146833 РРС20-011 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен", реф. № РРС 20-011.
Предметът на поръчката е разделен на 6 (шест) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Благоевград".
Обособена позиция 1 обхваща територията на общини Благоевград и Симитли.
Обособена позиция 2 - "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич".
Обособена позиция 2 обхваща територията на общини Разлог, Белица, Якоруда, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча, Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич.
Обособена позиция 3 - "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Перник-Кюстендил".
Обособена позиция 3 обхваща територията на области Перник и Кюстендил.
Обособена позиция 4 - "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Монтана-Видин".
Обособена позиция 4 обхваща територията на области Монтана и Видин.
Обособена позиция 5 - "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Ловеч-Враца".
Обособена позиция 5 обхваща територията на области Ловеч и Враца.
Обособена позиция 6 - "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Плевен".
Обособена позиция 6 обхваща територията на област Плевен.
 
Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация.
 
Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане "най-ниска цена".

Срокът на договора е 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата, на която е сключен или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това, кое от така посочените алтернативни прекратителни основания ще настъпи първо по време.
Документи:

икона на файл PPC 20-011_espd-request.zip 86 Kb

икона на файл PPC 20-011_Obyvlenie.pdf 1223 Kb

икона на файл PPC 20-011_Reshenie_ZP.pdf 1025 Kb

икона на файл PPC 20-011-Документация.doc 5108 Kb

икона на файл PPC 20-011-Документация.pdf 4385 Kb

икона на файл PPC 20-011-Технически.pdf 1157 Kb

Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
19 мар 2020 11:39
Подаване на оферти:
19 мар 2020 15:00 — 28 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 16 ное 2020 10:44

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-011- Обявление за възложена поръчка за ОП6.pdf 210 Kb


Публикувано на: 12 окт 2020 10:32

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-011-Обявление възложена поръчка -ОП 3 и 5.pdf 225 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 15:28

Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за обособена позиция № 6.

икона на файл PPC 20-011_Reshenie (Prepis MINUTES 531 t. 15)_OP 6_ZP.pdf 2442 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 10:56

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 20-011-Обявление възложена поръчка -ОП 1, 2 и 4.pdf 238 Kb


Публикувано на: 21 авг 2020 10:14

  1. Решение за избор на изпълнител, взето на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от ЗОП, отразено в т. 1 от Протокол № 526 от 19.08.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
  2. Доклад на комисията.

икона на файл PPC 20-011_DOKLAD_i_Prilojeniy_ZP.pdf 10096 Kb

икона на файл PPC 20-011_ Reshenie_klasirane (Prepis MINUTES 526_t 1)_ZP.pdf 3971 Kb


Публикувано на: 22 юли 2020 16:12

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците.

икона на файл PPC 20-011_saobshtenie-ceni_ZP.pdf 130 Kb


Публикувано на: 9 юли 2020 10:59

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
 

икона на файл PPC 20-011_Protokol_chl.54_al.7_PPZOP_ZP.pdf 4077 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 10:50

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с което срокът за получаване на оферти и датата и часа за отваряне на офертите се променят.

икона на файл PPC 20-011_Rechenie za odobrenie na obiavlenie za izmenenie_ZP.pdf 617 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 12:02

Публикуваме Методическо указание рег. номер: МУ-5 от дата 14.04.2020 г. на Агенцията  по обществени поръчки

икона на файл MU5_2020.pdf 252 Kb


Публикувано на: 31 мар 2020 09:31

Разяснение по обществена поръчка с реф. № РРС 20-011

икона на файл CB-DOC-1410_31.03.2020_Razysnenie_PPC 20-011_ZP.pdf 154 Kb