147327 PPD20-035_Доставка на трансформаторно масло чрез покупка от стокова борса

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Обществена поръчка от вида "Пряко договаряне" за доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с предмет: "Доставка на трансформаторно масло чрез покупка от стокова борса" на основание чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП). Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции. Стоката, чиято доставка е предмет на обществената поръчка, се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет ПМС № 191/ 29.07.2016 г. С посоченото ПМС е одобрен списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, който е изменен със следващо ПМС № 347/ 08.12.2016 г. Трансформаторното масло по предмета на настоящата поръчка, попада в обхвата на стоките от одобрения списък с посочените по-горе ПМС, като с оглед своята специфика и технически характеристики се отнася към CPV код 09211000-1 - Смазочни масла и препарати.
 
Документи:
Тип:
Пряко договаряне
Дата на публикуване:
30 мар 2020 16:24
Подаване на оферти:
31 мар 2020 8:00 — 29 май 2020 15:00
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 15 сеп 2020 11:26

PPD 20-035_Обявление за възложена поръчка - прекратяване

икона на файл PPD 20-035_Обявление за възложена поръчка-комунални услуги-прекратяване.pdf 202 Kb


Публикувано на: 4 сеп 2020 08:58

PPD 20-035_Решение на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за прекратяване на процедурата

икона на файл Prepis MINUTES 528_t 8.pdf 1794 Kb


Публикувано на: 30 мар 2020 16:34

PPD 20-035_Решение за откриване на процедурата;
PPD 20-035_Покана за участие;
PPD 20-035_Проложения към поканата

икона на файл PPD 20-035_ Приложения към поканата.docx 57 Kb

икона на файл PPD 20-035_Покана.pdf 484 Kb

икона на файл PPD 20-035_Решение.pdf 539 Kb