147059 PPD20-027 Доставка на професионални електрически инструменти

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за доставка на професионални електрически инструменти, необходими за обезпечаване на дейността на звената в "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като за целта предметът и е разделен на 3 (три) обособени позиции.
Документи:
Тип:
Договаряне с предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
2 апр 2020 11:39
Подаване на оферти:
12 юни 2020 8:00 — 29 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на акумулаторни професионални инструменти
Обособена позиция 2 - Доставка на ъглошлифовъчни и удъро-пробивни професионални инструменти и консумативи за тях
Обособена позиция 3 - Доставка на професионални заваръчни апарати и преносими агрегати за напрежение

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 17 дек 2020 10:30

Обявление за възложена поръчка:

икона на файл PPD20-027_Обявление за възложена поръчка-РК.pdf 217 Kb


Публикувано на: 30 окт 2020 17:03

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП, публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № PPD20-027:
1. Решение, взето по т. 9 от Препис-извлечение от Протокол № 534 от 28.10.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл Prepis_MINUTES_534_t.9-PK.pdf 4814 Kb

икона на файл PPD20-027 Doklad-PK.pdf 7705 Kb


Публикувано на: 2 окт 2020 09:51

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на участниците:

икона на файл PPD20-027 Съобщение за отваряне на цени-sign.pdf 807 Kb


Публикувано на: 11 авг 2020 15:31

Покани за представяне на оферти и участие в договаряне.

икона на файл 1. PPD20-027_invitation_CD-DOC-8112_sign.pdf 2158 Kb

икона на файл 2. PPD20-027_invitation_CD-DOC-8113_sign.pdf 2172 Kb

икона на файл 3. PPD20-027_invitation_CD-DOC-8114_sign.pdf 2163 Kb

икона на файл 4. PPD20-027_invitation_CD-DOC-8115_sign.pdf 2168 Kb

икона на файл 5. PPD20-027_invitation_CD-DOC-8116_sign.pdf 2154 Kb


Публикувано на: 27 юли 2020 14:41

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП, публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № PPD20-027:
1. Решение, взето по т. 13 от Препис-извлечение от Протокол № 522 от 22.07.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Протокол с резултати от предварителен подбор, изготвен на основание на член 55, ал. 1 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл PPD20-027 Protokol_55 (1) PPZOP-PP-PK.pdf 1601 Kb

икона на файл Prepis_MINUTES_522_t.13-PK.pdf 4197 Kb


Публикувано на: 22 юни 2020 12:42

Протокол с констатации относно съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя:

икона на файл PPD20-027 Protokol 2 (54 (7) PPZOP)-PK.pdf 944 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 12:17

Променени документи за обществена поръчка с реф. № PPD20-027:
1. Решение за одобряване на обявление за изменение.
2. Променена документация за обществена поръчка.
3. Променени образци на документи към документацията за обществена поръчка.
4. Променен Единен европейски документ за обществени поръчки.
5. Променени технически спецификации. Изисквания и условия на Възложителя към изпълнението на предмета на поръчката.

Важно: Кандидатите/участниците трябва да използват променените образци на документи и ЕЕДОП, съгласно изменените условия на поръчката!

икона на файл PPD20-027 Dokumentacia-obrazci-new.docx 288 Kb

икона на файл PPD20-027 Техническа спецификация-new.pdf 514 Kb

икона на файл PPD20-027_еЕЕДОП-new.docx 64 Kb

икона на файл PPD20-027_espd-request-new.zip 96 Kb

икона на файл PPD20-027_Решение за одобряване на обявление за изменение-PK.pdf 389 Kb

икона на файл PPD20-027 Dokumentacia-new.pdf 1865 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 12:28

Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки МУ-5/14.04.2020 г.:

икона на файл MU5_2020.pdf 465 Kb


Публикувано на: 2 апр 2020 13:10

Документи за обществена поръчка с реф. № PPD20-027:
1. Решение за откриване, заведено в Регистъра на АОП под №  01467-2020-0027.
2. Обявление за поръчка, заведено в Регистъра на АОП под №  01467-2020-0027.
3. Документация за обществена поръчка.
4. Образци на документи към документацията за обществена поръчка.
5. Единен европейски документ за обществени поръчки.
6. Технически спецификации. Изисквания и условия на Възложителя към изпълнението на предмета на поръчката.
7. Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите.

икона на файл PPD20-027 Методика за оценка.pdf 188 Kb

икона на файл PPD20-027 Dokumentacia-obrazci.docx 281 Kb

икона на файл PPD20-027 Dokumentacia.pdf 1873 Kb

икона на файл PPD20-027_espd-request.zip 88 Kb

икона на файл PPD20-027 Техническа спецификация.pdf 514 Kb

икона на файл PPD20-027_Обявление за поръчка_PK.pdf 228 Kb

икона на файл PPD20-027_еЕЕДОП.docx 64 Kb

икона на файл PPD20-027_Решение за откриване-PK.pdf 373 Kb