145854 PPS20-020 "Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период, както и охрана на обекти и имущество, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, представляващи административни сгради, офис площи и складове (вкл. намиращото се в тях имущество)"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Предметът на вътрешния конкурентен избор е Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период, както и охрана на обекти и имущество, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, представляващи административни сгради, офис площи и складове (вкл. намиращото се в тях имущество)
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
6 мар 2020 15:27
Подаване на оферти:
7 мар 2020 8:00 — 24 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:
20-158/30.4.2020 г. - Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период, както и охрана на обекти и имущество, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, представляващи административни сгради, офис площи и складове (вкл. намиращото се в тях имущество), след сключени рамкови споразумения Обособена Позиция№ 2 - Софийска област (Самоков, Костенец, Ихтиман, Ботевград), Плевен, Враца, и Ловеч
20-225 / 03.06.2020 г- Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период, както и охрана на обекти и имущество, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, представляващи административни сгради, офис площи и складове (вкл. намиращото се в тях имущество), след сключени рамкови споразумения - находящи се на територията на административни области - Софийска област /гр. Пирдоп, гр. Драгоман, гр. Сливница/, Перник, Кюстендил, Благоевград, Монтана, и Видин

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на енергийни и неенергийни обекти на Възложителя на територията на административна област - София град и с. Равно поле
Обособена позиция 2 - Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на енергийни и неенергийни обекти на Възложителя на територията на административни области - Софийска област (гр. Самоков, гр. Костенец, гр. Ботевград, гр. Ихтиман), Плевен, Враца и Ловеч
Обособена позиция 3 - Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на енергийни и неенергийни обекти на Възложителя на територията на административни области - Софийска област (гр. Пирдоп, гр. Драгоман, гр. Сливница), Перник, Кюстендил, Благоевград, Монтана и Видин

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 29 юни 2020 10:37

PPS20-020 - Обявление за възложена поръчка - Обособена позиция № 3
Забележка: Обявлението за възложена поръчка е публикувано и в преписка с №  36111, където е информацията за процедурата, чрез която са сключени рамковите споразумения.

икона на файл PPS20-020 - Обявление за възложена поръчка ОП 3.pdf 215 Kb


Публикувано на: 1 юни 2020 10:34

PPS20-020 - Обявление за възложена поръчка - Обособена позиция №№ 1 и 2
Забележка: Обявлението за възложена поръчка е публикувано и в преписка с №  36111, където е информацията за процедурата, чрез която са сключени рамковите споразумения.

икона на файл PPS20-020 - Обявление за възложена поръчка ОП 1 и ОП 2.pdf 223 Kb


Публикувано на: 14 май 2020 10:55

PPS20-020 - Решение за прекратяване на обособена позиция 1 от предмета на поръчката, отразено в т. 6 на препис-извлечение от Протокол № 514 от 13.05.2020 г. на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPS20-020 - Prepis MINUTES 514_t. 6.pdf 8851 Kb


Публикувано на: 8 апр 2020 16:56

PPS20-020 - Доклад, изготвена на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и Решение за избор на изпълнител, отразено в т. 4 на препис-извлечение от Протокол № 510 от 08.04.2020 г. на Управителния съврт на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPS20-020 - Prepis_MINUTES_510_Item 4.pdf 7982 Kb

икона на файл PPS20-020 - Доклад.pdf 8561 Kb


Публикувано на: 6 мар 2020 16:36

PPS20-020 - Документи за участие във вътрешен конкурентен избор след сключени рамкови споразумения:
 

икона на файл PPS20-020 - Методика за оценка.pdf 429 Kb

икона на файл PPS20-020 - Покана за участие и приложенията към нея.pdf 1505 Kb

икона на файл PPS20-020 - Техническа спецификация.pdf 538 Kb

икона на файл PPS20-020-Покана.pdf 2493 Kb

икона на файл PPS20-020 - Приложения към поканата за участие.docx 168 Kb