144792 РРС20-010 "Строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезащитна инсталация на п/ст "Черни връх", собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезащитна инсталация на п/ст "Черни връх", собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД", реф. № РРС 20-010.
 
Всеки участник може да подава оферта при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и документацията за участие.
 
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".
На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено - стойностната сметка.
Договор се сключва с класирания на първо място участник.
Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата, на която е сключен или до достигане на максималната стойност, за която е сключен, в зависимост от това кое от така посочените алтернативни прекратителни основания ще настъпи първо по време. При настъпването на първото по време от посочените прекратителни основания, договорът се прекратява автоматично, без да е необходимо уведомление или предизвестие на която и да е от страните до другата страна.
Видовете работи, които ще се извършват, са посочени в количествено-стойностната сметка (КСС) - Приложение № 1 към ценовото предложение, раздел VІ от документацията за участие.
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
24 фев 2020 12:24
Подаване на оферти:
24 фев 2020 15:00 — 27 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 17 авг 2020 10:47

Публикуваме обявление за възложена поръчка за обществена поръчка с референтен № C 20-010.

икона на файл PPС 20-010. Обявление за възложена поръчка-комунални услуги.pdf 209 Kb


Публикувано на: 15 юни 2020 10:49

Публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № РРC 20-010:
1. Решение, взето по т. 2 от Протокол № 518 от 10.06.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП.

икона на файл PPC 20-010.Решение, взето по т. 2 от Протокол № 518 от 10.06.2020 г. на УС на ЧЕЗ Разпределение България АД.pdf 2617 Kb

икона на файл PPС 20-010. Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП..pdf 5963 Kb


Публикувано на: 14 май 2020 16:37

Съобщение относно отваряне на ценовите предложения (плик "Предлагани ценови параметри") на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPC 20-010.

икона на файл РРС 20-010. Oтваряне на ценови предложения.pdf 86 Kb


Публикувано на: 27 апр 2020 14:49

Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

икона на файл РРС 20-010. Протокол по чл. 54 ал. 7 от ППЗОП.pdf 1000 Kb


Публикувано на: 26 фев 2020 11:41

  1. Документация за участие във формати .doc и .pdf;
  2. Технически изисквания за изпълнение на поръчката във формат .pdf;
3.  еЕЕДОП

икона на файл еЕЕДОП espd-request PPC20-010.zip 92 Kb

икона на файл PPC 20-010 Документация.pdf 1753 Kb

икона на файл РРС 20-010. Технически спецификации и изисквания на Възложителя.pdf 156 Kb

икона на файл PPC 20-010 Документация.doc 1146 Kb


Публикувано на: 24 фев 2020 12:26

1. Решение за откриване;
2. Обявление.

икона на файл РРС 20-010. Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf 231 Kb

икона на файл РРС 20-010. Решение за откриване на процедура.pdf 524 Kb