147176 РРС20-029 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен", реф. № РРС 20-029.
Предметът на обществената поръчка е разделен на 5 (пет) обособени позиции, както следва:
 
Обособена позиция № 1: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на Регион Благоевград".
Обособена позиция № 1 обхваща територията на административна област Благоевград.
 
Обособена позиция № 2: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на Региони Перник-Кюстендил".
Обособена позиция № 2 обхваща територията на административните области Перник и Кюстендил.
 
Обособена позиция № 3: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на Региони Монтана-Видин ".
Обособена позиция № 3 обхваща територията на административните области Монтана и Видин.
 
Обособена позиция № 4: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на Региони Ловеч-Враца ".
Обособена позиция № 4 обхваща територията на административните области Ловеч и Враца.
 
Обособена позиция № 5: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на Регион Плевен".
Обособена позиция № 5 обхваща територията на административна област Плевен.
 
Всеки участник може да подава оферта за всички обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация. Възложителят не ограничава броя на обособените позиции, които могат да бъдат възложени на един и същ изпълнител.
 
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".

Класирането на участниците се извършва за всяка обособена позиция поотделно. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено - стойностната сметка.
Договор се сключва с класирания на първо място участник за съответната обособена позиция.
Документи:

икона на файл PPC 20-029 - Технически спецификации.pdf 1235 Kb

икона на файл PPC20-029 - Обявление.pdf 288 Kb

икона на файл PPC 20-029- Документация.pdf 2995 Kb

икона на файл PPC20-029 espd-request.zip 90 Kb

икона на файл PPC20-029- Решение.pdf 643 Kb

икона на файл PPC 20-029- Документация.doc 3214 Kb

Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
26 мар 2020 12:51
Подаване на оферти:
26 мар 2020 15:00 — 1 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 14 дек 2020 12:32

РРС20-029 - Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №№ 3 и 4.

икона на файл РРС20-029 - Обявление за възложена поръчка - 2.pdf 293 Kb


Публикувано на: 27 ное 2020 12:01

РРС20-029 - Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №№ 1, 2 и 5.

икона на файл PPC20-029 -Обявление за възлoжена поръчка.pdf 711 Kb


Публикувано на: 18 сеп 2020 12:49

Публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № РРС 20-029:
1. Решение, взето по т. 9 от Препис-извлечение протокол № 529 от 16.09.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.
 

икона на файл Доклад - РРС20-029.pdf 4635 Kb

икона на файл PPC20-029 - Решение на УС на ЧЕЗ Разпределение България АД.pdf 4097 Kb


Публикувано на: 19 авг 2020 18:04

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура с реф. № PPC20-029.

икона на файл PPC 20-029 -Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 87 Kb


Публикувано на: 10 авг 2020 11:57

Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за PPC 20-029.

икона на файл PPС 20-029- Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.pdf 1109 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 11:21

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с което срокът за получаване на оферти и датата и часа за отваряне на офертите се променят.

икона на файл РРС 20-029 _ Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf 347 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 12:24

Методическо указание рег. номер: МУ-5 от дата 14.04.2020 г. на Агенцията  по обществени поръчки

икона на файл МУ-5 от 14.04.2020г..pdf 252 Kb