147179 РРС20-032 "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и електрооборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и електрооборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София", реф. № РРС 20-032.
Предметът на поръчката е разделен на 6 (шест) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София - "Район Изток".
Обособена позиция 1 обхваща територията и ще се изпълнява на следните райони на Столична община: Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Средец, Самоков (в.з. Ярема и м.Стената) и Студентски град.
Обособена позиция 2 - "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София - "Район Запад".
Обособена позиция 2 обхваща територията и ще се изпълнява на следните райони на Столична община: Нови Искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Банкя, Илинден и Красна поляна.
Обособена позиция 3 - "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София - "Район Север".
Обособена позиция 3 обхваща и ще се изпълнява на следните райони на Столична община: Сердика, Подуяне, Слатина, Кремиковци, Оборище и Надежда.
Обособена позиция 4 - "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София - "Район Юг".
Обособена позиция 4 обхваща територията и ще се изпълнява на следните райони на Столична община: Лозенец, Красно село, Триадица, Витоша и Овча купел.
 
Всеки участник може да подава оферта за всички обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация. Възложителят не ограничава броя на обособените позиции, които могат да бъдат възложени на един и същ изпълнител.
 
Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане "най-ниска цена".

Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата, на която е сключен или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това, кое от така посочените алтернативни прекратителни основания ще настъпи първо по време.
Документи:

икона на файл espd-request.zip 92 Kb

икона на файл PPC 20-032-Технически спецификации.pdf 706 Kb

икона на файл PPC 20-032-Документация.pdf 3278 Kb

икона на файл РРС 20-032-Обявление.pdf 277 Kb

икона на файл PPC 20-032-Документация.doc 3286 Kb

икона на файл РРС 20-032-Решение.pdf 1035 Kb

Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
2 апр 2020 13:16
Подаване на оферти:
2 апр 2020 15:00 — 8 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 7 дек 2020 12:39

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-032 Обявление за възложена поръчка.pdf 233 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 15:47

1. Решение по т. 11 от Протокол № 531 от 30.09.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД
2. Доклад на комисията

икона на файл PPС 20-032 Решение по т.11 от Протокол №531 от 30.09.2020 г.pdf 4664 Kb

икона на файл PPС 20-032 Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП.pdf 6576 Kb


Публикувано на: 25 авг 2020 13:25

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура с реф. № PPС 20-032

икона на файл РРС 20-032-Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 132 Kb


Публикувано на: 17 авг 2020 11:55

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП публикуваме Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за обществена поръчка с реф. № РРС 20-032

икона на файл РРС 20-032-Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.pdf 1886 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 10:57

Решение РРС 20-032-2 от 30.04.2020 год. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

икона на файл РРС 20-032-Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf 607 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 12:14

Публикуваме Методическо указание рег. номер: МУ-5 от дата 14.04.2020 г. на Агенцията  по обществени поръчки

икона на файл MU5_2020.pdf 252 Kb