223176 PPD23-043_Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Въз основа на сключени рамкови споразумения за Обособена позиция № 2 "Доставка на aлуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV", след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на  кабели  0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка с Al жила", реф. № PPD 19-038, регистрирана под № 01467-2019-0038 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2019/S 105-257318 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, попадаща в обхвата на Обособена позиция № 2 от предмета на описаната по-горе процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: "Доставка на aлуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 23-043.[1]
Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда само за Обособена позиция № 2, включена в обхвата на проведена предходна процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет и с реф. № PPD 19-038, в резултат на която са сключени рамковите споразумения.   [1] РС е сключено на основание проведена процедура, открита с Решение № 19-038-1/ 29.05.2019 г., поради което на основание § 131, ал. 2  от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗОП г. (ДВ бр. 107 от 18 декември 2020 г.)   за обществените поръчки, чието възлагане е започнало до  31 декември 2019 г., се прилага редът за възлагане, действащ от 1 ноември  2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация. В тази връзка всички посочени правни основания са съгласно редакцията на ЗОП и ППЗОП от 01.11.2019 г.
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
14 юли 2023 13:47
Подаване на оферти:
14 юли 2023 15:00 — 1 авг 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 21 сеп 2023 11:11

PPD23-043_ Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD23-043_Обявление за възложена поръчка.pdf 388 Kb


Публикувано на: 11 авг 2023 14:00

PPD 23-043- Решение на УС на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД

икона на файл PPD 23-043 Препис_решение 21 т 6.pdf 599 Kb


Публикувано на: 11 авг 2023 13:59

PPD 23-043 - Доклад от работата на комисията

икона на файл PPD 23-043 Доклад.pdf 2191 Kb


Публикувано на: 14 юли 2023 13:46

PPD 23-043 - Приложения към покана

икона на файл 2 PPD 23-043 Приложения.docx 186 Kb


Публикувано на: 14 юли 2023 13:44

PPD 23-043 - Покана за участие

икона на файл PPD 23-043 Покана.pdf 2191 Kb