152398 РРС20-054 "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област", реф. № РРС 20-054.
Съгласно ЗОП, Рамково споразумение (РС) е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят предварително условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, и при възможност - предвидените количества.
Предметът на обществената поръчка е разделен на 7 (седем) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на  град София - ОЦ "Изток";
Обособена позиция № 2: "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на  град София - ОЦ "Запад";
Обособена позиция № 3: "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на  град София - ОЦ "Север";
Обособена позиция № 4: "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на  град София - ОЦ "Юг";
Обособена позиция № 5: "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на София област - ОЦ "Самоков и Костенец";
Обособена позиция № 6: "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на София област - ОЦ "Пирдоп и Ботевград";
Обособена позиция № 7: "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на София област - ОЦ "Сливница и Своге".
Всеки участник може да подава оферта за всички обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка.
Оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на изпълнител/и по рамково/и споразумение/я се извършва за всяка обособена позиция поотделно по реда на ЗОП и настоящата документация. Критерият за възлагане на поръчката за сключване на рамково споразумение при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".
В резултат на тази процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 5 (пет) години с 5 (петима) потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, за всяка обособена позиция отделно при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
8 юни 2020 13:46
Подаване на оферти:
8 юни 2020 15:00 — 13 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 28 мар 2022 13:55

Обявление за възложена поръчка за сключени договори въз основа на вътрешен конкурентен избор с реф. № РРС 21-118, проведен на основание чл. 82 от ЗОП и сключени рамкови споразумения по открита процедура със същия предмет и реф. № РРС 20-054

икона на файл РРС 21-118-Обявление за възложена поръчка.pdf 367 Kb


Публикувано на: 1 ное 2021 11:31

Обявление за възложена поръчка за сключен договор въз основа на вътрешен конкурентен избор с реф. № РРС 21-030, проведен на основание чл. 82 от ЗОП и сключени рамкови споразумения по открита процедура със същия предмет и реф. № РРС 20-054

икона на файл РРС 21-030-обявление за възложена поръчка 6.pdf 215 Kb


Публикувано на: 24 сеп 2021 11:07

Обявление за възложена поръчка за сключен договор въз основа на вътрешен конкурентен избор с реф. № РРС 21-030, проведен на основание чл. 82 от ЗОП и сключени рамкови споразумения по открита процедура със същия предмет и реф. № РРС 20-054

икона на файл РРС 21-030-обявление за възложена поръчка 5.pdf 470 Kb


Публикувано на: 16 авг 2021 10:44

Обявление за възложена поръчка за сключени договори въз основа на вътрешен конкурентен избор с реф. № РРС 21-030, проведен на основание чл. 82 от ЗОП и сключени рамкови споразумения по открита процедура със същия предмет и реф. № РРС 20-054

икона на файл РРС 21-030-обявление за възложена поръчка 2-7.pdf 223 Kb


Публикувано на: 12 мар 2021 12:00

Обявлениe за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-054-обявление за възложена поръчка РС 6-.pdf 214 Kb


Публикувано на: 1 мар 2021 11:45

Обявлениe за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-054-обявление за възложена поръчка РС 6.pdf 929 Kb


Публикувано на: 22 фев 2021 11:23

Обявлениe за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-054-обявление за възложена поръчка РС 7.pdf 1024 Kb


Публикувано на: 18 фев 2021 14:09

Обявления за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-054-обявление за възложена поръчка РС 5.pdf 632 Kb

икона на файл РРС 20-054-обявление за възложена поръчка РС 4.pdf 732 Kb

икона на файл РРС 20-054-обявление за възложена поръчка РС 3.pdf 711 Kb

икона на файл РРС 20-054-обявление за възложена поръчка РС 2.pdf 1045 Kb

икона на файл РРС 20-054-обявление за възложена поръчка РС 1.pdf 1036 Kb


Публикувано на: 22 яну 2021 15:22

Решение по т. 5 от Протокол № 541 от 20.01.2021 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, взето на основание чл. 112а, ал. 3, във връзка с чл. 112а, ал. 2, т. 1 от ЗОП, за обособена позиция 6

икона на файл Решение по т. 5 от Протокол 541 от 20.01.2021.pdf 2517 Kb


Публикувано на: 11 дек 2020 14:20

1. Решение, взето по т. 11 от Протокол № 538 от 09.12.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад на комисията.

икона на файл РРС 20-054-Доклад по чл. 103 от ЗОП.pdf 8238 Kb

икона на файл Решение по т. 11 от Протокол 538 от 09.12.2020.pdf 5028 Kb


Публикувано на: 5 ное 2020 16:25

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура с реф. № PPC 20-054

икона на файл РРС 20-054-съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 84 Kb


Публикувано на: 12 окт 2020 13:37

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за обществена поръчка с реф. № PPC 20-054

икона на файл РРС 20-054-протокол по чл. 54 ал. 7 от ППЗОП.pdf 1690 Kb


Публикувано на: 10 юни 2020 11:42

Документация

икона на файл PPС 20-054-Документация.pdf 5385 Kb

икона на файл PPС 20-054-Документация.doc 7139 Kb

икона на файл PPC 20-054-Технически спецификации.pdf 1228 Kb

икона на файл PPC 20-054-espd-request.zip 92 Kb


Публикувано на: 8 юни 2020 13:48

1. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявление.

икона на файл Решение РРС 20-054-1 от 05.06.2020.pdf 662 Kb

икона на файл РРС 20-054-Обявление.pdf 1855 Kb