144788 РРS20-008 "Проучване, обследване и проектиране на сгради и ел.съоръжения /ЗРУ, ОРУ/ на територията на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, включително входящите и изходящите въздушни и кабелни мрежи до 20 kV"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура с предмет: "Проучване, обследване и проектиране на сгради и ел.съоръжения /ЗРУ, ОРУ/ на територията на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, включително входящите и изходящите въздушни и кабелни мрежи до 20 kV", реф. № РРS 20-008.
Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Проучване, обследване и проектиране на сгради и ел.съоръжения /ЗРУ, ОРУ/ на територията на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, включително входящите и изходящите въздушни и кабелни мрежи до 20 kV" - регион София - ОЦ "Север - Изток";
Оперативен център (ОЦ) "Север - Изток" обхваща следните райони на Столична община: Сердика, Подуене, Слатина, Кремиковци, Оборище и Надежда, Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Средец, Студентски град и община Самоков (в.з. Ярема и м.Стената).
 
Обособена позиция 2: Проучване, обследване и проектиране на сгради и ел.съоръжения /ЗРУ, ОРУ/ на територията на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, включително входящите и изходящите въздушни и кабелни мрежи до 20 kV" - регион София - ОЦ "Юг- Запад".
Оперативен център (ОЦ) "Юг - Запад" обхваща следните райони на Столична община: Лозенец, Красно село, Триадица, Витоша, Овча купел, Нови Искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Банкя, Красна поляна и Илинден.
 
Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация.
 
Срокът на договора за всяка обособена позиция е 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата, на която е сключен, или до достигане на максималната стойност за съответната позиция, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие ще настъпи първо по време. Договорът ще се счита за прекратен с настъпване на първото по време от посочените събития в предходното изречение, а именно изтичане на уговорения срок или изчерпване на максималната стойност на договора.
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".
Класирането на участниците се извършва за всяка обособена позиция поотделно. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено - стойностната сметка.
Договор се сключва с класирания на първо място участник за съответната обособена позиция
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
2 мар 2020 11:43
Подаване на оферти:
2 мар 2020 14:00 — 3 апр 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 3 сеп 2020 15:52

Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPS 20-008-обявление за възложена поръчка ОП 1.pdf 204 Kb


Публикувано на: 21 авг 2020 12:39

Решение по т. 3 от Протокол № 526 от 19.08.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, взето на основание чл. 108, т. 4 във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, буква "а" от ЗОП, за обособена позиция 1

икона на файл Решение по т. 3 от Протокол 526 от 19.08.2020.pdf 3491 Kb


Публикувано на: 21 авг 2020 12:34

Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPS 20-008-обявление за възложена поръчка ОП 2.pdf 588 Kb


Публикувано на: 12 юни 2020 17:11

1. Решение, взето по т. 1 от Протокол № 518 от 10.06.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад на комисията.

икона на файл PPS 20-008-Доклад по чл. 103 от ЗОП.pdf 5228 Kb

икона на файл Решение по т. 1 от Протокол 518 от 10.06.2020.pdf 3408 Kb


Публикувано на: 14 май 2020 09:20

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура с реф. № PPS 20-008

икона на файл PPS 20-008-съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 84 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 10:06

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за обществена поръчка с реф. № PPS 20-008

икона на файл PPS 20-008-Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.pdf 2382 Kb


Публикувано на: 9 мар 2020 09:44

Разяснения по обществена поръчка с реф. № PPS 20-008

икона на файл CB-DOC-1124_09.03.2020.pdf 116 Kb


Публикувано на: 4 мар 2020 09:54

Документация

икона на файл PPS 20-008-Документация.pdf 1477 Kb

икона на файл PPS 20-008-Документация.doc 968 Kb

икона на файл PPS 20-008-espd-request.zip 88 Kb

икона на файл Технически спецификации и изисквания.pdf 296 Kb


Публикувано на: 2 мар 2020 11:44

1. Решение за откриване;
2. Обявление.

икона на файл Решение PPS 20-008-1 от 27.02.2020.pdf 626 Kb

икона на файл PPS 20-008-Обявление.pdf 863 Kb