и еталони, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
12 юни 2020 11:24
Подаване на оферти:
12 юни 2020 13:00 — 17 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателени прибори за клас на точност с токови клещи 0,2%
Обособена позиция 2 - Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателени прибори за клас на точност с токови клещи 0,5%

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 23 окт 2020 10:26

PPD 20-061_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

икона на файл PPD 20-061_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 203 Kb


Публикувано на: 18 сеп 2020 09:44

PPD 20-061_Доклад от работата на комисията и решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл Prepis MINUTES 529_t.4.pdf 2532 Kb

икона на файл PPD 20-061_Доклад с приложения.pdf 1060 Kb


Публикувано на: 2 сеп 2020 15:05

PPD 20-061_Съобщение за отваряне на ценови предложения

икона на файл PPD 20-061_Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 82 Kb


Публикувано на: 6 авг 2020 10:24

PPD 20-061_Протокол  №2 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

икона на файл PPD 20-061_Протокол №2 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.pdf 648 Kb


Публикувано на: 12 юни 2020 11:44

PPD 20-061_Решение, Обявление, Документация, Технически изисквания и ЕЕДОП

икона на файл PPD 20-061_Решение.pdf 423 Kb

икона на файл PPD 20-061_Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf 209 Kb

икона на файл PPD 20-061_ Документация.DOC 1193 Kb

икона на файл PPD 20-061_Технически спецификации за ОП 1 и ОП 2.docx 128 Kb

икона на файл espd-request.pdf 87 Kb

икона на файл espd-request.xml 137 Kb

икона на файл Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).docx 59 Kb