147021 PPD20-028 Доставка на преносими заземители, детектори на напрежение, оперативни щанги и указатели за сфазиране

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Възложителят открива и провежда обществена поръчка за сключване на рамково споразумение чрез открита процедура за доставка на преносими заземители, детектори на напрежение, оперативни щанги и указатели за сфазиране.
Разглеждане на офертите: На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор.
 
Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.
 
Съгласно чл. 47 ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
7 апр 2020 16:02
Подаване на оферти:
8 апр 2020 8:30 — 1 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Преносими заземители
Обособена позиция 2 - Детектори за напрежение.
Обособена позиция 3 - Оперативна щанга
Обособена позиция 4 - Указател за сфазиране

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 4 яну 2021 11:20

Обявление за възложена поръчка.

икона на файл PPD20-028_Обявление за възложена поръчка.pdf 255 Kb


Публикувано на: 1 юли 2020 15:01

1. Решение за определяне на изпълнители по рамкови споразумения;
2. Доклад от работата на комисията.

икона на файл PPD20-028_Prepis MINUTES 520 t. 12.pdf 2444 Kb

икона на файл PPD20-028_Doklad_sign.pdf 2780 Kb


Публикувано на: 26 май 2020 15:35

Разяснения по чл. 33 от ЗОП.

икона на файл PPD20-028_разяснения по чл. 33 от ЗОП.pdf 200 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 10:54

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

икона на файл PPD20-028_решение за изменение.pdf 222 Kb


Публикувано на: 3 апр 2020 11:13

1. Документация в открита процедура за сключване на рамково споразумение;
2. Техническа спецификация;
3. Образци на документи;
4. еЕЕДОП в word формат;
4.1. еЕЕДОП;
5. Методика за оценка;
6. Обявление за обществена поръчка;
7. Решение за откриване на обществена поръчка.

икона на файл 7. PPD20-028_решение.pdf 367 Kb

икона на файл 6. PPS0-028_обявление.pdf 963 Kb

икона на файл 5. PPD20-028_Методика за оценка.docx 22 Kb

икона на файл 4.1. espd-request.zip 89 Kb

икона на файл 3. PPD20-028_Образци на документи.docx 234 Kb

икона на файл 2. PPD20-028_Техническа спецификация.docx 772 Kb

икона на файл 1. PPD20-028_Документация.pdf 3267 Kb

икона на файл 4. PPS20-028_еЕЕДОП.docx 64 Kb