141602 РРS19-143 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, области Плевен, Враца, Ловеч, Видин, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура с предмет: "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, области Плевен, Враца, Ловеч, Видин, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград", реф. № РРS 19-143.
Предметът на обществената поръчка е разделен на пет обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на област Плевен;
Обособена позиция 2: Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на области Враца и Ловеч;
Обособена позиция 3: Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на области Видин и Монтана;
Обособена позиция 4: Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на области Перник и Кюстендил;
Обособена позиция 5: Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на област Благоевград.
 
Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация.

Срокът на договора за всяка обособена позиция е 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата, на която е сключен, или до достигане на максималната стойност за съответната позиция, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие ще настъпи първо по време
Документи:

икона на файл PPS 19-143-espd-request.zip 89 Kb

икона на файл PPS 19-143-Документация.pdf 1562 Kb

икона на файл PPS 19-143-Обявление.pdf 1608 Kb

икона на файл Методика за комплексна оценка и показатели с относителната им тежест.pdf 290 Kb

икона на файл PPS 19-143-Документация.doc 1057 Kb

икона на файл Решение PPS 19-143-1 от 16.01.2020.pdf 1038 Kb

икона на файл Технически спецификации.pdf 336 Kb

Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
20 яну 2020 11:01
Подаване на оферти:
20 яну 2020 14:00 — 20 фев 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 27 авг 2020 11:10

Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPS 19-143-обявление за възложена поръчка.pdf 1303 Kb


Публикувано на: 17 юли 2020 14:09

1. Решение, взето по т. 4 от Протокол № 521 от 15.07.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад на комисията.

икона на файл PPS 19-143-Доклад по чл. 103 от ЗОП.pdf 7904 Kb

икона на файл Решение по т. 4 от Протокол 521 от 15.07.2020.pdf 4423 Kb


Публикувано на: 17 юни 2020 15:06

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура с реф. № PPS 19-143

икона на файл PPS 19-143-съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 89 Kb


Публикувано на: 21 апр 2020 17:04

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за обществена поръчка с реф. № PPS 19-143

икона на файл PPS 19-143-Протокол по чл. 57, ал. 7 от ППЗОП.pdf 2676 Kb