144783 РРС20-002 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област", реф. № РРС 20 - 002.
Съгласно ЗОП, Рамково споразумение (РС) е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят предварително условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, и при възможност - предвидените количества.
 
След сключване на рамковото споразумение, Възложителят ще провежда предвидената в ЗОП обществена поръчка за определяне на изпълнител на всеки конкретен договор измежду лицата, с които има вече сключено рамково споразумение за съответната обособена позиция.
 
В настоящото рамково споразумение е предвидено възлагането и изпълнението на конкретни видове и количества строително-монтажни работи (СМР) и съответните им единични цени да се определят в договорите, които ще бъдат сключени след подписване на рамковото споразумение и след провеждане на предвидените по ЗОП обществени поръчки, при условията от настоящото рамково споразумение и в зависимост от нуждите на възложителя.

Предметът на обществената поръчка е разделен на 7 (седем) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ "Изток";
Обособена позиция № 2: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ "Запад";
Обособена позиция № 3: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ  "Север";
Обособена позиция № 4: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ "Юг";
Обособена позиция № 5: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на София област - ОЦ "Самоков и Костенец";
Обособена позиция № 6: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на София област -ОЦ  "Пирдоп и Ботевград";
Обособена позиция № 7: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на София област - ОЦ "Сливница и Своге".

 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
2 мар 2020 11:33
Подаване на оферти:
2 мар 2020 14:00 — 6 апр 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 11 ное 2022 11:03

Обявление за възложена поръчка от вътрешен конкурентен избор с референтен № PPС 22-072.
 

икона на файл PPC 22-072 _ Обявление за възложена поръчка.pdf 300 Kb


Публикувано на: 28 мар 2022 11:02

Обявление за възложена поръчка от вътрешен конкурентен избор с референтен № PPС 21-114.

икона на файл PPC21-114 _ Обявление за възложена поръчка.pdf 274 Kb


Публикувано на: 29 апр 2021 10:48

Обявление за възложена поръчка от вътрешен конкурентен избор с референтен № PPС 20-105.
 

икона на файл РРС 20-105_Обявление за възложена поръчка.pdf 414 Kb


Публикувано на: 19 окт 2020 11:16

Обявление за възложена поръчка.

икона на файл РРС20-002 - Обявление за възложена поръчка.pdf 497 Kb


Публикувано на: 27 юли 2020 14:54

Публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № РРС 20-002:
1. Решение, взето по т. 15 от Препис-извлечение протокол № 522 от 22.07.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.
 

икона на файл РРС20-002 - Доклад.pdf 8975 Kb

икона на файл PPC20-002 - Решение на УС на ЧЕЗ Разпределение България АД.pdf 4709 Kb


Публикувано на: 26 юни 2020 15:49

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC20-002.

икона на файл РРС20-002 - Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 90 Kb


Публикувано на: 21 май 2020 13:56

Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за PPC 20-002.

икона на файл PPС 20-002- Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.pdf 2564 Kb


Публикувано на: 4 мар 2020 09:50

  1. Документацията в DOC формат за РРС20-002;
  2. Документацията в PDF формат за РРС20-002;
  3. Технически спецификации в PDF формат за РРС20-002;
  4. Архивиран файл на еЕЕДОП.

икона на файл PPC20-002 espd-request.zip 92 Kb

икона на файл PPС 20-002 - Технически спецификации.pdf 1244 Kb

икона на файл PPС 20-002. Документация.pdf 5439 Kb

икона на файл PPС 20-002. Документация.doc 7383 Kb


Публикувано на: 2 мар 2020 11:34

  1. Решение за откриване в PDF формат за РРС 20-002;
  2. Обявление в PDF формат за РРС 20-002.

икона на файл РРС20-002 - Решение.pdf 654 Kb

икона на файл РРС20-002 - Обявление.pdf 1877 Kb