147182 PPS20-033 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на град София и София Област"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на град София и София Област", реф. № PPS 20-033.
 
Предметът на поръчката е разделен на 6 (шест) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на град София - ОЦ "Изток".
 
Обособена позиция № 1 обхваща територията на следните райони на Столична община: Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Средец, Самоков ( в.з. Ярема и м.Стената) и Студентски град.
 
Обособена позиция № 2: "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на град София - ОЦ "Запад".
 
Обособена позиция № 2 обхваща територията на следните райони на Столична община: Нови Искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Банкя, Илинден и Красна поляна.
 
Обособена позиция № 3: "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на град София - ОЦ "Север".
 
Обособена позиция № 3 обхваща територията на следните райони на Столична община: Сердика, Подуяне, Слатина, Кремиковци, Оборище и Надежда.
 
Обособена позиция № 4: "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на град София - ОЦ "Юг" (Райони Витоша и Красно село).
 
Обособена позиция № 4 обхваща територията на следните райони на Столична община: Витоша и Красно село.
 
Обособена позиция № 5: "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на град София - ОЦ "Юг" (Райони Лозенец, Овча купел и Триадица).
 
Обособена позиция № 5 обхваща територията на следните райони на Столична община: Лозенец, Триадица и Овча купел.
 
Обособена позиция № 6: "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област (ОЦ "Самоков и Костенец", ОЦ "Пирдоп и Ботевград", ОЦ "Сливница и Своге").
 
Обособена позиция № 6 обхваща територията и ще се изпълнява на следните общини от София област: Костенец, Долна Баня, Ихтиман, Самоков, Ботевград, Правец, Етрополе, Пирдоп, Копривщица, Елин Пелин, Горна Малина, Златица, Чавдар, Челопеч, Мирково, Антон, Сливница, Драгоман, Божурище, Костинброд, Годеч и Своге.
 
Всеки участник може да подава оферта за всички обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация.
Документи:

икона на файл PPS 20-033. Методика за комплексна оценка на офертите.pdf 89 Kb

икона на файл PPS 20-033. Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf 294 Kb

икона на файл PPS 20-033. espd-request.zip 88 Kb

икона на файл PPS 20-033. Решение за откриване на процедура.pdf 570 Kb

икона на файл PPS 20-033. Технически спецификации и изисквания на възложителя.pdf 145 Kb

икона на файл PPS 20-033-Документация.doc 1240 Kb

икона на файл PPS 20-033-Документация.pdf 1395 Kb

Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
2 апр 2020 13:25
Подаване на оферти:
2 апр 2020 15:00 — 8 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 11 яну 2021 12:51

Публикуваме обявление за възложена поръчка за обществена поръчка с референтен № PPS 20-033.

икона на файл PPS 20-033. Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 273 Kb


Публикувано на: 30 окт 2020 13:01

Публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № РРS 20-033:
1. Решение, взето по т. 7 от Протокол № 534 от 28.10.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП.

икона на файл PPS 20-033.Решение, взето по т. 7 от Протокол № 534 от 28.10.2020 г. на УС на ЧЕЗ Разпределение България АД..pdf 6834 Kb

икона на файл PPS 20-033. Доклад по чл 103 от ЗОП.pdf 27760 Kb


Публикувано на: 30 окт 2020 12:53

Мотиви по чл. 231, ал. 5 от ЗОП

 

икона на файл Мотиви по чл. 231, ал. 5 от ЗОП.pdf 62 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 16:57

Съобщение относно провеждане на жребий за определяне на изпълнител на обществената поръчка между участниците, получили равни комплексни оценки в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPS 20-033.

икона на файл РРS 20-033. Провеждане на жребий за определяне на изпълнител..pdf 114 Kb


Публикувано на: 17 сеп 2020 16:06

Съобщение относно отваряне на ценовите предложения (плик "Предлагани ценови параметри") на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPS 20-033.

икона на файл РРS 20-033. Oтваряне на ценови предложения..pdf 128 Kb


Публикувано на: 18 авг 2020 15:06

Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

икона на файл РРS 20-033. Протокол по чл. 54 ал. 7 от ППЗОП.pdf 3011 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 11:46

Решение РРS 20-033-2 от 30.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация.

икона на файл Решение за одобряване на Обявление за изменение или доп. инфoмация и Обявл. за изм. или доп. инф..pdf 354 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 12:01

Публикуваме Методическо указание Рег. номер: МУ - 5 от дата 14.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки.

икона на файл MU5_2020.pdf 252 Kb