150663 PPD20-042_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Въз основа на сключени рамкови споразумения за Обособена позиция № 1 "Доставка на aлуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/-ж 3х185 см / 95 см" и Обособена позиция № 2 "Доставка на aлуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV",  след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на  кабели  0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила", реф. № PPD 19-038, регистрирана под № 01467-2019-0038 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2019/S 105-257318 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, попадаща в обхвата на Обособена позиция № 1 и  Обособена позиция № 2 от предмета на описаната по-горе процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: "Доставка на  кабели  0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила, след сключени рамкови споразумения", реф. PPD 20-042.
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
14 май 2020 13:24
Подаване на оферти:
14 май 2020 14:00 — 8 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на aлуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/-ж 3х185 см / 95 см
Обособена позиция 2 - Доставка на aлуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 21 авг 2020 10:26

PPD 20-042_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-042_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 204 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 11:07

PPD 20-042_Доклад от работата на комисията и решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл Prepis MINUTES 520 t. 6.pdf 2506 Kb

икона на файл PPD 20-042_Доклад.pdf 2056 Kb


Публикувано на: 14 май 2020 13:23

PPD 20-042_ Покана с приложения към нея

икона на файл PPD 20-042_Покана.pdf 257 Kb

икона на файл PPD 20-042 Prilojeniq pokana_final.docx 247 Kb