143567 РРS20-009 "Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ по отношение на конкретни инвестиционни обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ по отношение на конкретни инвестиционни обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД", реф. № РРS 20-009.
Предметът на поръчката е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за обект: "Изготвяне на технически проекти, доставка и монтаж на нова КРУ уредба 10 kV във възел "Сердика" 10/10 kV";
Обособена позиция 2 - Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за обект: "Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 kV в подстанция "Гео Милев";
Обособена позиция 3 - Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за обект: "Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия "Тотлебен" 110 kV от елегазов КРУ модул на ПС "Средец" до елегазов КРУ модул на ПС "Витоша".
 
Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация.
 
Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане "най-ниска цена".
Класирането на участниците се извършва за всяка обособена позиция поотделно. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено - стойностната сметка. Договор се сключва с класирания на първо място участник за съответната обособена позиция.
Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на оценка на съответствието на изготвения инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор на горепосочените обекти при цялостното им изпълнение и пускането им в експлоатация, което се удостоверява с издаването на разрешение за ползване.
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
10 фев 2020 11:54
Подаване на оферти:
10 фев 2020 14:00 — 16 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 18 сеп 2020 11:15

Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPS 20-009 Обявление за възложена поръчка.pdf 241 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 10:20

1. Решение по т. 14 от Протокол № 520 от 30.06.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД
2. Доклад на комисията

икона на файл PPS 20-009 Решение по т.14 от Протокол №520 от 30.06.2020 г.pdf 3102 Kb

икона на файл PPS 20-009 Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП.pdf 7881 Kb


Публикувано на: 28 май 2020 15:15

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура с реф. № PPS 20-009

икона на файл PPS 20-009 Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 136 Kb


Публикувано на: 27 апр 2020 14:39

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП публикуваме Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за обществена поръчка с реф. № РРS 20-009

икона на файл PPS 20-009 Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП.pdf 1412 Kb


Публикувано на: 12 фев 2020 16:41

  1. Документация във формати .doc и .pdf
  2. Технически спецификации в .pdf формат
3.   еЕЕДОП

икона на файл PPS 20-009 Технически спецификации.pdf 110 Kb

икона на файл PPS 20-009 Документация.doc 1142 Kb

икона на файл PPS 20-009-espd-request.zip 92 Kb

икона на файл PPS 20-009 Документация.pdf 1649 Kb


Публикувано на: 10 фев 2020 11:56

1. Решение за откриване;
2. Обявление.

икона на файл PPS 20-009 Обявление.pdf 245 Kb

икона на файл Решение PPS 20-009-1 от 07.02.2020.pdf 504 Kb