152403 РРС20-056 "Проектиране и подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Тотлебен" от подстанция "Средец" до подстанция "Витоша"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPС 20-056 и предмет: "Проектиране и подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Тотлебен" от подстанция "Средец" до подстанция "Витоша".
 
Предметът на поръчката обхваща изпълнението на следните основни дейности:
  1. ПРОЕКТИРАНЕ;
  2. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ;
  3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ;
  4. ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЯ КАБЕЛ.

Захранването на гр. София с електрическа енергия се осигурява от няколко системни подстанции. Оформени са три основни диагонала и няколко периферни връзки, които захранват всички разпределителни подстанции 110/Ср.Н. в столицата. Маслонапълнена КЕЛ 110 KV "Тотлебен" осъществява електрическа връзка между шини 110 kV на ПС "Средец" и ПС "Витоша" и е съставна част от електрически диагонал 110 kV - ПС "Модерно предградие" - ПС "София Юг".

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на ЗОП, настоящата документация за участие, включително и на критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.

Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане "най-ниска цена". На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на предмета на поръчката посочена в т. 1 от Ценовото предложение.
 
Договор се сключва с класирания на първо място участник.
 
Срокът на договора е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.
 
 
Документи:

икона на файл PCC 20-056_Tehnicheski.pdf 593 Kb

икона на файл PPC 20-056_espd-request.zip 93 Kb

икона на файл PCC 20-056_Документация.pdf 1803 Kb

икона на файл PPC 20-056_Obyvlenie.pdf 229 Kb

икона на файл РРС 20-056_Reshenie_s_podpis_ZP.pdf 1020 Kb

икона на файл PCC 20-056_Документация.doc 7962 Kb

Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
5 юни 2020 11:25
Подаване на оферти:
5 юни 2020 15:00 — 13 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 8 яну 2021 10:33

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-056-Обявление за възложена поръчка.pdf 215 Kb


Публикувано на: 30 окт 2020 12:03

  1. Решение по т. 8 от Протокол № 534 от 28.10.2020 г.на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
  2. Доклад на комисията.

икона на файл PPC 20-056_Reshenie_US (Prepis MINUTES 534_t 8) ZP.pdf 2269 Kb

икона на файл PPC 20-056_Doklad_i_prilojeniy_ZP.pdf 3750 Kb


Публикувано на: 12 окт 2020 15:10

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците.

икона на файл PPC 20-056_съобщение цени_ZP.pdf 84 Kb


Публикувано на: 18 сеп 2020 12:01

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

икона на файл PPC 20-056_Prokokol_54_al.7_PPZOP_ZP.pdf 1771 Kb