147175 РРС20-023 "Kомплексно изпълнение на проектиране, доставка и монтаж на машини и съоръжения, и въвеждане в експлоатация на уредба 20 kV и реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция "Младост" 110/21/10,5 кV"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура с предмет: "Kомплексно изпълнение на проектиране, доставка и монтаж на машини и съоръжения, и въвеждане в експлоатация на уредба 20 kV и реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция "Младост" 110/21/10,5 кV", реф. № РРС 20-023.
 
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните основни дейности:
  1. Проектиране - изготвяне на работен проект за въвеждане в експлоатация на уредба 20 kV и на работен проект за реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция (ПС) "Младост" 110/21/10,5 кV и командно релейна зала в ПС "Младост", съдържащи всички проектни части съгласно изискванията на възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  2. Съгласуване на работните проекти с възложителя;
  3. Доставка на необходимите материали, съоръжения, апаратура и оборудване - отговарящи на изискванията на възложителя;
  4. Изпълнение на съответните демонтажни и строително-монтажни работи;
  5. Пускови изпитания (Провеждане на 72 часови проби на уредба 20 kV и на новомонтираните съоръжения в режим на телемеханика);
  6. Изготвяне на екзекутивна документация;
  7. Изготвяне на програма, провеждане на обучение, издаване на сертификати на 4 специалисти на възложителя за експлоатация и поддържане на новомонтираните цифрови устройства.

Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена". На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката.
Договор се сключва с класирания на първо място участник.
Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
23 мар 2020 12:22
Подаване на оферти:
23 мар 2020 15:00 — 5 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 15 окт 2020 10:35

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-023-обявление за възложена поръчка.pdf 632 Kb


Публикувано на: 21 авг 2020 12:45

1. Решение, взето по т. 2 от Протокол № 526 от 19.08.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад на комисията.

икона на файл PPC 20-023-Доклад по чл. 103 от ЗОП.pdf 4025 Kb

икона на файл Решение по т. 2 от Протокол 526 от 19.08.2020.pdf 2533 Kb


Публикувано на: 4 авг 2020 15:38

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура с реф. № PPC 20-023

икона на файл РРС 20-023-съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 120 Kb


Публикувано на: 23 юли 2020 10:55

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за обществена поръчка с реф. № PPC 20-023

икона на файл РРС 20-023-Протокол по чл. 54 ал. 7 от ППЗОП.pdf 1335 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 10:41

Решение РРС 20-023-2 от 30.04.2020 год. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

икона на файл Решение РРС 20-023-2 от 30.04.2020.pdf 348 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 11:44

 Методическо указание рег. № МУ-5/14.04.2020 год. на Агенцията по обществени поръчки

икона на файл MU5_2020.pdf 465 Kb


Публикувано на: 13 апр 2020 16:52

Разяснениe по обществена поръчка с реф. № PPC 20-023

икона на файл CB-DOC-1535_13.04.2020.pdf 144 Kb


Публикувано на: 24 мар 2020 11:45

Документация

икона на файл PPС 20-023-Документация.pdf 2409 Kb

икона на файл PPС 20-023-Документация.doc 10865 Kb

икона на файл Технически спецификации и изисквания.pdf 992 Kb

икона на файл РРС 20-023-espd-request.zip 93 Kb


Публикувано на: 23 мар 2020 12:23

1. Решение за откриване;
2. Обявление.

икона на файл PPC 20-023-Обявление.pdf 1034 Kb

икона на файл Решение РРС 20-023-1 от 19.03.2020.pdf 1061 Kb