146572 PPD20-019_"Доставка на птицезащитни продукти"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на птицезащитни продукти", реф. № PPD 20-019. Поръчката се възлага във връзка с реализацията на Проект "LIFE FOR BIRDS ON POWER LINES", LIFE16NAT/BG/000612, който е финансиран от програма Life на Европейския съюз.
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
16 мар 2020 12:49
Подаване на оферти:
16 мар 2020 13:00 — 28 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - „Доставка на елетроизолационен шлаух за неизолирани алуминиево-стоманени проводници по проект LIFE BIRDS ON POWER LINES, LIFE16 NAT/BG/000612”
Обособена позиция 2 - “Доставка на птицезащитни изолационни маншети за въздушни електропроводни линии СрН по проект LIFE BIRDS ON POWER LINES, LIFE16 NAT/BG/000612“

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 21 авг 2020 10:25

PPD 20-019_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-019_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 203 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 13:21

PPD 20-019_Доклад от работата на комисията и решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-019_Доклад.pdf 2489 Kb

икона на файл Prepis MINUTES 520 t. 5.pdf 2718 Kb


Публикувано на: 18 юни 2020 11:09

PPD 20-019_Съобщение за отваряне на ценови предложения

икона на файл PPD 20-019_Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 81 Kb


Публикувано на: 10 юни 2020 14:25

PPD 20-019_Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

икона на файл PPD 20-019_Протокол №2 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.pdf 541 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 10:20

PPD 20-019_Документация-променена

икона на файл PPD 20-019_Документация - променена.doc 1116 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 10:19

PPD 20-019_Решение за одобряване на обявление за изменение
 

икона на файл PPD 20-019_Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf 386 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 10:47

Методическо указание на АОП-рег. номер МУ-5 от 14.04.2020г.

икона на файл Методическо указание на АОП–рег. номер МУ-5 от 14.04.2020г..pdf 465 Kb


Публикувано на: 7 апр 2020 11:23

PPD 20-019_Разяснения

икона на файл PPD 20-019_Разяснения.pdf 126 Kb


Публикувано на: 16 мар 2020 12:38

PPD 20-019_Решение, Обявление, Документация, Технически изисквания и ЕЕДОП

икона на файл PPD 20-019_Решение.pdf 751 Kb

икона на файл PPD 20-019_Обявление.pdf 208 Kb

икона на файл PPD 20-019_Документация.doc 1124 Kb

икона на файл PPD 20-019_Технически спецификации за ОП1 и ОП2.docx 36 Kb

икона на файл PPD 20-019 ЕЕДОП.docx 59 Kb

икона на файл espd-request.pdf 83 Kb

икона на файл espd-request.xml 252 Kb