151511 PPD20-046_Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/", реф. № PPD 18-063, регистрирана под №01467-2018-0065 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана в профила на купувача на Възложителя в самостоятелен раздел с №96581, се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-046.
 
Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда само за обособена позиция 2 от обхвата на проведената предходна процедура за възлагане със същия предмет и с реф. № PPD 20-046, в резултат на която са сключени рамковите споразумения.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
28 май 2020 11:49
Подаване на оферти:
28 май 2020 13:00 — 26 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 18 сеп 2020 10:30

PPD 20-046_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-046_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 214 Kb


Публикувано на: 23 юли 2020 14:36

PPD 20-046_Доклад от работата на комисията и решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл Prepis Minutes 522 t.9.pdf 2224 Kb

икона на файл PPD 20-046_Доклад.pdf 2340 Kb


Публикувано на: 28 май 2020 11:03

PPD 20-046_Покана за участие и приложения

икона на файл PPD 20-046_Покана.pdf 406 Kb

икона на файл PPD 20-046_Приложения покана.docx 182 Kb