150977 PPS20-045 Комплексно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ)

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Услугите, предмет на поръчката се отнасят за персонал (към момента на обявяване на процедурата) от 2 586 (две хиляди петстотин осемдесет и шест) работници и служители.
 
Обемът на необходимите мероприятия за обслужване от СТМ, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 3 / 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина и другите нормативни документи, и в съответствие със Спецификацията на услугата, както и изискуемите дейности за тяхното осъществяване, а също и разпределението на персонала по структурни звена на възложителя са посочени в глава II. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към  изпълнението на предмета на поръчката от документацията.
Разглеждане на офертите: На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор.
 
Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
 
Съгласно чл. 47 ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
21 май 2020 10:49
Подаване на оферти:
22 май 2020 8:00 — 25 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 8 сеп 2020 11:12

Обавление за възложена поръчка:

икона на файл PPS20-045-Обявление-възложена поръчка.pdf 398 Kb


Публикувано на: 27 юли 2020 15:14

На основание чл. 36а, ал. 1 от ЗОП, публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № PPS20-045:
1. Решение, взето по т. 10 от Препис-извлечение от Протокол № 522 от 22.07.20120 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл Решение-Протокол_522_т. 10-ПК.pdf 431 Kb

икона на файл PPS20-045-Доклад (60 ППЗОП)-ПК.pdf 4043 Kb


Публикувано на: 22 май 2020 14:06

Документи за обществена поръчка с    реф. № PPS20-045:
1.  Документация за обществена поръчка.
2. Образци на документи към документацията за обществена поръчка.
3. Технически спецификации. Изисквания и условия на Възложителя към изпълнението на предмета на поръчката.
4. Методика за оценка и класиране на офертите.

5. Единен европейски документ, реф. №  PPS20-045

икона на файл 1_PPS20-045-Документация-Служба по трудова медицина.pdf 2069 Kb

икона на файл 2_PPS20-045-Образци-Документация-Служба по трудова медицина.docx 143 Kb

икона на файл 3_PPS20-045-Техническа-спецификация.pdf 640 Kb

икона на файл 4_PPS20-045-Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите.pdf 494 Kb

икона на файл 5_PPS-045-eEEDOP-Служба по трудова медицина.doc 211 Kb

икона на файл 5_PPS20-045-espd-request.zip 97 Kb


Публикувано на: 21 май 2020 11:11

Документи за обществена поръчка, заведена в Регистъра на АОП под № 01467-2020-0039

икона на файл 1_PPS20-045-Решение-откриване-ПК.pdf 1587 Kb

икона на файл 2_PPS20-045-Обявление-поръчка-ПК.pdf 232 Kb