224559 РРС23-056 Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Монтана, Ловеч и Плевен

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура за сключване на рамкови споразумения с реф. № РРC 20-062 и предмет: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен", регистрирана под № 01467-2020-0047 в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и публикувана под № 2020/S 114-277538 в Официален вестник на Европейския съюз, Управителният съвет на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД ("ЕРМ Запад" ЕАД) с адрес: гр. София 1784, Столична община, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес център, в качеството си на представителен орган на дружеството и в тази връзка Възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, кани посочените в поканат лица да подадат оферта за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществената поръчка, индивидуализирана по-горе, при следните условия:
Предмет на обществената поръчка: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Монтана, Ловеч и Плевен", реф. № РРС 23-056. Предметът на вътрешния конкурентен избор е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област "Монтана" (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062);
За Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област "Ловеч" (отговаряща на обособена позиция № 2 от процедура с реф. № РРС 20-062);
За Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област "Плевен" (отговаряща на обособена позиция № 5 от процедура с реф. № РРС 20-062).
  Процедурата за сключване на рамкови споразумения с реф.№ РРС 20-062 е открита с решение № РРС 20-062-1/10.06.2020 г. на възложителя, като на основание § 131, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП, за процедури, открити след 31.12.2019г. се прилага редът, действащ до 01.11.2019г. до датата, определена в графика за ползване на електронната платформа при предвидените изключения от този ред, посочени в същата разпоредба.
 
Документи:

икона на файл PPC 23-056-Документи.docx 203 Kb

икона на файл PPC 23-056-Документи.pdf 765 Kb

икона на файл РРС 23-056-Покана изх.№ ERMZ-DOC-11146_14.09.2023-ЗП.pdf 856 Kb

Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
14 сеп 2023 15:27
Подаване на оферти:
15 сеп 2023 8:00 — 5 окт 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 22 яну 2024 11:50

Публикуваме Решение за преустановяване на вътрешен конкурентен избор с реф. № РРС 23-056, в частта на обособена позиция № 3, отразено в т. 5 от Протокол № 1 от 17.01.2024 г. на УС на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД.

икона на файл РРС 23-056-Решение за ОП 3 (Prepis MINUTES_1.5)-ЗП.pdf 1682 Kb


Публикувано на: 22 яну 2024 10:40

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 23-056 - Обявление за възложена поръчка.pdf 2686 Kb


Публикувано на: 1 дек 2023 9:55

Публикуваме следните документи за поръчка с реф.№ РРС 23-056:
1. Решение за избор на изпълнител, отразено в т. 7 от Протокол № 30 от 29.11.2023 г. на УС на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД.
2. Доклад, изготвен на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП;
3. Приложения към доклада.

икона на файл РРС 23-056-Решение (Prepis MINUTES 30_Item 7)-ЗП.pdf 4632 Kb

икона на файл РРС 23-056- Приложения към доклада-ЗП.pdf 17045 Kb

икона на файл РРС 23-056- Доклад-ЗП.pdf 1979 Kb


Публикувано на: 11 окт 2023 12:24

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения

икона на файл РРС 23-056-Съобщение за отваряне на ценови предложения-ЗП.pdf 117 Kb