141611 РРС19-144 "Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион София и София област"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион София и София област", реф. № РРС 19-144.
Предметът на обществената поръчка е разделен на 5 (пет) обособени позиции, както следва:
 
Обособена позиция № 1: "Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на гр. София - ОЦ "Изток".
Обособена позиция № 1 обхваща територията и ще се изпълнява в следните райони на Столична община: Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Средец, Студентски град и на територията на община Самоков (в.з. Ярема и м.Стената).
 
Обособена позиция № 2: "Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на гр. София - ОЦ "Запад".
Обособена позиция № 2 обхваща територията и ще се изпълнява в следните райони на Столична община: Нови Искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Банкя, Илинден и Красна поляна.
 
Обособена позиция № 3: "Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на гр. София - ОЦ "Север".
Обособена позиция № 3 обхваща територията и ще се изпълнява в следните райони на Столична община: Сердика, Подуяне, Слатина, Кремиковци, Оборище и Надежда.
 
Обособена позиция № 4: "Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на гр. София - ОЦ "Юг".
Обособена позиция № 4 обхваща територията и ще се изпълнява в следните райони на Столична община: Лозенец, Красно село, Триадица, Витоша и Овча купел.
 
Обособена позиция № 5: "Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на "Софиийска област".
Обособена позиция № 5 обхваща територията и ще се изпълнява в следните общини: Костенец, Долна Баня, Ихтиман, Самоков, Ботевград, Правец, Етрополе, Пирдоп, Копривщица, Елин Пелин, Горна Малина, Златица, Чавдар, Челопеч, Мирково, Антон, Сливница, Драгоман, Божурище, Костинброд, Годеч и Своге.
 
Всеки участник може да подава оферта за всички обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация. Възложителят не ограничава броя на обособените позиции, които могат да бъдат възложени на един и същ изпълнител.
 
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".

Срокът на договора за всяка обособена позиция е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата, на която е сключен или до достигане на максималната стойност, за която е сключен, в зависимост от това кое от така посочените алтернативни прекратителни основания ще настъпи първо по време.
Документи:

икона на файл espd-request PPC19-144.zip 90 Kb

икона на файл PPC 19 -144 - Обявление.pdf 1348 Kb

икона на файл PPC 19-144 - Технически спецификации.pdf 224 Kb

икона на файл PPC 19-144 - Документация.pdf 1864 Kb

икона на файл PPC 19-144 - Документация.doc 1581 Kb

икона на файл PPC19-144 - Решение.pdf 562 Kb

Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
20 яну 2020 11:04
Подаване на оферти:
20 яну 2020 14:00 — 20 фев 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 25 май 2021 10:42

Обявление за възложена поръчка за открита процедура с референтен № РРС 19-144.

икона на файл РРС 19 -144 _Обявление за възложена поръчка.pdf 760 Kb


Публикувано на: 5 мар 2021 11:16

Публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № РРС 19-144:
1. Решение, взето по т. 5 от Препис-извлечение протокол № 546 от 02.03.2021 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.
 

икона на файл PPC 19-144 _ Решение на УС на ЧЕЗ Разпределение България АД.pdf 6181 Kb

икона на файл РРС 19-144 _ Доклад.pdf 9764 Kb


Публикувано на: 10 фев 2021 12:23

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура с реф. № PPC 19-144.

икона на файл PPC 19-144 -Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 87 Kb


Публикувано на: 14 яну 2021 16:14

Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за PPC 19-144.

икона на файл PPС 19-144- Протокол, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.pdf 3752 Kb


Публикувано на: 2 мар 2020 14:56

Информация при производство по обжалване.

икона на файл PPC19-144 - Информация при производство по обжалване.pdf 128 Kb


Публикувано на: 2 мар 2020 11:32

Съобщение за преустановяване на  всички действия по процедурата на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП.

икона на файл Съобщение във връзка с чл. 203, ал.3 от ЗОП.pdf 33 Kb