144013 PPS20-015 Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Вътрешния конкурентен избор се провежда след сключени рамкови споразумения в резултата на проведена процедура за сключване на рамково споразумение от вида "договаряне с предварителна покана за участие" с предмет: "Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим", референтен № PPS19-059 (регистрирана под № 01467-2019-0035 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2019/S 096-233052 в Официален вестник на Европейски съюз), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
19 фев 2020 11:11
Подаване на оферти:
20 фев 2020 8:00 — 27 фев 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Обекти на територията на административни области София град и София-област
Обособена позиция 2 - Обекти на територията на административни области Перник, Кюстендил и Благоевград
Обособена позиция 3 - Обекти на територията на административни области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 8 сеп 2020 11:10

Обявлението за възложена поръчка на обособена позиция № 2 е публикувано в преписка с № 122876, където е информацията за процедурата, чрез която са сключени рамковите споразумения- link:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=122876&companyId=20808


Публикувано на: 12 юни 2020 15:09

Обявлението за възложена поръчка на обособени позиции №№ 1 и 3 е публикувано в преписка с № 122876, където е информацията за процедурата, чрез която са сключени рамковите споразумения- link:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=122876&companyId=20808


Публикувано на: 14 апр 2020 14:23

Публикуваме следния документ за обществена  поръчка с референтен № PPS 20-015, обособена позиция № 1:
Решение, издадено на основание чл. 112, ал. 3, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП за изменение на решение за избор на изпълнител, в частта му за определяне на изпълнител по обособена позиция № 1 и за определяне на втория класиран участник за изпълнител, взето по т. 1 от Препис-извлечение от Протокол № 511 от 13.04.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

икона на файл Решение-Протокол-511_t 1-ПК.pdf 2697 Kb


Публикувано на: 19 мар 2020 12:34

Публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен №     PPS 20-015:
1. Решение за  определяне на изпълнители на конкретни договори за обществена поръчка, взето по т. 10 от Препис-извлечение от Протокол № 507 от 17.03.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2.  Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 6  и чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл Решение-Протокол_507_т. 10-ПК.pdf 4031 Kb

икона на файл PPS20-015-Доклад (67 (6)-60 (1) ППЗОП)-одобрен-ПК.pdf 2502 Kb


Публикувано на: 19 фев 2020 14:03

Документи за участие във вътрешен конкурентен избор след сключени рамкови споразумения:
1. Покана за участие.
2
. Образци на документи.

икона на файл PPS20-015-Покана+приложения-ПК.pdf 31256 Kb

икона на файл PPS20-015-Покана-образци.docx 135 Kb