144786 РРС20-003 "Изготвяне на работен проект, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 10 kV от модулен тип и цифрови защити за възел "Сердика" 10/10 kV"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
 
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен проект, доставка и монтаж  на нова комплектна разпределителна уредба 10 kV от модулен тип и цифрови защити за възел "Сердика" 10/10 kV, реф. № PPС 20 - 003.
 
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните основни дейности:
1.  Проектиране - изготвяне на работен проект за изграждане на нова комплектна разпределителна уредба 10kV - възел "Сердика" 10/10 kV, съдържащ всички проектни части, необходими за издаване на разрешение за строеж;
2.  Съгласуване на работния проект със съответните инстанции и процедиране издаването на разрешение за строеж;
3.  Доставка на материали, оборудване, апаратура, съоръжения и резервни части, отговарящи на изискванията на възложителя и в обем съгласно количествено стойностната сметка от Приложение 1.1  и Приложение 1.3 към Ценовото предложение от настоящата документация и утвърдения работен проект;
4.  Изпълнение на съответните демонтажни и строително монтажни работи, във връзка с изграждането и въвеждането на новоизградената разпределителна уредба 10kV в редовна експлоатация - при спазване на изискванията на възложителя и в обем съгласно количествено стойностната сметка от Приложение 1.2 към Ценовото предложение от настоящата документация и утвърдения работен проект;
5.  Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството;
6.  Изготвяне на екзекутивна документация;
7.  Обучение на специалисти на възложителя за експлоатация и поддържане на новомонтираното оборудване.
 
Изпълнителят доставя всички материали, апаратура, оборудване и съоръжения, необходими за изграждането на обекта от предмета на поръчката.
 
Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на ЗОП, настоящата документация за участие, включително и на критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.
Разглеждането и оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на Изпълнител се извършва по реда на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и настоящата документация.
 
Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане "най-ниска цена". На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката.
 
Договор се сключва с класирания на първо място участник.
 
Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.

 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
28 фев 2020 12:51
Подаване на оферти:
28 фев 2020 14:00 — 6 апр 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 20 юли 2020 10:28

Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPC 20-003_Obyvlenie_vazlojena_porachka (prekratyvane).pdf 202 Kb


Публикувано на: 3 юли 2020 10:08

  1. Решение за прекратяване, взето по т. 15 от Протокол № 520 от 30.06.2020г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
  2. Доклад на комисията.

икона на файл PPC 20-003_Reshenie_(Prepis MINUTES 520 t. 15)_ZP.pdf 3462 Kb

икона на файл PPC 20-003_DOKLAD_i_prilojeniy_ZP.pdf 7105 Kb


Публикувано на: 12 май 2020 12:12

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за обществена поръчка с реф. № РРС 20-003

икона на файл PPC 20-003_Protokol_54_7_PPZOP_ZP.pdf 2099 Kb


Публикувано на: 30 мар 2020 10:08

Разяснение по обществена поръчка с реф. № РРС 20-003

икона на файл CB-DOC-1387_30.03.2020_Razysnenie_PPC 20-003_ZP.pdf 156 Kb


Публикувано на: 2 мар 2020 10:28

  1. Документация за участие във формати .doc и .pdf;
  2. Технически изисквания за изпълнение на поръчката във формат .pdf;
  3. еЕЕДОП

икона на файл PPC 20-003- DOKUMENTACIY.pdf 2726 Kb

икона на файл PPC 20-003_espd-request.zip 89 Kb

икона на файл PPC 20-003- Tehnisheski.pdf 1524 Kb

икона на файл PPC 20-003- DOKUMENTACIY.doc 3022 Kb


Публикувано на: 28 фев 2020 12:53

1. Решение за откриване;
2. Обявление.

икона на файл PPC 20-003_Reshenie_ZP.pdf 1024 Kb

икона на файл PPC 20-003_Obyvlenie.pdf 932 Kb