144793 PPS20-021 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София - ОЦ "Юг" - обособена позиция 4 по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и сключени рамкови споразумения въз основа на проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003 и предмет: "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област", регистрирана под № 01467-2016-0011 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2016/S 022-035764 в Официален вестник на Европейски съюз, Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД с адрес: гр. София 1784, Столична община, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес център, в качеството си на представителен орган на дружеството и в тази връзка Възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, кани лицата, с които има сключено рамково споразумение за обособена позиция 4 на открита процедура за сключване на рамково споразумение с референтен номер PPS 16-003 да подадат оферта за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител при  условията съдържащи се в поканата за участие и документите към нея.
 
Предмет на обществената поръчка: "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София - ОЦ "Юг" - обособена позиция 4 по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003". Вътрешният конкурентен избор е с реф. № PPS 20-021 по описа на възложителя.Предметът на вътрешния конкурентен избор не е разделен на обособени позиции, но същият се открива единствено за Обособена позиция № 4 от предмета на открита процедура с реф. № PPS 16-003, въз основа на която са сключени рамкови споразумения със съответните лица.

Видовете дейности и обемът им, които ще се извършват в изпълнение на и за срока на договора са посочени в количествено-стойностната сметка (КСС), приложена към образеца на първоначалното ценово предложение, което е част от документите по настоящия вътрешен конкурентен избор.

Изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката са съгласно сключените рамкови споразумения и приложенията към тях.
Техническите изисквания за изпълнение на дейностите, са посочени в сключените рамкови споразумения.

Критерият за възлагане е "оптимално съотношение качество/цена" и е определен в съответствие с уговорения критерий за възлагане и обявената методика за оценка на офертите при проведената процедурата за сключване на рамковите споразумения, въз основа на които се открива и провежда настоящата обществена поръчка.

Договорът за изпълнение на работите от предмета на поръчката ще се сключи за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на двустранното му подписване от страните или до достигане на максималната стойност на договора в лева без ДДС, в съответствие с предложените и договорени с комисията единични цени от участника, избран за изпълнител, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо по време.

 
Документи:

икона на файл PPS 20-021-Документи.docx 151 Kb

икона на файл PPS 20-021-Документи.pdf 824 Kb

икона на файл PPS 20-021_Pokana_za_uchastie_ZP.pdf 512 Kb

Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
20 фев 2020 13:23
Подаване на оферти:
20 фев 2020 15:00 — 9 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 14 май 2020 10:38

Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPS 20-021_Obyvlenie_vazlojena_porachka.pdf 209 Kb


Публикувано на: 27 мар 2020 10:41

  1. Решение за избор на изпълнител, взето на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 във връзка с чл. 82, ал. 4, т. 5 от ЗОП, отразено в т. 6 от Протокол № 508 от 24.03.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
  2. Доклад на комисията.

икона на файл PPS 20-021_Reshenie_(Prepis MINUTES_508_t.6)_ZP.pdf 2305 Kb

икона на файл PPS 20-021_Doklad_i_prilojeniy_ZP.pdf 2998 Kb


Публикувано на: 10 мар 2020 12:53

Съобщение за отваряне на ценовото предложение на участника във вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPS 20-021

икона на файл PPS 20-021_съобщение цени_ZP.pdf 128 Kb