153067 РРС20-063 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник и Кюстендил от лицензионната територия на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник и Кюстендил от лицензионната територия на "ЧЕЗ Разпределение България" АД", реф. № РРС 20-063.

Съгласно ЗОП, Рамково споразумение (РС) е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят предварително условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, и при възможност - предвидените количества.
 
След сключване на рамковото споразумение, Възложителят ще провежда предвидената в ЗОП обществена поръчка за определяне на изпълнител на всеки конкретен договор измежду лицата, с които има вече сключено рамково споразумение за съответната обособена позиция.
Предметът на обществената поръчка е разделен на 4 (четири) обособени позиции, както следва: 
  Обособена позиция № 1: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Благоевград";
Обособена позиция № 2:
"Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич";
Обособена позиция № 3:
"Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Перник";
Обособена позиция № 4:
"Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на  Регион "Кюстендил".
Всеки участник може да подава оферта за няколко обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка.
Оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на изпълнител/и по рамково/и споразумение/я се извършва за всяка обособена позиция поотделно по реда на ЗОП и настоящата документация. Критерият за възлагане на поръчката при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".
В резултат на тази процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 5 (пет) години с 5 (петима) потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, за всяка обособена позиция отделно при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, то възложителят може да сключи рамкови споразумения и с по-малко от петима потенциални изпълнители. 
Документи:

икона на файл PPC 20-063. espd-request.zip 91 Kb

икона на файл РРС 20-063. Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf 282 Kb

икона на файл PPС 20-063. Документация.pdf 2630 Kb

икона на файл РРС 20-063. Решение за откриване на процедура.pdf 1061 Kb

икона на файл PPС 20-063. Документация.doc 3527 Kb

икона на файл РРС 20-063. Технически изисквания за изпълнение на поръчката.pdf 3377 Kb

Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
15 юни 2020 12:48
Подаване на оферти:
15 юни 2020 15:00 — 16 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 17 дек 2020 12:22

Публикуваме обявление за възложена поръчка за обществена поръчка с референтен № PPC 20-063.

икона на файл PPC 20-063. Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 365 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 14:56

Публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № РРC 20-063:
1. Решение, взето по т. 13 от Протокол № 531 от 30.09.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП.

икона на файл PPC 20-063. Доклад по чл 103 от ЗОП.pdf 7787 Kb

икона на файл PPC 20-063.Решение, взето по т. 13 от Протокол № 531 от 30.09.2020 г. на УС на ЧЕЗ Разпределение България АД.pdf 3595 Kb


Публикувано на: 28 авг 2020 16:07

Съобщение относно отваряне на ценовите предложения (плик "Предлагани ценови параметри") на участниците в открита процедура за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 20-063.

икона на файл РРС 20-063. Oтваряне на ценови предложения.pdf 91 Kb


Публикувано на: 17 авг 2020 14:24

Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

икона на файл РРС 20-063. Протокол по чл. 54 ал. 7 от ППЗОП.pdf 1271 Kb