141171 PPС19-142 "Проектиране, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 20 kV от модулен тип и цифрови защити за възлова разпределителна станция "Ферма Драгалевци" 20/20 kV, включително и въвеждане в режим на телемеханика"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Според своето предназначение възлова станция (ВС) "Ферма Драгалевци" 20/20 кV е разпределителна уредба, захранваща голям район с напрежение 20 kV в района на кв. "Драгалевци" и "Симеоново", гр. София. Реконструкцията на ВС "Ферма Драгалевци" 20/20 кV, предмет на обществената поръчка, обхваща следните основни дейности:
 1. Проектиране:
 • Изготвяне на работен проект за нова комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20kV от модулен тип с нови цифрови защити, съгласно изискванията на Възложителя;
 • Съгласуване на работния проект с "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доставка на нови съоръжения и оборудване:
 • Доставка на нова комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20kV от модулен тип;
 • Доставка на нови цифрови защити;
 • Доставка напомощни материали;
3. Строително-монтажни работи:
 • Демонтаж на съществуващи комплектни разпределителни устройства 20 kV
 • Провеждане на входящ контрол при влагане на новото оборудване на обекта;
 • Монтаж на нова комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20kV от модулен тип върху новоизградена конструкция, съгласно одобрен проект;
 • Изграждане на ново табало за СН, включително и монтаж на UPS система, за непрекъснато захранване на оперативни вериги;
 • Монтаж на нови цифровизащити и вторична комутация във всеки модул;
 • Наладка и настройки, включително и вериги за телемеханика (SCADA) на новомонтирани съоръжения и оборудване във възлова разпределителна станция;
 • Провеждане на пълни електрически измервания и изпитвания на новомонтираните съоръжения и оборудване във възлова разпределителна станция, съгласно изискванията на Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии, част осма "Предавателно-приемни изпитвания на електрически съоръжения", раздел единадесети "Комплектни разпределителни уредби" и издаване на протоколи от акредитирана лаборатория;
 • Провеждане на единични функционални проби на новомонтираните съоръжения и оборудване във възлова разпределителна.
 
 • 4. Въвеждане на новата комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20kV от модулен тип в редовна експлоатация:
 • Провеждане на 72-часови проби под напрежение и товар на новомонтираните съоръжения и оборудване във възловата разпределителна станция;
 • Въвеждане в експлоатация възлова разпределителна станция след успешно проведени 72-часови проби под напрежение и товар;
5. Обучение на служители на възложителя:
 • Изготвяне на програма за обучение на служители на възложителя;
 • Обучение и сертифициране на 4 /четити/ служители на възложителя;
 • Предаване на възложителя на всички необходими документации и материали, включително софтуер и инструкции за работа с нова КРУ 20 kV с новомонтираните цифрови защити (на български език).
6. Изготвяне на екзекутивна документация на работния проект
 • Изпълнителят доставя всички материали, апаратура, оборудване и съоръжения, необходими за изграждането на обекта от предмета на поръчката.
Документи:

икона на файл espd-request.zip 92 Kb

икона на файл РРС 19-142-Приложение 1-Указания.pdf 458 Kb

икона на файл РРС 19-142-Приложение 3 Образци.docx 147 Kb

икона на файл РРС 19-142-Покана.pdf 1023 Kb

икона на файл РРС 19-142-Приложение 2-Технически спецификации.pdf 989 Kb

икона на файл РРС 19-142-Приложение 3-Образци.pdf 1812 Kb

икона на файл РРС 19-142-Решение.pdf 772 Kb

икона на файл РРС 19-142-Приложение 4-Договор.pdf 597 Kb

Тип:
Договаряне без предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
10 яну 2020 16:29
Подаване на оферти:
13 яну 2020 8:00 — 3 фев 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 4 юни 2020 11:42

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 19-142 Обявление за възложена поръчка.pdf 239 Kb


Публикувано на: 20 мар 2020 10:03

1. Решение по т. 7 от Протокол № 507 от 17.03.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД
2. Доклад на комисията

икона на файл PPC 19-142 Решение по т.7 от Протокол № 507 от 17.03.2020 г.pdf 2359 Kb

икона на файл РРС 19-142-Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП.pdf 13187 Kb


Публикувано на: 26 фев 2020 16:19

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в процедура с реф. № PPC 19-142

икона на файл РРС 19-142-Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 95 Kb


Публикувано на: 18 фев 2020 16:15

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за обществена поръчка с реф. № РРС 19-142

икона на файл РРС 19-142-Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП.pdf 571 Kb