152768 РРS20-057 "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура за сключване на рамкови споразумения с реф. № РРS 19 - 092 и предмет: "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД", регистрирана под № 01467-2019-0066 в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и публикувана под № 2019/S 174-425252 в Официален вестник на Европейския съюз, Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД с адрес: гр. София 1784, Столична община, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес център, в качеството си на представителен орган на дружеството и в тази връзка Възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществената поръчка, индивидуализирана по- горе, при следните условия:
 
Предмет на обществената поръчка: "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД", реф. № РРS 20-057. Предметът на вътрешния конкурентен избор е разделен на четири обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на регион "Мерене НН Изток", София.
Обособена позиция 2 - Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на регион "Мерене НН Север", София.
Обособена позиция 3 - Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на регион "Мерене НН Запад", София.
Обособена позиция 4 - Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на регион "Мерене НН Юг", София.
Критерият за възлагане е "най-ниска цена" и е определен в съответствие с уговорения критерий за възлагане и обявената методика за оценка на офертите в рамковите споразумения, въз основа на които се открива и провежда настоящата обществена поръчка.
Договорът за изпълнение на работите от предмета на поръчката за всяка обособена позиция ще се сключи за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на максималната стойност на договора в лева без ДДС, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо по време.

 
Документи:

икона на файл PPS 20-057-Документи.docx 152 Kb

икона на файл PPS 20-057 Покана.pdf 680 Kb

икона на файл PPS 20-057-Документи.pdf 825 Kb

Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
8 юни 2020 13:58
Подаване на оферти:
8 юни 2020 15:00 — 29 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 14 дек 2020 14:27

Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPS 20-057 Обявление за възложена поръчка.pdf 253 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 15:54

1. Решение по т. 12 от Протокол № 531 от 30.09.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД
2. Доклад на комисията

икона на файл PPS 20-057 Решение по т.12 от Протокол №531 от 30.09.2020 г.pdf 3062 Kb

икона на файл PPS 20-057 Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП.pdf 21767 Kb


Публикувано на: 6 юли 2020 08:53

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

икона на файл PPS 20-057 Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 133 Kb