152397 РРС20-053 "Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София", реф. № РРС 20-053.
Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:
 
Обособена позиция № 1: "Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София - район Север - Изток".
Обособена позиция № 1 обхваща територията и ще се изпълнява на следните райони на Столична община:  Сердика, Подуяне, Слатина, Кремиковци, Оборище, Надежда, Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Средец, Студентски град и на територията на община Самоков (в.з. Ярема и м.Стената).
 
Обособена позиция № 2: "Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София - район Юг - Запад".
Обособена позиция № 2 обхваща територията и ще се изпълнява на следните райони на Столична община: Красно село, Триадица, Витоша, Овча купел, Нови Искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Надежда, Банкя, Красна поляна и Илинден.
 
Всеки участник може да подава оферта за всички обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация. Възложителят не ограничава броя на обособените позиции, които могат да бъдат възложени на един и същ изпълнител.
 
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".

Срокът на договора за всяка обособена позиция е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата, на която е сключен или до достигане на максималната стойност, за която е сключен, в зависимост от това кое от така посочените алтернативни прекратителни основания ще настъпи първо по време.
Документи:

икона на файл PPC 20-053- Технически спецификации.pdf 663 Kb

икона на файл PPC20-053 - Обявление.pdf 245 Kb

икона на файл PPC 20-053- Документация.pdf 1802 Kb

икона на файл PPC20-053 - Решение.pdf 994 Kb

икона на файл PPC20-053 espd-request.zip 89 Kb

икона на файл PPC 20-053- Документация.doc 3525 Kb

Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
4 юни 2020 12:23
Подаване на оферти:
4 юни 2020 15:00 — 6 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 1 мар 2021 10:38

РРС 20-053 - Обявление за възложена поръчка.

икона на файл PPC 20-053 _Обявление за възложена поръчка.pdf 208 Kb


Публикувано на: 11 дек 2020 11:18

Публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № РРС 20-053:
1. Решение, взето по т. 10 от Препис-извлечение протокол № 538 от 09.12.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.
 

икона на файл PPC20-053 - Решение на УС на ЧЕЗ Разпределение България АД.pdf 2850 Kb

икона на файл PPС 20-053 -Доклад.pdf 6341 Kb


Публикувано на: 6 ное 2020 14:22

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура с реф. № PPC 20-053

икона на файл РРС20-053 - Съобщение за отваряне на ценовите предложения .pdf 85 Kb


Публикувано на: 29 сеп 2020 11:25

Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за PPC 20-053.

икона на файл PPС 20-053- Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.pdf 888 Kb