222677 РРС23-031 Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура за сключване на рамкови споразумения с реф. № РРC 20-062 и предмет: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен", регистрирана под № 01467-2020-0047 в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и публикувана под № 2020/S 114-277538 в Официален вестник на Европейския съюз, Управителният съвет на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД ("ЕРМ Запад" ЕАД) с адрес: гр. София 1784, Столична община, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес център, в качеството си на представителен орган на дружеството и в тази връзка Възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, кани посочените в поканата лица да подадат оферта за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществената поръчка, индивидуализирана по-горе, при следните условия:
Предмет на обществената поръчка: "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца и Видин", реф. № РРС 23-031. Предметът на вътрешния конкурентен избор е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - ОЦ Враца и ОЦ Козлодуй (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № РРС 20-062);
За Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - ОЦ Мездра и ОЦ Бяла Слатина (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № РРС 20-062);
За Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област "Видин" (отговаряща на обособена позиция № 4 от процедура с реф. № РРС 20-062).
 
Документи:

икона на файл PPС 23-031-Документи.docx 255 Kb

икона на файл РРС 23-031- Покана изх. № ERMZ-DOC-7929_30.06.2023_ZP.pdf 1094 Kb

икона на файл РРС 23-031- документи.pdf 1078 Kb

Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
30 юни 2023 13:29
Подаване на оферти:
30 юни 2023 15:00 — 20 юли 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 23 окт 2023 13:12

Обявление за възложена поръчка

икона на файл РРС 23-031-Обявление за възложена поръчка.pdf 885 Kb


Публикувано на: 17 авг 2023 11:07

Публикуваме следните документи за поръчка с реф.№ РРС 23-031:
1. Решение за избор на изпълнител, отразено в т. 2 от Протокол № 22 от 16.08.2023 г. на УС на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД.
2. Доклад, изготвен на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП;
3. Приложения към доклада.

икона на файл РРС 23-031-Решение (Prepis MINUTES 22_Item 2)-ZP.pdf 3380 Kb

икона на файл РРС 23-031-Приложения към доклада-ZP.pdf 8553 Kb

икона на файл РРС 23-031-ДОКЛАД_ZP.pdf 1055 Kb


Публикувано на: 29 юни 24 юли 2023 9:18

Съобщение за отваряне на ценови предложения

икона на файл РРС 23-031- Съобщение за отваряне на ценови предложение_ZP.pdf 145 Kb