224074 PPD23-052_"Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус, след сключени рамкови споразумения"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения за обособена позиция № 1: "Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус" въз основа на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус", реф. № PPD 19-100, регистрирана под № 01467-2019-0070 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2019/S 192-467446 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1    [1] от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 23-052.   [1] РС са сключени на основание проведена процедура, открита с Решение № 19-100-1/01.10.2019 г., поради което на основание § 131, ал. 2  от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (ДВ бр. 102 от 31 декември 2019 г.) за обществените поръчки, чието възлагане е започнало до 31 декември 2019 г. включително, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация. В този смисъл е и МУ на АОП № 1/06.01.2020 г. В тази връзка всички посочени правни основания са съгласно редакцията на ЗОП и ППЗОП до 1.11.2019 г.
Документи:

икона на файл 1_23-052 Приложения покана_.docx 184 Kb

икона на файл PPD 23-052 Покана.pdf 413 Kb

Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
10 авг 2023 15:25
Подаване на оферти:
11 авг 2023 8:00 — 23 авг 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 9 ное 2023 14:54

Обявление за възложена поръчка

икона на файл Обявление за възложена поръчка 23-052.pdf 426 Kb


Публикувано на: 15 сеп 2023 10:49

Решение на УС на Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД и доклад от работата на комисията

икона на файл 23-052 решение za PRF BP.pdf 597 Kb

икона на файл 23-052 доклад za PRF BP.pdf 1279 Kb