147492 PPS20-031 Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
"ЧЕЗ Разпределение България" АД открива и провежда процедура за възлагане на обществена поръчка от вида "Публично състезание" с цел сключване на договор с избрания за изпълнител регистриран одитор по чл. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).
Предметът на поръчката се осъществява в съответствие с нормативните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Закона за счетоводството (ЗС) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и включва следните дейности:
 
  1. Извършване на одиторска проверка в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС) на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчет на Дружеството - възложител за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., съставени от неговото ръководство в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети в Европейския Съюз.
     
  2. Извършване на проверка на съответствието и последователност на годишния индивидуален и консолидиран доклад за дейността и другата информация към 31 декември 2020 г., респективно към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2022 г., съпътстващи годишните индивидуални и консолидирани финансови отчет към 31 декември 2020 г., към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2022 г., както и издаване на одиторско мнение в доклади на независимия одитор към тези дати.
Документи:
Тип:
Публично състезание
Дата на публикуване:
30 мар 2020 9:50
Подаване на оферти:
31 мар 2020 8:00 — 12 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 24 ное 2020 13:50

PPS20-031 - Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

икона на файл PPS20-031 - Обявление за възложена поръчка.pdf 206 Kb


Публикувано на: 21 авг 2020 13:40

PPS20-031 - Решение издадено на основание чл. 112, ал. 3, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отразено в т. 7 на препис-извлечение от Протокол № 526  от 19.08.2020 г. на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

икона на файл PPS20-031-Prepis MINUTES 526_t 7.pdf 5639 Kb


Публикувано на: 4 авг 2020 15:33

PPS20-031 - Протокол, изготвена на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и Решение за избор на изпълнител, отразено в препис-извлечение от Протокол № 524 от 31.07.2020 г. на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPS20-031-Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП.pdf 9936 Kb

икона на файл PPS20-031 - Prepis MINUTES 524.pdf 5345 Kb


Публикувано на: 22 апр 2020 16:00

PPS20-031 - Решение за одобряване на обявление за изменение

икона на файл PPS20-031-Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf 358 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 12:07

Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки МУ-5/14.04.2020 г.

икона на файл Методическо указание на АОП МУ-5-14.04.2020 г..pdf 241 Kb


Публикувано на: 8 апр 2020 16:01

PPS20-031 - Разяснение относно постъпило запитване по условията на обществената поръчка

икона на файл PPS20-031 - Отговор на постъпило запитване.pdf 250 Kb


Публикувано на: 30 мар 2020 18:21

PPS20-031 - Решение за откриване на процедура и обявление за поръчка

икона на файл PPS20-031 - Обявление за поръчка.pdf 237 Kb

икона на файл PPS20-031 - Решение за откриване на процедура.pdf 1066 Kb


Публикувано на: 30 мар 2020 18:18

PPS20-031 - Документация за обществена поръчка

икона на файл PPS20-031 - Методика за оценка.pdf 127 Kb

икона на файл PPS20-031 - Техническа спецификация.pdf 139 Kb

икона на файл PPS20-031-eЕЕДОП-файл XML и PDF формат.zip 94 Kb

икона на файл PPS20-031-Документация за обществена поръчка.pdf 718 Kb

икона на файл PPS20-031-Приложение 2 от документацията - eЕЕДОП-word.docx 45 Kb

икона на файл PPS20-031-Приложения към докумнетацията за обществена поръчка.docx 89 Kb