147055 PPD20-026 Доставка на предпазни работни обувки

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
 
Правно основание за откриване на процедурата: Възложителят открива и провежда настоящата "открита" по вид процедура на основание чл. 132 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 19, ал. 2 и чл. 20, ал. 1, т. 3, б. "б" от ЗОП и чл. 81 от ЗОП.
 
За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение (Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
2 апр 2020 11:56
Подаване на оферти:
3 апр 2020 8:00 — 21 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на летни предпазни работни обувки
Обособена позиция 2 - Доставка на зимни предпазни работни обувки

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 25 ное 2022 10:29

Обявление за възложена поръчка след проведен вътрешен конкурентен избор.

икона на файл 2022-OJS228-653178-bg.pdf 106 Kb


Публикувано на: 14 дек 2020 11:34

Обявление за възложена поръчка след проведен вътрешен конкурентен избор след сключени рамкови споразумения за определяне на изпълнител.

икона на файл Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 200 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 12:31

Обявление за възложена поръчка.

икона на файл Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 214 Kb


Публикувано на: 7 авг 2020 11:08

Решение на Възложител и Доклад от работата на оценителната комисия.

икона на файл Prepis MINUTES 525 t. 12-PK.pdf 3045 Kb

икона на файл PPD20-026 Doklad-PK.pdf 1133 Kb


Публикувано на: 7 юли 2020 11:54

Съобщение отваряне на ценови оферти.

икона на файл Отваряне на ценови оферти.pdf 118 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 11:19

Обявление за изменение или допълнителна информация.

икона на файл Обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 753 Kb


Публикувано на: 27 апр 2020 12:19

Разяснение.

икона на файл Otgovor na vypros 2.pdf 597 Kb


Публикувано на: 14 апр 2020 13:26

Разяснение.

икона на файл Разяснение 140420.pdf 152 Kb


Публикувано на: 2 апр 2020 11:37

ЕЕДОП;
Документация за обществена поръчка;
Методика за оценка;
Образци на документи;
Техническа спецификация;
Обявление за поръчка;
Решение;

икона на файл espd-request (1).zip 85 Kb

икона на файл ЕЕДОП.docx 52 Kb

икона на файл Образци.docx 68 Kb

икона на файл Методика за оценка.pdf 182 Kb

икона на файл обявление.pdf 642 Kb

икона на файл решение.pdf 682 Kb

икона на файл PPD20-026 Обувки.pdf 2330 Kb

икона на файл Техническа спецификация.docx 1086 Kb