153063 РРС20-062 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура за сключване на рамково споразумение с обект «строителство» по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП и с предмет: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен", реф. № РРС 20 - 062.
 
Съгласно ЗОП, Рамково споразумение (РС) е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят предварително условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, и при възможност - предвидените количества.
 
След сключване на рамковото споразумение, Възложителят ще провежда предвидената в ЗОП обществена поръчка за определяне на изпълнител на всеки конкретен договор измежду лицата, с които има вече сключено рамково споразумение за съответната обособена позиция.

Предметът на обществената поръчка е разделен на 5 (пет) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Враца";
Обособена позиция № 2:
Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Ловеч";
Обособена позиция № 3:
Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Монтана";
Обособена позиция № 4:
Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Видин";
Обособена позиция № 5:
Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Плевен".
Всеки участник може да подава оферта за няколко обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка.
Оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на изпълнител/и по рамково/и споразумение/я се извършва за всяка обособена позиция поотделно по реда на ЗОП и настоящата документация. Критерият за възлагане на поръчката при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".
В резултат на тази процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 5 (пет) години с 5 (петима) потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, за всяка обособена позиция отделно при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, то възложителят може да сключи рамкови споразумения и с по-малко от петима потенциални изпълнители. 
Документи:

икона на файл PPC 20-062_espd-request.zip 90 Kb

икона на файл PPC 20-062_Dokumentaciy_RS.pdf 2371 Kb

икона на файл PPC 20-062_Obyvlenie.pdf 277 Kb

икона на файл PPC 20-062_Reshenie_podpisano_ZP.pdf 1104 Kb

икона на файл PPC 20-062_Dokumentaciy_RS.doc 3148 Kb

икона на файл PPC 20-062_Tehnicheski.pdf 1046 Kb

Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
15 юни 2020 12:14
Подаване на оферти:
15 юни 2020 15:00 — 16 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 21 дек 2020 12:02

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-062 -Обявление за възложена поръчка All.pdf 586 Kb


Публикувано на: 16 окт 2020 14:13

  1. Решение за определяне на изпълнители на рамково споразумение, отразено в т. 7 от Протокол № 533 от 14.10.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
  2. Доклад на комисията.

икона на файл PPC 20-062_Reshenie (Prepis MINUTES 533_t 7)_ZP.pdf 3734 Kb

икона на файл PPC 20-062_Doklad_i_prilojeniy_ZP.pdf 8397 Kb


Публикувано на: 23 сеп 2020 11:12

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците.

икона на файл РРС 20-062-съобщение цени_ZP.pdf 88 Kb


Публикувано на: 27 авг 2020 09:43

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
 

икона на файл PPC 20-062_Protokol_54_7_PPZOP_ZP.pdf 1177 Kb