224560 РРС23-057 Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
На основание чл. 82, ал. 4, т. от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и сключени рамкови споразумения след проведена "открита" процедура за сключване на рамкови споразумения с реф. № РРC 20-002 и предмет: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област", регистрирана под № 01467-2020-0015 в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и публикувана под № 2020/S 044-105106 в Официален вестник на Европейския съюз, Управителният съвет на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД (предишно наименование "ЧЕЗ Разпределение България" АД) с адрес: гр. София 1784, Столична община, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес център, в качеството си на представителен орган на дружеството и в тази връзка Възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, кани посочените в поканата лица да подадат оферта за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществената поръчка, индивидуализирана по-горе, при следните условия:

Предмет на обществената поръчка: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област", реф. № РРС 23-057. Предметът на вътрешния конкурентен избор е разделен на 4 (четири) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ "Изток" (отговаряща на обособена позиция № 1 от "открита" процедура с реф. № РРС 20-002);
Обособена позиция № 2: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ "Запад" (отговаряща на обособена позиция № 2 от "открита" процедура с реф. № РРС 20-002);
Обособена позиция № 3: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ "Север" (отговаряща на обособена позиция № 3 от "открита" процедура с реф. № РРС 20-002);
Обособена позиция № 4: "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София - ОЦ "Юг" (отговаряща на обособена позиция № 4 от "открита" процедура с реф. № РРС 20-002).
    РС е сключено на основание проведена процедура, открита с Решение № 20-002-1/27.02.2020 г., поради което на основание § 131, ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗОП г. (ДВ бр. 107 от 18 декември 2020 г.) за обществените поръчки, чието възлагане е започнало след 31 декември 2019 г. но до датата, определена в графика по ал. 1, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., като разпоредбите на чл. 6, ал. 1 чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7 чл. 20, ал. 1 чл. 21, ал. 2 чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" чл. 100, ал. 3 и 12 чл. 107, т. 5 и 6 чл. 112, ал. 9 и 10 чл. 112а и  чл. 149, ал. 1, т. 13 се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация. В този смисъл е и МУ на АОП № 1/06.01.2020 г. В тази връзка всички посочени правни основания са съгласно редакцията на ЗОП и ППЗОП до 1.11.2019 г., с изключение на изчерпателно изброените по-горе.
Документи:

икона на файл PPС 23-057_Документи.docx 422 Kb

икона на файл PPС 23-057_Документи.pdf 1848 Kb

икона на файл РРС 23 -057 _ Покана.pdf 1026 Kb

Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
18 сеп 2023 9:18
Подаване на оферти:
18 сеп 2023 12:00 — 5 окт 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 18 дек 2023 10:59

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 23-057 _ Обявление за възложена поръчка.pdf 237 Kb


Публикувано на: 17 ное 2023 12:12

Публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № РРC 23-057:
1. Решение на Управителния съвет на "Електроразпределителни мрежи Запад" EАД;
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл РРС23-057 _ Приложения към Доклад.pdf 14602 Kb

икона на файл РРС 23-057 _ Доклад.pdf 2296 Kb

икона на файл PPC 23-057 _ Решение на УС на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.pdf 5061 Kb


Публикувано на: 11 окт 2023 14:05

Съобщение за отваряне на ценови предложения за PPC 23-057

икона на файл РРС 23-057 _ Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 87 Kb