152537 PPS20-040 Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на град Кнежа и област Видин

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на дружеството", реф. № PPS18-127 (регистрирана под № 01467-2019-0019 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2019/S 067-158205 в Официален вестник на Европейски съюз), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
5 юни 2020 16:05
Подаване на оферти:
6 юни 2020 8:00 — 18 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на град Кнежа, част административна област Плевен
Обособена позиция 2 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Видин

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 20 ное 2020 14:25

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 6:

икона на файл PPS20-040 Обявление за възложена поръчка - ОП6-PK.pdf 187 Kb


Публикувано на: 26 окт 2020 13:50

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 9:

икона на файл PPS20-040 Обявление за възложена поръчка - ОП9-PK.pdf 188 Kb


Публикувано на: 4 сеп 2020 14:54

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (в сила до 01.11.2019 г. и във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП /обн. ДВ, бр. 86 от 2018, изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г./), публикуваме решение на основание чл. 112, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП:

икона на файл Prepis MINUTES 528_t 12-PK.pdf 2737 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 09:45

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № PPS20-040:
1. Решение, взето по т. 13 от Протокол № 520 от 30.06.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл PPS20-040 Doklad-PK.pdf 2086 Kb

икона на файл Prepis MINUTES 520_t.13.pdf 2321 Kb


Публикувано на: 5 юни 2020 14:16

Документи за участие във вътрешен конкурентен избор след сключени рамкови споразумения:
1. Покана за участие.
2. Покана за участие заедно с приложенията към нея.
3. Образци на документи.
4. Техническа спецификация.
5. Методика за оценка.

икона на файл PPS20-040 Pokana-obrazci.docx 146 Kb

икона на файл PPS20-040 Pokana+prilojenia.pdf 1155 Kb

икона на файл PPS20-040 Tehnicheska specifikacia.pdf 558 Kb

икона на файл PPS20-040 Pokana-PK.pdf 725 Kb

икона на файл PPS20-040 Metodika za ocenka.pdf 408 Kb