142545 PPS20-001 Отпечатване и доставка на констативни протоколи за нуждите на дирекция "Мерене и управление на данните"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
  1. Кочани констативни протоколи Директно мерене НН =>30000 броя кочани
  2. Кочани констативни протоколи Индиректно мерене НН => 1000 броя кочани
  3. Кочани констативни протоколи Индиректно мерене СрН => 1000 броя кочани
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
14 фев 2020 15:16
Подаване на оферти:
15 фев 2020 8:00 — 18 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 21 авг 2020 15:25

PPS20-001 - Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

икона на файл PPS20-001_Обявление възложена поръчка_подп.pdf 191 Kb


Публикувано на: 18 юни 2020 15:34

Публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № РРS20-001:
1. Решение, взето по т. 4 от Препис-извлечение от Протокол № 519  от 17.06.2020 на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл PPS20-001_Doklad_pdp_zlp.pdf 5146 Kb

икона на файл Prepis MINUTES 519 t. 4_zlp.pdf 2886 Kb


Публикувано на: 7 май 2020 15:54

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на участниците:

икона на файл PPS20-001_Saobshtenie otvarqne ceni_zlp.pdf 55 Kb


Публикувано на: 22 апр 2020 13:41

Информация във връзка с Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки МУ-6/16.04.2020 г. и срока за представяне на допълнителни документи

икона на файл PPS20-001_Срок за представяне допълнителни документи_zlp.pdf 61 Kb


Публикувано на: 22 апр 2020 13:17

Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки МУ-6/16.04.2020 г.

икона на файл MU-6-16.04.2020.pdf 466 Kb


Публикувано на: 14 апр 2020 16:48

Протокол с констатации относно съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.    

икона на файл PPS20-001 Protokol 2 -54 (7) PPZOP.pdf 497 Kb


Публикувано на: 4 мар 2020 16:04

Публикуване на разяснение след постъпило писмено искане от заинтересовано лице по процедурата.

икона на файл PPS20-001_Запитване-Разяснение_2.pdf 135 Kb


Публикувано на: 27 фев 2020 16:55

Публикуване на разяснение след постъпило писмено искане от заинтересовано лице по процедурата.

икона на файл PPS20-001_Запитване-Разяснение_1.pdf 56 Kb


Публикувано на: 14 фев 2020 15:09

Документи за обществена поръчка, заведена в Регистъра на АОП под № 01467-2020-0009:
1. Решение за откриване.
2. Обявление.
3. Документация за обществена поръчка.
4. Образци на документи към документацията за обществена поръчка.
5. Единен европейски документ, реф. № PPS20-001
6. Технически спецификации. Изисквания и условия на Възложителя към изпълнението на предмета на поръчката.
7. Методика за оценка и класиране на офертите.

икона на файл PPS20-001_Методика за оценка.pdf 100 Kb

икона на файл PPS20-001_Техническа спецификация.pdf 683 Kb

икона на файл PPS20-001_espd-request.zip 83 Kb

икона на файл PPS20-001_ЕЕДОП.doc 209 Kb

икона на файл PPS20-001_Образци на документи.docx 97 Kb

икона на файл PPS20-001_Документация.pdf 1160 Kb

икона на файл PPS20-001_Обявление.pdf 194 Kb

икона на файл PPS20-001_Решение за откриване_zlp.pdf 243 Kb