141610 PPD19-139 Доставка на инструменти за осветление

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Предметът на обществената поръчка включва доставка на:
  1. Мощна челна лампа с програмиране на режимите,
  2. Прожектор акумулаторен,
  3. Боен фар за автомобил,
  4. Автономен мобилен LED прожектор.
и не е разделен на обособени позиции, като мотивите за това са следните:
Инструментите за осветление, предмет на настоящата обществена поръчка са еднотипни, със сходно предназначение, съответно доставчиците на такива стоки са едни и същи и обичайно предлагат всички изделия в своята продуктова гама, поради което неразделяното на поръчката на обособени позиции няма да доведе до намаляване на конкуренцията. От друга страна, ако поръчката се раздели на обособени позиции на териториален принцип, се рискува Възложителя да получи различни цени за една и съща стока.
Документи:
Тип:
Договаряне с предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
14 фев 2020 11:44
Подаване на оферти:
25 мар 2020 14:00 — 21 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 2 ное 2020 11:56

Обявление за възложена поръчка:

икона на файл PPD19-139_Обявление за възложена поръчка-PK.pdf 187 Kb


Публикувано на: 27 юли 2020 15:01

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП, публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № PPD19-139:
1. Решение, взето по т. 12 от Препис-извлечение от Протокол № 522 от 22.07.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл PPD19-139 Doklad-PK.pdf 2881 Kb

икона на файл Prepis_MINUTES_522_t.12-PK.pdf 3414 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 10:57

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП, публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № PPD19-139:
1. Решение, взето по т. 7 от Препис-извлечение от Протокол № 512 от 29.04.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Протокол с резултати от предварителен подбор, изготвен на основание на член 55, ал. 1 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл Prepis.MINUTES.512-t.7-PK.pdf 3088 Kb

икона на файл PPD19-139 Protokol_55 (1) PPZOP-PP-PK.pdf 728 Kb


Публикувано на: 26 юни 2020 10:03

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на участниците:

икона на файл PPD19-139 Suobshtenie za otvarqne na ceni-PK.pdf 47 Kb


Публикувано на: 13 май 2020 15:33

Покани за представяне на оферти и участие в договаряне по обществена поръчка с реф. № PPD19-139:

икона на файл PPD19-139 Pokana-oferti-Kontragent35-PK.pdf 253 Kb

икона на файл PPD19-139 Pokana-oferti-EGTehnology-PK.pdf 254 Kb


Публикувано на: 6 апр 2020 17:45

Протокол с констатации относно съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя:

икона на файл PPD19-139 Protokol 3-03.04.2020 (54 (7) PPZOP)-PK.pdf 446 Kb


Публикувано на: 14 фев 2020 11:36

Документи за обществена поръчка с реф. № PPD19-139:
1. Решение за откриване, заведено в Регистъра на АОП под №  01467-2020-0010.
2. Обявление за поръчка,
заведено в Регистъра на АОП под №  01467-2020-0010.
3. Документация за обществена поръчка.

4. Образци на документи към документацията за обществена поръчка.
5. Единен европейски
документ за обществени поръчки.
6. Технически спецификации. Изисквания и условия на Възложителя към изпълнението на предмета на поръчката.
7.
Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите.

икона на файл PPD19-139 Dokumentacia-obrazci.docx 192 Kb

икона на файл PPD19-139 Техническа спецификация.pdf 392 Kb

икона на файл PPD19-139_espd-request.zip 87 Kb

икона на файл PPD19-139_еЕЕДОП.docx 63 Kb

икона на файл PPD19-139_Обявление за поръчка-PK.pdf 214 Kb

икона на файл PPD19-139 Dokumentacia.pdf 1519 Kb

икона на файл PPD19-139 Методика за оценка.pdf 188 Kb

икона на файл PPD19-139_Решение за откриване-PK.pdf 374 Kb